@book { author = {Gergely Németh}, title = {Illusions of Entrepreneurship / Theories of Entrepreneurial Behaviour}, year = {2022}, publisher = {Akadémiai Kiadó}, isbn = {978 963 454 839 3}, doi = {10.1556/9789634548393}, URL = {https://mersz.hu/kiadvany/1001} }