Az abszolút pedagógusok életpályájának néhány tanulsága

Some Lessons from the Careers of ’Absolute Pedagogues’

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Trencsényi László

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

címzetes egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke, a Kiss Árpád Műhely alapító tagja, pedagógiai kutató

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

mpt.trencsenyi@gmail.com
 
Összefoglalás
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A szerző harminc, abszolút pedagógusnak tartott, 20. században élt magyar személyiség életútját mutatja be. Összehasonlítja származásukat, tanulmányaikat, szakmai (tudományos, művészeti, illetve tanári) munkásságukat, konfliktusaikat.
 
Abstract
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

The author presents the careers of 30 Hungarian, 20th century personalities considered to be ‘absolute pedagogues’. He compares their ancestry, their studies, their professional (scientific, artistic and teaching) work, and their conflicts.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kulcsszavak: abszolút pedagógusok, XX. század, értelmiségtörténet, család, tanulóévek, üldöztetések
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Keywords: absulute pedagogues, 20th century, history of intellectuals, family, school years, persecutions
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

DOI: 10.1556/2065.182.2021.2.2
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Több ízben adott már a Kiss Árpád Műhely információt az abszolút pedagógusok köréről gyűjtött tapasztalatairól, gondolatairól – joggal feltételezvén, hogy a magyarországi (közép-európai) és 20. századi értelmiség történetének jellegzetes jelenségéről van szó. Ebben az időben – vélekedésünk szerint – „kritikus tömege” jelent meg a nevelésügyi közéletben azon személyiségeknek, akiknek munkásságában jelentős a kettős kötődés (mind valamely tudományhoz, művészeti kifejezésmódhoz, mind a széles értelemben vett neveléshez-oktatáshoz). A szóban forgó, jelentős személyiségek, alkotók és közvetítők mindkét munkásságukban alapvetően teljes integrációban érvényesülő „pályaoldalon” kiemelkedően jelentőset alkottak.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Emlékeztetünk egy korábbi – mondhatni a Kiss Árpád Műhelyben munkahipotézisként elfogadott és alkalmazott – definícióra. Eszerint: „Abszolút pedagógus az a személyiség, aki többoldalú kiemelkedő tehetségét az oktatás – nevelés területén bontakoztatja ki. Tevékenységében a pedagógia sajátos művészetté, a képességek összművészetévé válik. Az abszolút pedagógus a maga minősített és nyilvánosan bizonyított képességeit a pedagógiai médiumában valósítja meg. Választása nem a történelmi fordulatok kikényszerítette kompromisszum, de szabad elhatározás az önmegvalósításra. Ez a meghatározás definíció szerint előfeltételezi, hogy az abszolút pedagógus jelentős önálló alkotói tevékenységgel rendelkezzék, és hogy a pedagógiai és az értelmiségi alkotás harmóniában álljon egymással. Az abszolút pedagógust az önálló alkotói tevékenység magas szintje választja el a kísérletező és újító pedagógusok ugyancsak kiemelkedően fontos többi csoportjától.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az abszolút pedagógus pedagógiájának középponti eleme a világszerűség. Mindig egy egész világot közvetít a tanuló számára, amely a tudásoknak és magatartásoknak más és más elemekből összetevődő konkrét együttese. A világszerűségen, a világ egészben való megjelenítésének képességén alapul az abszolút pedagógus mindennapokban is átélhető karizmája.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az abszolút pedagógus a tudás és a művelődés egyetemességét a maga módján viszi be a gyermekek világába. Abszolút pedagógiai gondolat, hogy a társadalmi felszabadításnak feltétele a gyermek felszabadítása. A társadalom felszabadítása és a gyermek felszabadítása sokszorosan áthatják egymást.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Meggyőződésünk, hogy az abszolút pedagógusok életművének feltárása és e csoport egyre elmélyülő kutatása erőteljesen át fogja írni a pedagógia történetén kívül a huszadik század magyar eszme- és kultúrtörténetét is.” (Kiss–Hudra, 2016)

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A Műhelyben több év alatt sorra került beszélgetéseken, a jeles személyiségek életútját elemző, bemutató vitaindító előadások tapasztalatai nyomán került fókuszba az a harmincnál is több személy, akiknek munkássága alkalmasnak bizonyult e jelenségvilág leírására. A névsor természetesen bővíthető, jelen összetételében sem a „teljesség” elérését célozta, a mintavétel az elméletalkotáshoz elemi módon szükséges személyek összességét tartalmazza. A műhely tagjainak informális beszélgetésein, „ötletrohamain” választódtak ki az „elsők” (a műhely névadójának megfelelően az ő centenáriumához kötődően először Kiss Árpád és körének tagjai közül), ehhez hólabdaszerűen gyűltek új és újabb nevek és pályák.1 A körvonalazódó abszolút pedagógusi kör gyarapítása során – főként a munka későbbi periódusában – tudatosan kerestünk olyan új és új szakmai területeket, melyek az első, úgymond csaknem spontán módon létrejött körből jóformán kimaradtak (orvoslás, képzőművészet, színházművészet, mérnöki pálya stb.).2 A műhely több tagja képviselte azt az elvet, hogy a női nem képviselői arányosan jelenjenek meg a mintában (e szempontot is próbáltuk érvényesíteni)3. Azt kell gondolnunk, hogy a kiválasztott több mint harminc életút, ha nem is reprezentatív minta (s további gazdagítás is bizonyára elképzelhető), mégis alkalmas arra, hogy szabályszerűségekre hívjuk fel a figyelmet, egyben kedvet teremtsünk további kutatásokra, az általunk kidolgozott szempontok alkalmazására 20. századi életutak, sorsok, pályák elemzése során.4

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A kutatás két szakaszának lezárása (2020) után az alábbi életművek kínálkoztak elemzésre. Túl az egyes életműveknek speciális szempontjaink szerinti elemzésén, az abszolútpedagógus-jelenség egyre árnyaltabb értelmezésén feltételeztük, hogy tanulsággal szolgálhatnak az életrajzi adatokból levonható következtetések is.5, 6
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Íme a lista 2019 végén:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ádám György (1922–2013)
Bálint Alice (1898–1939)
Barcsay Jenő (1900–1988)
Báthory Zoltán (1931–2011)
Benedek Marcell (1885–1969)
Burchard-Bélaváry Erzsébet (1897–1987)
Dienes Valéria (1879–1978)
Domokos Lászlóné (Löllbach Emma) (1885–1966)
Faragó László (1911–1966)
Hermann Alice (1895–1975)
Karácsony Sándor (1891–1952)
Kiss Árpád (1907–1979)
Kodály Zoltán (1882–1967)
Kokas Klára (1929–2010)
Koncz Sándor (1913–1983)
Kontra György (1925–2007)
Kovács Máté (1906–1972)
Magyar Imre (1910–1984)
Nádasdy Kálmán (1904–1980)
Pattantyús-Ábrahám Géza (1985–1956)
Pető András (1893–1967)
Pólya György (1887–1985)
Rényi Alfréd (1921–1970)
Rényi Kató (1924–1969)7
Sík Sándor (1889–1963)
Szabolcsi Bence (1899–1973)
Szent-Györgyi Albert (1893–1986)
Ujfalussy József (1920–2010)
Varga Domokos (1922–2002)
Varga Tamás (1919–1987)
Vargha Balázs (1921–1996)8
Vajthó László (1897–1987)
 
 
Munkásságuk, szakterületük
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Összefoglalónkban a nevelésügy, nevelés-oktatás-népművelés tágan értelmezett világának bemutatására törekszünk, jelezvén, hogy az abszolút pedagógusok pedagógusi munkássága is több területen érvényesül. Például Kiss Árpád, Karácsony Sándor, Barcsay Jenő, a Varga (Vargha) testvérek is kipróbálták hatásukat a közoktatásban, akkor is, ha abszolút pedagógus mivoltuk mégiscsak inkább az oktatásirányításban, felsőoktatásban ragyogott fel, Burchard-Bélaváry Erzsébet is dolgozott óvodában, ám pedagógiai „csúcsteljesítménye” mégiscsak a kecskeméti Óvónőképző. Igen sokan fejezték ki magukat a tankönyv műfajában – akár a felsőoktatás, akár a közoktatás számára (utóbbiban kiemelkedik Kodály Zoltán az Ádám Jenővel írt innovatív énekkönyvvel, illetve Varga Domokos tankönyvsorozata). Médiaszereplésként értelmeztük, ha valaki rádióadások gyakori megszólalója volt szakmai kérdésekben, akkor is, ha nem ez volt a „fő” megnyilatkozási területe, de például a „Szabolcsi Bence tanít”, vagy a Benedek Marcell nevéhez fűződő rádióműsorok kiemelkedőek az életműben is, s jelzik, hogy a modern technológiák a pedagógus megnyilatkozás, pedagógusi intencionalitás új formáit teremtik meg. Cikkeket, szaktanulmányokat is sokan írtak, ifjúságnak szóló újságot szerkesztőként Varga Domokos és Karácsony Sándor jegyzett. Iskolán kívüli intézményként tartjuk számon Vajthó László könyvkiadási programját, melyben ugyan diákok kutatták, szerkesztették, segítették kiadáshoz (found raising tekintetében is) a régi magyar irodalom rejtőzködő emlékeit, de az országos mozgalom túlnőtt közvetlen pedagógiai jelentőségén (a projektmódszer különleges elemeként), s a „profi” könyvkiadás-történet része lett.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1. táblázat. Az abszolút pedagógusok neveléssel-oktatással kapcsolatos működésének színterei (Forrás: az abszolút pedagógusokról folytatott beszélgetésekből szerkesztett tanulmányok)
Közoktatás
Barcsay Jenő9, Báthory Zoltán, Domokos Lászlóné (Löllbach Emma), Hermann Alice10, Karácsony Sándor, Kiss Árpád, Varga (Vargha) testvérek, Vajthó László
Felsőoktatás
Ádám György, Barcsay Jenő, Báthory Zoltán, Burchard-Bélaváry Erzsébet, Karácsony Sándor, Kodály Zoltán, Kontra György, Kovács Máté, Magyar Imre, Nádasdy Kálmán, Pattantyús Á. Géza, Pető András, Pólya György, Rényi házaspár, Szabolcsi Bence, Szent-Györgyi Albert, Ujfalussy József, Vajthó László11, Varga Tamás
Média (könyv, rádió, sajtó, tévé)12
Ádám György, Burchard-Bélaváry Erzsébet, Barcsay Jenő, Benedek Marcell, Karácsony Sándor, Kiss Árpád, Kodály Zoltán, Kontra György, Magyar Imre, Pattantyús Á. Géza, Pető András, Pólya György, Rényi házaspár, Szabolcsi Bence, Ujfalussy József, Varga (Vargha) testvérek
Tankönyvírás13
Ádám György, Barcsay Jenő14, Báthory Zoltán, Burchard-Bélaváry Erzsébet, Dienes Valéria, Hermann Alice, Karácsony Sándor, Kodály Zoltán, Kontra György, Magyar Imre, Pattantyús Á. Géza, Pólya György, Rényi Alfréd, Varga Domokos
Iskolán kívüli intézmény, szervezet (kulturális, művészeti, civil stb.)
Dienes Valéria, Karácsony Sándor, Kokas Klára, Nádasdy Kálmán, Sík Sándor, Varga Domokos, Vajthó László
Közművelődés, felnőttoktatás
Ádám György, Karácsony Sándor, Koncz Sándor
Oktatáspolitika, művelődéspolitika,
közoktatás-fejlesztés
Báthory Zoltán, Hermann Alice, Karácsony Sándor, Kiss Árpád, Kodály Zoltán, Kontra György, Kovács Máté, Szent-Györgyi Albert
 
A „szakmai” munkásság fókuszában
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Irodalomtudomány, bölcsészet, művészettudomány: Benedek Marcell, Dienes Valéria, Kovács Máté, Nádasdy Kálmán, Szabolcsi Bence, Ujfalussy József, Vajthó László, Vargha Balázs

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Természettudomány: Kontra György, Szent-Györgyi Albert

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Matematika: Faragó László, Pólya György, Rényi házaspár, Varga Tamás

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Orvostudomány: Ádám György, Magyar Imre, Pető András15

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Műszaki tudományok: Pattantyús Á. Géza

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Teológia: Koncz Sándor, Sík Sándor

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Neveléstudomány: Báthory Zoltán, Domokos Lászlóné (Löllbach Emma), Karácsony Sándor16, Kiss Árpád

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Pszichológia, pszichoanalízis: Bálint Alice, Hermann Alice, Kokas Klára

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Alkotóművészet (zene, tánc, képzőművészet, színházművészet, szépirodalom): Barcsay Jenő, Dienes Valéria, Kodály Zoltán, Varga Domokos
 
Az életrajz adataiból
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A születési és halálozási adatokból mire következtethetünk? Az életkort illetően szembeszökő a matuzsálemi (nyolcvan, sőt, több esetben a kilencven évet meghaladó) kor az elemzésbe vont személyeknél (mindössze öten haltak meg fiatalon, akár tragikusan alkotó éveik delelőjén, s eléri a húszat a nyolcvanasok-kilencvenesek száma). A hosszú életre két axiómánk is szolgálhat magyarázatul. Hosszú életre van szükség egyfelől ahhoz, hogy egy-egy jelentős életmű megmutatkozzék a maga komplexitásában (vélhetően az abszolút pedagógusi pálya nem „üstökös-sors”), másfelől tán joggal feltételezzük, hogy a „kettős szerelem” – a szakma (alkotás) és az értékközvetítés (tanítványok) iránt – fontos életkedv-karbantartó faktor is egyben. A születési adatokból következik, hogy a vizsgálatra kiválasztott személyek többsége még a Monarchiában szerezte diplomáját, ez tanulmányaikra, diploma utáni „vándorútjaikra” is hatással volt, a fennmaradók fele-fele arányban diplomáztak a két háború között, illetve után. Huszonketten még a Monarchiában születtek, a többiek Trianon után. Tizenketten budapestiek – akik élhettek a fejlődő főváros kínálta gazdag szellemi környezet adottságaival –, négyen dunántúliak, kilencen alföldiek, ketten-ketten észak-magyarországiak, erdélyiek, illetve négyen partiumiak, felvidéki három fő.17 Öten közülük külföldön, jelesül Amerikában haltak meg – többségük emigránsként. (Kokas Klára kivétel, őt kiküldetése idején támadta meg egy váratlan betegség, melyből már nem gyógyult fel.) A hosszú életkorból adódik az is, hogy hőseink több „rendszerváltást” éltek meg a forrongó 20. században, s Marx György merész, de emlékezetes példázatával szólva, ez az állandó mozgásban lévő történelmi-társadalmi környezet fokozott kreativitást váltott ki belőlük.
 
Családjuk, származásuk
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

2. táblázat. A vizsgált abszolút pedagógusok családi háttere, származásuk(Forrás: az abszolút pedagógusokról folytatott beszélgetésekből szerkesztett, egyelőre kéziratos tanulmányok)
„Dinasztia” (jeles ősök)
Értelmiségi felmenők
Középosztálybeli származás
(iparos, gazdász, vasúti alkalmazott, kistisztviselő)
„Nép”18
Bálint Alice19
Benedek Marcell20
Burchard-Bélaváry Erzsébet21
Rényi Alfréd22
Szent-Györgyi Albert23
Varga (Vargha)
testvérek24
Báthory Zoltán
Dienes Valéria
Domokos Lászlóné (Löllbach Emma)
Faragó László
Kokas Klára
Kontra György
Nádasdy Kálmán
Pattantyús Á. Géza
Pető András
Pólya György
Rényi Kató
Sík Sándor
Szabolcsi Bence
Ujfalussy József
Ádám György
Hermann Alice
Karácsony Sándor
Kiss Árpád
Kodály Zoltán
Magyar Imre
Vajthó László
Barcsay Jenő
Koncz Sándor
Kovács Máté
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Persze az értelmiségi megjelölést tágan értelmezzük. Itt tartjuk számon Kokas Klárának a szülőfaluja népével egybeforrt kántorcsaládját, Pető András tanítónő édesanyját és Nádasdy Kálmán ügyvéd-banktisztviselő vagy Löllbach Emma (Domokos Lászlóné) bányaigazgató édesapját is. Bizonyára további finomítás sem lehetetlen, de fogadjuk el, hogy a könyvekkel, (jellemzően sokszor hangszerrel) felszerelt, tudással telt környezet inspiráló hatása meghatározó a gyermek- és serdülőkorban. Szembeszökő a jeles ősöket számon tartó családok magas száma is. Mint ahogy fontos adat, hogy a szegénysorról, a gyárból, faluvégről nehéz abszolút pedagógussá válni.25
 
Tanulás, tanulóévek
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Szembeszökő már az indulás időszakában, az első diploma, diplomák megszerzése során az az interdiszciplinaritás, mely legalábbis nyitottságot jelez több szakmaiság irányába. Az alábbi felsorolásban a legfeltűnőbb együttjárásokat mutatjuk be.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Bálint Alice – matematika, jog, pszichológia
Dienes Valéria – matematika, fizika, filozófia, esztétika
Faragó László – mennyiségtan, filozófia, természettan, zene
Hermann Alice – pszichológia, filozófia és esztétika
Kodály Zoltán – magyar–német bölcsész, zeneakadémia
Kokas Klára – ének–karvezető, pedagógia, pszichológia
Kontra György – orvos, tanár, filozófia, politikai gazdaságtan
Pólya György – jog, irodalom, filozófia
Rényi Alfréd – matematika, bölcsészet
Szabolcsi Bence – jog, irodalomtörténet, filozófia, zene
Szent-Györgyi Albert – orvoslás, kémia, fizika
Ujfalussy József – görög–latin, esztétika, zene
Vargha Balázs – teológia, bölcsészet
Vajthó László – irodalom, bölcsészet
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Különböző korok különböző lehetőségeket kínáltak külföldi tanulmányutakra. Mást jelentett ez a Monarchia világában, a békeidőkben, mást a két háború közt, s megint mást a hidegháború idején. Az életrajzokból igen sok „informális” tanulmányutat, külföldi tapasztalatszerző utazást olvashattunk ki. A formális életrajzok mindenesetre az alábbiakról jegyzik fel a formális külföldi tanulást, a célországok egyben a tanulmányút történelmi-politikai idejére is utalnak. Ne feledkezzünk meg Kodály gyűjtőútjairól; Kiss Árpád és Báthory Zoltán szakmai kiteljesedésében kulcsszerepet játszanak a lehetővé vált nyugati utak, nemzetközi kapcsolatok (túl előbbi ifjúkori franciaországi útjain), nemkülönben Ádám György is Amerikában tette teljessé nemzetközi hírű élettani tudását.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ádám György – Szovjetunó (Leningrád)
Barcsay Jenő – Franciaország (Párizs)
Burchard-Bélaváry Erzsébet – Ausztria (Bécs), Hollandia
Dienes Valéria – Franciaország (Párizs)
Domokos Lászlóné (Löllbach Emma) – Nyugat-Európa
Koncz Sándor – Svájc (Bázel), Nagy Britannia, Skócia (Glasgow),
Németország (Berlin)
Pattantyús Ábrahám Géza – Németország, Anglia, Belgium, Egyesült Államok
Pető András – Ausztria
Rényi Alfréd – Szovjetunió (Leningrád)
Rényi Kató – Szovjetunió (Leningrád)
Szabolcsi Bence – Németország (Lipcse)
Szent-Györgyi Albert – Németország, Hollandia
Vajthó László – Ausztria (Graz), Németország (Jéna), Franciaország (Párizs)
 
Üldözés, zaklatás, hányattatások
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Végül, de nem utolsósorban jellegzetesnek mondható a vizsgált abszolút pedagógusok életútjában az üldöztetés, zaklatás. Ebben nem csupán vagy nem is annyira, nem is feltétlenül nonkonformista kreativitásuk játszott szerepet, sokkalta inkább – az adott, hosszabb-rövidebb történelmi időben üldözött – származásuk, világnézetük. Diktatúrák, politikai önkény próbálta meg keresztezni hosszabb-rövidebb időre pályájukat. A vizsgált személyiségek többsége „felszabadulásuk” után lényegében töretlenül folytatta munkásságát – akár új helyzetben is (sőt, például Koncz Sándornak éppen az internálás idején és helyén, egy zempléni faluban virágzik ki népművelői, közösségszervezői aktivitása).
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

3. táblázat. A vizsgált abszolút pedagógusok üldöztetéseire vonatkozó fő adatok. (Forrás: az abszolút pedagógusokról folytatott beszélgetésekből szerkesztett, egyelőre kéziratos tanulmányok)
I. világháború, forradalmak, fehérterror
Két háború közt és a vészkorszak
Háború után,
ötvenes évek
1956 után
Bálint Alice – emigráció
Barcsay Jenő – nyomor
Benedek Marcellt – megfosztják állásától
Burchard-Bélaváry Erzsébet – zsidóüldözés miatt munkahelye bezár
Dienes Valéria – emigrációba menekül
Karácsony Sándor – kimenekül a háborúból
Pólya György – katonaszökevény lesz
Szent-Györgyi Albert – katonaszökevény, meglövi magát
Bálint Alice – zsidóüldözés
Faragó László – munkaszolgálat
Karácsony Sándor – bujkálás, rendőri felügyelet
Kontra György – kis híján lelövik
Magyar Imre – munkaszolgálat
Pető András – zsidóüldözés
Pólya György – emigráció
Rényi Alfréd – munkaszolgálat
Szent-Györgyi Albert – bujkálás
Domokos Lászlóné (Löllbach Emma) – megszűnik a munkahelye (államosítják az iskolát)
Faragó László– kizárás a pártból,26
megszűnik a munkahelye
Karácsony Sándor – elbocsátás, nyugdíjazás
Kiss Árpád – megszűnik a munkahelye, internálás
Kokas Klára – származása miatt lerontott vizsgajegy
Koncz Sándor – hadifogság, internálás
Kontra György – megszűnik a munkahelye
Pető András
– nem veszik fel az MTA-ba
Sík Sándor – MTA-ból kizárás
Szent-Györgyi Albert – emigrációba kényszerül
Varga Tamás – megszűnik a munkahelye
Varga Domokos – kizárja a párt
Faragó László – száműzetéssel felérő külföldi kiküldetés
Kontra György – eltanácsolás
Varga Domokos – börtön
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Tömörebben: négy emigráció, tíz politikai okból megszűnt munkahely, állás (a négy történelmi periódus szerint 2–0–7–1 személy), tizenegy szabadságkorlátozás (munkaszolgálat, internálás, hadifogság, rendőri felügyelet, börtön – a négy történelmi periódus szerint 0–7–3–1 személy esetében).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Azt kell mondanunk, hogy ez a lépték talán a társadalom egészéhez mérten felülreprezentáltnak mutatkozik – nyilván jellegzetes korokban jellegzetes a kényszer is – a vészkorszakban többen (zsidó) származásuk miatt szenvednek üldöztetést, a hidegháborús és az 1956 utáni konszolidációs időszakban a (vélt vagy valódi) politikai állásfoglalás miatt, erőteljesebben érvényesült a kreatív szellem devianciaként való megbélyegzése.
 
Összefoglalásul
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az életrajzokból, visszaemlékezésekből kigyűjtött információkból az alábbi jellemző jegyek állapíthatók meg: Az abszolút pedagógus attribútumához tartozik, hogy minden küzdelmével együtt sikeres ember, mindkét kánon emlékezete számon tartja.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Szabályszerűség mutatkozik abban, hogy az abszolút pedagógus alapjában véve jellemezhető a boldogság fogalmával is. Jellegzetes, hogy megéli a boldogságot (valójában az önelfogadás és a „küldetés” sikerének harmóniáját) mindkét (több) tevékenységében. Az esetek többségében komplex (korántsem egységesként leírható) értékvilág (a nemzet, a transzcendencia, a globális humanizmus s a szociális elkötelezettség dimenzióit/horizontjait tételezve e körben) megjelenítője és közvetítője (továbbfejlesztője). Általában, de nem feltétlenül egyszerre: hagyományőrző és innovátor.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Részben szakmaiságától függetlenül is szinte szükségszerű, hogy konfliktusba keveredik kisebb-nagyobb körben (ugyan üldöztetései alapvetően nem a küldetésből, sokkal inkább sorshelyzetéből, származásából, osztályhelyzetéből adódnak). Nem feltétlenül, de az új generációk iránti elkötelezettség gyakran társul szociális elkötelezettséggel, gyakran túllép a konkrét (gyermek, ifjú) célcsoporton, megjelenik az élethosszig tartó tanulás (Lifelong Learning, LLL) gondolata és gyakorlata.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A pedagógiai küldetéstudat és alkotói hitvallás járhat az egész életműre vonatkozóan konstansan együtt, a hangsúly az életműben pulzálhat, s előfordul rendkívüli esetben, hogy a pedagógiai küldetés jóformán öntudatlan marad, az önismeretben, énképben való manifesztációja szegényesebb.27
 
Irodalom
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kiss E. – Hudra Á. (szerk.) (2016): Abszolút pedagógusok. Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 
1 A gondolkodás során fokozatosan elkülönült az abszolút pedagógusok köre a 19. század nagy polihisztoraiétól (akiknek a „több diskurzusban” való magas szintű megszólalás jóformán magától értetődő volt (Arany Jánostól Kiss Áronon át Eötvös Józsefig és Eötvös Lorándig, Jedlik Ányosig). De körvonalazódott különbség a tudásközvetítésben kimagasló ún. mestertanárok jelenségvilágától is (például Öveges József, Vermes Miklós, Rátz László). Természetesen az „elkülönítés” nem természettudományos módon egzakt. Érzékeny átmenetek is lehetnek. Más esetben az életút egy adott meghatározó „történelmi pillanata” volt a besorolás oka (például Szent-Györgyi Albertet, Báthory Zoltánt, Ádám Györgyöt is oktatáspolitikusként, nevelésügyi közéleti személyiségként is jelentős életszakaszuk okán vontuk az elemzés körébe. Ugyanígy érzékeny határesetet képeznek azon személyek, akik tudósként is a pedagógiát művelték (például Kiss Árpád), ám az interdiszciplinaritás elvszerűen követett magas szintjén. Vagy felvetődhet Vajthó László életművének elhelyezése is. A kiváló irodalomtanárnak diákjaival megvalósított könyvkiadói munkássága színezi át az életművét túl a „mestertanári” minőségen. Fontosnak tartjuk jelezni, hogy a nevelői-oktatói-tudásközvetítői elszánást a lehető legszélesebben értelmeztük – éppen a „hólabda” módjára gyarapodó esetpéldák nyomán –, természetesen terjedt az ki a felnőttképzésre, közművelődésre (népművelésre) egyfelől (például a teljes pályaképben jóformán eltűnik, számunkra mégis fontos például Pető András fiatalkori bécsi találkozása a műkedvelő színjátszással), a médián át érvényesülő modern kultúraközvetítési elköteleződésig másfelől (több abszolút pedagógusnak volt fontos, tán alapvető médiuma a rádió, például Benedek Marcellnek, Szabolcsi Bencének, Ujfalussy Józsefnek) (Kiss–Hudra, 2016).
2 Az „első körbe” vont abszolút pedagógusokról a Magyar Pedagógiai Társaság összefoglaló tanulmány- és visszaemlékezés-kötetet adott ki 2016-ban.
3 Elvi szintű döntés volt a kiválasztás során, hogy még élő vagy nemrégen lezárult életmű ne képezze elemzés tárgyát (miközben nyilván az olvasóban is felmerül egy Snétberger Ferenc, iskolaalapító muzsikus vagy a kutatás lezárása után elhunyt koreográfus-pedagógus, Foltin Jolán neve).
4 A műhely „törzstagjainak” beszélgetésein rendre felvetődtek újabb és újabb nevek. Az elv a konszenzusé volt. Több jeles személyiség nem került az elemzés körébe, vagy azért, mert hiteles bemutató személy (kortárs, tanítvány, kutató) nem találtatott, vagy az életmű valamelyik „ágon” a belső viták során nem bizonyult az „abszolútumhoz” közelítő minőségűnek.
5 Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az életutak elemzése a kutatás szempontjából másodlagos, hiszen annak célja az abszolút pedagógus jelenség értékelésének elméleti megalapozása (Kiss Endre tollából elkészült egy ilyen összegző elemzés) – elsősorban a munkásságok tanulságai alapján. Mégis joggal vetődött fel a műhelybeszélgetések során a kérdés: van-e a kiszemelt életutakban (származás, tanulmányok, egyéb fontos életesemények) közös, legalábbis hasonló. E pontok megtalálása újabb támpontokat adhat az elméletalkotáshoz. Vagyis az itt bemutatott kutatás szigorúan „alkalmazott kutatásnak” tekintendő.
6 A beszélgetések második szakaszának lezárta után került szóba nem kevés vitát kiváltva a cigány szegénysorból íróvá, tanárrá, népművelővé, kultúraszervezővé vált Choli Daróczi József neve is (1939–2018), az ő életútjának „hozzászámolásával” (URL1). Fontosnak tartom e jegyzetben is jelezni, hogy a teoretikus elemzésekben az ő munkássága nem képezte a gondolkodás tárgyát. E jegyzet mindössze az életutak szociológiai hátterére figyelemmel arra a kihívásra utal, hogy kutatni érdemes a későbbiekben: teremhet-e a „szegénysoron” abszolút pedagógus, s ha igen, milyen konstellációban.
7 Rényi Kató a fentebb említett férje, Alfréd nevét viselte a szakmai közéletben.
8 Az ifjabb olvasók számára tudatosítjuk, hogy esetükben testvérekről van szó, a kunszentmiklósi református lelkész, Vargha Tamás három fiáról.
9   Barcsay visszaemlékezéseiben szakiskolai tanárságára nem feltétlenül mint hivatásgyakorlásra emlékezett vissza.
10 A középfokú óvónőképzésben.
11 Ide soroltuk őt is, noha élete végén jóformán megtiszteltetésként nyert Debrecenben katedrát.  
12 E táblázatban együtt kezeljük a nyomtatott és az elektronikus médiát, hiszen korfüggő is, hogy kinek melyik médium jutott. Ám jellegzetes, hogy kiválasztott személyeink igénybe vették a korszerű technikát, a rádiót – többeknek (Szabolcsi, Benedek stb.) kiemelkedő tudásközvetítő eszközük volt, s nem mellékes, hogy többen (Karácsony, Varga Domokos az ifjúsági sajtó szorgos munkásai voltak). Könyvön nem is elsősorban tudományos közleményeket értünk, hanem legalább ennyire a tudás- és kultúraközvetítő műveket.
13 E körben ezúttal nem teszünk különbséget felsőoktatási tankönyv és közoktatási tankönyv között. A lényeg az írásmű pedagógiai-didaktikai célzatossága.
14 Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk: Barcsay mesternek a Művészeti anatómia című tankönyve jelenti a pedagógiai főművét.
15 A konduktív pedagógia nevű diszciplína egyedülálló kidolgozójaként a neveléstudomány is számon kell hogy tartsa (Földesi Renátának az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában 2019-ben megvédett PhD-dolgozata is ezt igazolja).
16 Filozófusként, nyelvtudósként – s persze, szépíróként – is számontartható.
17 Ez a viszonylag arányos eloszlás a kiválasztás módszereinek validitását is igazolja.
18 Ezt a tartományt bővítendő vetődött fel a vitában a korábban emlegetett Choli Daróczi József neve és személye.
19 Édesanyja a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület védelmezője, kiképzője volt.
20 Benedek Elek fia volt.
21 Nagyapja, gróf Burchard-Bélaváry Konrád a magyar malomipar fejlesztésében betöltött szerepével hívta fel magára a figyelmet.
22 Nagyapja Alexander Bernát filozófus.
23 Anyai ágon a neves Lenhossék orvosdinasztia leszármazottja.
24 Anyai ágon felmenőjük volt a debreceni református kollégium történészprofesszora, a püspök Budai Ézsaiás, valamint testvére, a lexikonszerkesztő Budai Ferenc, apai ágon találkozunk a Bolyai Farkas utódaként a marosvásárhelyi református kollégiumban matematikát tanító idősebb Szász Károllyal, Bolyai János barátjával, valamint fiával, az akadémikusként és politikusként is ismert ifjabb Szász Károllyal.
25 További elemzésre vár ez utóbbi szabályszerűség. Vajon milyen fejlődéslélektani és szociológiai magyarázatai lehetnek ennek? Persze, nyilvánvaló, hogy a XX. század viszonyai közepette hányatott értelmiségi sors sem kínált könnyű kiemelkedést, státuszstabilitást megannyi esetben, de a családi kultúra szocializációs hinterlandja mégiscsak több esélyt kínált. A szegénysorról való kitörésnek, feltörésnek voltak művelődéspolitikailag támogatott periódusai, ám ezek éppenséggel nem a „két fronton” magasan teljesítő személyiség fejlődésének voltak kedvezőek. Vagy a „néptanítói” sors kínálkozott inkább megannyi tehetséges falusi gyermeknek e pálya megannyi, olykor kiégéshez-elégéshez vezető, olykor a szegénysorsban visszahúzó kihívásaival, vagy az alkótóművészi, tudósi üstökös-sors, mely nehezebben találkozott minőségi pedagógiai hitvallással.
26 Az ifjabb olvasók számára tudatosítjuk, hogy az 1948-as politikai fordulat után egyeduralomra kerülő, ún. állampártról (Magyar Dolgozók Pártja) van szó. A rendszer jellegzetessége volt, hogy a kizárás egzisztenciális fenyegetettséggel járt, s az is, hogy a tisztogatásoknak gyakran az eszméhez hű, próbált kommunisták is áldozataivá váltak.
27 Az életutakat, munkásságokat külön-külön bemutató, elemző tanulmányok, műhelybeszélgetés-jegyzőkönyvek az Abszolút pedagógusok című kötet sajtó alatt álló, új, bővített kiadásában olvashatók.
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Mutasd a szövegben:
  Szűrés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   Útmutató elindítása
   delete
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave