Bevezető

Introduction

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Koltai Kornélia

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

habilitált egyetemi docens

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Eötvös Loránd Tudományegyetem Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék, Budapest

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

DOI: 10.1556/2065.185.2024.4.1
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Hebraisztikai és judaisztikai tárgyú összeállításunk négy tanulmányt foglal magában, melyek mindegyike a zsidó–keresztény civilizációnk alapját képező szent szövegre, a Héber Bibliára fókuszál. Héber Biblia néven a világi tudományosság nevezi a kereszténység által Ószövetségként számontartott, a zsidó vallás által pedig Tanakhként ismert ókori szövegkorpuszt (a Tanakh-elnevezés a könyvet alkotó nagyobb egységek: a Tóra/Tórá, a Próféták/Nevíím és az Írások/Ketúvím héber kezdőbetűi alapján jött létre).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A hebraisztika a héber nyelvvel, a héber nyelvű irodalommal, annak recepciójával, kultúrtörténeti kontextusával foglalkozik, és számos diszciplínát foglal magában, a bibliatudománytól kezdve a modern izraeli irodalomig (Israel Studies). A judaisztika szintén tudományágak sokaságát fedi le: a zsidóság vallás-, kultúra- és irodalomtudományát, valamint a zsidó társadalomtörténetet, tudománytörténetet is felöleli (Jewish Studies). A hebraisztika és a judaisztika kutatási területei között jelentősek az átfedések, a két fogalom használata esetenként össze is mosódik, hangsúlybeli különbségekről árulkodik csupán.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jelen blokk szerzői az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Kar hebraisztika szakán diplomáztak az 1990-es években, így már több évtizede hivatásszerűen tanulmányozzák a Héber Bibliát és a köré épülő vallásokat, kultúrákat. Tudományos tevékenységükkel párhuzamosan oktatói tevékenységet is folytatnak: az ELTE-n és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen (OR-ZSE) tanítják az ifjú nemzedékeket. Amint az az itt következő írásaikból is kiviláglik, a Héber Bibliát tudományos attitűddel, kutatói távolságtartással és interdiszciplináris jelleggel vizsgálják, ugyanakkor különféle módszerekkel, eltérő szemlélettel nyújtanak betekintést a bibliai héber nyelv sokrétűségébe, a legkorábbi zsidó fordítások témakörébe, a szöveg kulturális kontextusába, mágikus, vallástudományi értelmezésébe és liturgikus funkciójába.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A Magyar Tudomány Héber Biblia köré szerveződő, annak valamely részét, könyvét vagy egészét eltérő nézőpontokból vizsgáló tematikus blokkja a következőképpen épül fel.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Biró Tamás Ki metélte körül Ábrahámot? Bibliaértelmezés a kognitív vallástudomány szempontjából című tanulmányában egy kortárs vallástudományi irány, a kognitív vallástudomány szemléletét, fogalmait és módszereit alkalmazza az Ábrahám körülmetélése-történetre (1Móz 17). Az ókori bibliatudomány kérdéskörét Koltai Kornélia A költői szabadság korlátozása: Ámósz könyve és az Ámósz-targum összehasonlításának tanulságai című tanulmányában egy konkrét bibliai könyv ókori, késő ókori zsidó arámi fordításának bemutatásával illusztrálja, mégpedig oly módon, hogy néhány kiválasztott szövegrész nyelvi-irodalmi összehasonlító elemzését nyújtja, történelmi-társadalomtörténeti kitekintéssel. Zsom Dóra A Zsoltárok mágikus használata: Simmus tehillim-kéziratok az MTA Kaufmann gyűjteményében című tanulmánya a középkorba vezet át bennünket. Ekkora datálják ugyanis a Zsoltárok könyve mágikus felhasználását ismertető műnek a keletkezését, amelynek különféle kéziratait a világhírű Kaufmann-gyűjtemény (MTA Könyvtár) is őrzi. A tanulmány a mű ismertetését és a kéziratok leírását is tartalmazza. Végül Bányai Viktória Meggyalázott tóratekercsek két felmérés tükrében című írása a 20. századi magyar történelem eddig feltáratlan területébe enged bepillantást, egy, már publikált 1945-ös felmérés és egy, még publikálatlan, 1956-ban kelt levéltári anyag felhasználásával. A tanulmány a holokausztban meggyalázott tóratekercsek témáját a vidéki és a szórványban élő (túlélő) közösségek beszámolói alapján járja körül.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A héber szavak átírásánál a következő elvet alkalmazzuk: a magyar köznyelvbe bekerült szavakat a megszilárdult hangalakjukban, a magyar helyesírás szabályai szerint közvetítjük, egyéb szavak esetén pedig felekezetsemleges használatot követünk, amely tanulmányonként esetlegesen eltérő, de tanulmányokon belül egységes hang- és betűmegfeleltetésű rendszeren alapul. A tanulmányok sajátos átírási rendszere mögött a vonatkozó korszakokkal foglalkozó szakirodalmak átírási konvenciói húzódnak.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A Magyar Tudományban való bemutatkozás lehetőségének azért is örülünk, mert kutatásaink – ahogy erre fent már utaltam – a szűk szakmaiságon túlmutató, közös kulturális tudásra támaszkodnak. Az Ószövetséget/Tanakhot többé-kevésbé mindenki ismeri, a zsidó–keresztény kultúrkörben mind a mai napig referenciaként szolgál, közösségi és egyéni szinten egyaránt, akár szigorúbb, vallási, akár csak lazább, kulturális vonatkozásról legyen is szó. Reméljük, hogy írásainkkal sikerül bizonyítanunk: a hebraisztikai-judaisztikai tudományos kutatások nemcsak elméleti síkon hasznosak, hanem gyakorlati jelentőségük is van. Az újabb kritikai módszereknek és vizsgálatoknak köszönhetően ugyanis számos, eddig ismeretlen jelentésrétege tárul föl a szövegnek, illetve a szöveg köré szerveződő vallási-kulturális hagyományoknak, amely a bibliaértelmezésre és napjaink vallásgyakorlatára vagy akár csak szekuláris világlátásunkra is hatással lehet.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Bízunk benne, hogy tematikus blokkunkkal sikerült érdekes, közérthető és tudományos értelemben is értékes egységet összeállítanunk, amely sokakhoz elviszi a hebraisztikai-judaisztikai kutatások hírét és a Héber Bibliát magát.
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Mutasd a szövegben:
  Szűrés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   Útmutató elindítása
   delete
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave