Cím:

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 

Rendes tagságra ajánlja

 
 
Kecskeméti Gábor
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1965-ben született Szolnokon. Az MTA levelező tagja, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, a Miskolci Egyetem professzora, irodalomtörténész. Szakterülete: textológia, retorikatörténet, irodalomkritikai elméletek.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Levelező tagsága óta mintegy húsz tanulmányt közölt, feltárta a rámizmus történetét, valamint történeti kommunikációelmélettel vizsgálta a tudományterület alapfogalmait. Az újabb szövegteóriákat és eszmetörténeti szempontokat szintézisbe rendezi, újabb korszakokra is érvényesen. Jelen kutatói tevékenysége az új magyar irodalomtörténeti szintézis elvi alapjainak kidolgozására irányul. Nemzetközi konferenciák szervezője, könyvsorozatok és folyóiratok szerkesztője.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Bitskey István, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Imre László, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kulcsár Szabó Ernő, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 
 
 
Kenesei István
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1947-ben született Budapesten. 2016 óta az MTA levelező tagja; az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Magyar Nyelvtudományi Kutatóközpontjának professor emeritusa. Szűkebb szakterülete a mondattan.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Levelező taggá választása óta a magyar alaktannal kapcsolatos kutatásai új részterületekkel bővültek. Közleményei száma mintegy ötvennel, idézettsége több mint hatszázzal gyarapodott. Sorozatszerkesztője az Amsterdam University Pressnél megjelenő Comprehensive Grammar Resources és a Hungarian Comprehensive Grammar köteteinek. Nagy visszhangot váltott ki az az általa szerkesztett és részben írt kötet is, amelynek fejezetei Chomsky 90. születésnapja alkalmából a generatív nyelvelmélet interdiszciplináris hatását elemzik.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kertész András, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Pléh Csaba, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya
 
 
 
Tallián Tibor
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1946-ban született az ausztriai Salzburgban. Az MTA Zenetudományi Intézetben 1972 novemberétől tudományos segédmunkatársként, majd munkatársként, 1995-től tudományos főmunkatársként és igazgatóhelyettesként, 1998 és 2011 között igazgatóként, 2013-tól tudományos tanácsadóként, 2016 óta professor emeritusként dolgozott.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1988–1990 között Humboldt-ösztöndíjjal az akkori Nyugat-Berlinben a 20. századi totalitárius rendszerek zenei ideológiáját tanulmányozta. A 19. és 20. századi magyar zenetörténet és Bartók életművének, művészetének nemzetközileg is elismert, meghatározó kutatója. Tudományos és kritikusi prózája jellemzően esztétikai élményt adó irodalmi alkotás, teret adva a szerző habitusának, széles körű műveltségének.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kulcsár-Szabó Ernő, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Somfai László, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 
 

Levelező tagságra ajánlja

 
 
Bernáth Árpád
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1941-ben született Jánoshalmán. Az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Német Irodalomtudományi Tanszékének professor emeritusa, a magyar germanisztika és általános irodalomtudomány egyik legjelentősebb, tudományos munkásságát tekintve megkerülhetetlen képviselője.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Eddigi életműve azon nem nagy számú hazai irodalomtudósok egyikévé emelte, akinek dokumentálható és hatástörténetileg is bizonyítható a nemzetközi elismertsége. Diszciplínánk egyik legeredetibb gondolkodójaként a nagy európai irányzatokkal egy időben ismerte föl a bölcsészettudományi kutatás új, műhelyjellegű formáinak kivételes teljesítőképességét. Az egyéni kutatási érdekeltségeket szakmai együttműködési formákba illesztő, iskolateremtő munkássága európai hírűvé tette a szegedi germanisztika eredményeit. Olyan, más strukturális szemiotikai irányokkal összetéveszthetetlen értelmezési modellt sikerült kialakítania, amely az irodalom világalkotó potenciáljának másutt ki nem dolgozott lehetőségeit foglalta rendszerbe. Nevéhez fűződik az interpretációelmélet egyik új ágának, az irodalmi magyarázat elméletének és módszertanának kidolgozása. Kutatásaiban – Erich Auerbach szemléletszerkezeti ösztönzésétől Gottlob Frege jelentéstanáig – mindig egyszerre támaszkodik a hagyományos és modern irodalomtudományok eredményeire. Eredeti szemiotikai premisszákból kiindulva ezzel olyan új távlatot nyitott a műalkotásokra, amelyben az olvasó „lehetséges világok” előállításaként tapasztalhatja meg az irodalmi szövegek különleges hivatását.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Dávidházi Péter, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kulcsár Szabó Ernő, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Vizkelety András, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 
 
 
Eisemann György
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1952-ben született Budapesten. 2009 óta az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára, doktori programvezető. Munkássága centrális jelentőségű a magyar romantikus és kora modern irodalmi kutatások terén. E vizsgálódásait időben kiegészítik a magyar modernség teljes pályájára vonatkozó elemzések, térben kitágítva komparatisztikai szemlélettel. Elméleti kutatásaival mindezt szilárd alapokra helyezi: a hermeneutikai-recepcióesztétikai megközelítés alkalmazásának gyakorlata az egész életművet átszövi.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Tudományos témái változatosak; korszakok, szerzők és műfajok tekintetében egyaránt az érdeklődés és hozzáértés tágasságáról vallanak. Arany Jánosról és koráról, valamint Mikszáth Kálmán és Komjáthy Jenő életművéről nagy ívű monográfiákat közölt; írt Vörösmartyról, Kemény Zsigmondról és Madáchról, a századforduló novellistáiról, valamint a 20. századi irodalomról (Ady, József Attila, Pilinszky, Móricz, Krúdy, Szerb Antal, Kosztolányi, Márai).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Eisemann György nevéhez fűződik több olyan, elméleti megalapozottságú és életművek mélyreható vizsgálatával alátámasztott tézis, amely bevezetése óta megkerülhetetlen a magyar irodalomtudományban. Ilyen a „folytatódó romantikáról” megfogalmazott tézise, a „történő történetiség” elve, valamint a kulturális-társadalmi jelenségek nyelvi-mediológiai vonatkozásainak kimutatására vonatkozó tétele.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Társtudományi érdeklődése elsősorban zenetörténeti-zenekritikai közleményekben mutatkozott meg.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Bollobás Enikő, az MTA levelező tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Tallián Tibor, az MTA levelező tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 
 
 
Hamar Imre
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1967-ben született Győrben. A magyar orientalisztika nemzetközileg is kiemelkedő képviselője, sinológus. Közvetlen kutatási területe a kínai vallástörténet, ezen belül is különösen a középkori kínai buddhizmus.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Tudományos munkásságát nyelvészeti és filológiai alapokon végzi. 2013-ban védte meg nagydoktori értekezését. Azóta 34 tudományos közleményt publikált, köztük egy monográfiát. Tudományos munkái sorra jelennek meg nemzetközi színvonalú angol nyelvű, kínai és japán folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben. Nemzetközi elismertségét jelzi, hogy hosszabb ideig volt vendégprofesszor az Egyesült Államokban, Németországban, Japánban és Kínában. Számos magyar és nemzetközi kutatási program indítója és vezetője, jelenleg is vezeti az MTA–ELTE–SZTE Selyemút Kutatócsoportját. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, ahol jelentős sinológiai iskolát hozott létre, tanítványai több hazai és külföldi egyetemen szép eredménnyel működnek. Mint a magyar Konfucius Intézet igazgatója, sokat tett a kínai nyelv és kultúra magyarországi megismertetése érdekében. Az ELTE nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese, a legutóbbi választásig az MTA Orientalisztikai Tudományos Bizottságának elnöke volt.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Hamar Imre minden tekintetben megfelel az MTA leendő levelező tagjai elé az Akadémia 194. közgyűlésén állított követelményeknek.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Borhy László, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kósa László, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Róna-Tas András, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Vásáry István, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 
 
 
Kontra Miklós
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1950-ben született Budapesten. 2006 óta az MTA doktora. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének professor emeritusa. Szakterülete a szociolingvisztika.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A magyar szociolingvisztikai kutatások, a nyelvhasználati és a társadalmi változatok rendszerszerű vizsgálatának legkiemelkedőbb kezdeményezője, iskolateremtő szervezője és művelője, nemzetközileg elismert alakja. Munkásságának középpontjában az élőnyelvi empirikus kutatás, valamint a szociolingvisztika módszertani és elméleti kérdésköre áll. Négy nagy szociolingvisztikai kutatást vezetett a teljes Kárpát-medencei magyar nyelvterületen: A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén, a Magyar nemzeti szociolingvisztikai vizsgálat, a Budapesti szociolingvisztikai interjú, valamint a Szeged nyelve a 21. század elején. Tevékenységével a teljes Kárpát-medencei magyar nyelvterület átfogó, azonos módszertanú szociolingvisztikai leírását szervezte meg és végezte el, mindeddig páratlan módon, nemzetközileg jelentős és elismert fordulatot eredményezve a magyar nyelvtudományban. Eredményesen kutatja a nyelvhasználatnak az oktatásüggyel, a nyelvi jogokkal, a kisebbségekkel és a nyelvpolitikával való összefüggését.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Munkái a legkiválóbb folyóiratokban (például Journal of Sociolinguistics) és kiadóknál (például: Cambridge University Press, Routledge) jelentek meg, komoly hatással. Nemzetközi folyóiratok (Journal of Sociolinguistics, Journal of Linguistic Geography) és könyvsorozat (Linguistic Diversity and Language Rights) szerkesztőbizottságának jelenlegi vagy volt tagja. Szoros, folyamatos szakmai kapcsolatban áll a szakma kiemelkedő nemzetközi képviselőivel.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Honti László, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kiss Jenő, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kósa László, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Paládi-Kovács Attila, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Vásáry István, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 
 
 
Németh T. Enikő
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1964-ben született Celldömölkön. 2017 óta az MTA doktora. A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Szakterülete a magyar nyelv pragmatikája és az elméleti nyelvészet.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kutatásai magyar nyelvi empirikus adatokból kiindulva felvetik a grammatika-pragmatika viszony nyelvelméleti kérdéseit, azokra eredeti válaszokat adnak, és eljutnak egy hatékony metatudományos gondolkodásmód alkalmazásához. Hazai publikációi mellett tanulmányait szakterülete legtekintélyesebb nemzetközi folyóirataiban (Journal of Pragmatics, Intercultural Pragmatics) és kiadóinál (Elsevier, de Gruyter, Springer, Palgrave Macmillan, Benjamins) közli. Implicit Subject and Direct Object Arguments in Hungarian Language Use: Grammar and Pragmatics Interacting (Sheffield: Equinox, 2019) című könyvéért 2020-ban Akadémiai Díjban részesült.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Jelentősen járult hozzá a magyar nyelv pragmatikájával foglalkozó kutatások nemzetközi integrációjához. Nemzetközi elismertségét jelzi, hogy 2021-ben az Academia Europaea tagjai közé választotta.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kezdeményezte a hazai pragmatikai kutatások intézményrendszerének létrehozását. Kiváló tanítványok sorát indította el a tudományos pályán. Jelenleg az MTA Nyelvtudományi Bizottságának alelnöke és az MTA közgyűlési képviselője.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Akadémiai doktori értekezésének megvédése óta elért új eredményei közül kiemelkedik az adatok elmosódott határainak a felismerése, és ennek következtében a pragmatikai adatfogalom újragondolásának szükségessége.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Bollobás Enikő, az MTA levelező tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Hoffmann István, az MTA levelező tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kertész András, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 
 
 
Prószéky Gábor
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1954-ben született Budapesten. Programtervező matematikus és általános nyelvész, az MTA Nyelvtudományi Intézet (2021-től Kutatóközpont fő-) igazgatója, a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára, a Humán nyelvtechnológia doktori program alapító vezetője, tizenhat végzett és hat végzős PhD-hallgató témavezetője. Kutatási területe a nyelvtechnológia.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kutatásainak kulcsszerepe van abban, hogy a magyar teljes értékű kommunikációs eszköz a digitális térben. A vezetésével kifejlesztett nyelvtechnológiai megoldások, különösen a legújabb, neurális háló alapú HILBERT-rendszer révén ma már lehetséges a magyarra való jó minőségű gépi fordítás, a magyar nyelvű szövegekből való információkivonatolás, véleménybányászat, jelentés-egyértelműsítés, grammatikai elemzés, és egyre jobban működik magyarul a gépi kérdésmegválaszolás, a gép-ember közötti dialógus, a parafrázis-készítés, a szövegösszegzés is. Eredményei lehetővé teszik, hogy magyar nyelven is hatékony, világszínvonalú kutatási infrastruktúra épülhessen ki – például a bölcsészettudományokban; hogy a néprajztudományban is támaszkodhassunk sztenderdizált, automatikusan annotált, kereshető adatbázisokra, a releváns magyar nyelvű szakirodalmat felkutató és kivonatoló rendszerekre.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Tudományos publikációinak száma az MTMT szerint 190, melyekre 1467 hivatkozást kapott, h-indexe 19. 2000-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki. Szakértőként gyakori résztvevője az Európa Tanács és az Európai Közösség számítógépes nyelvfeldolgozással kapcsolatos munkaértekezleteinek, valamint az EU Business Forum on Multilingualism és az EU nyelvtechnológiai fejlesztéseire ajánlatot tevő bizottságai üléseinek.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kenesei István, az MTA levelező tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Madas Edit, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 
 
 
Giampaolo Salvi
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1954-ben született a svájci Locarnóban. 1978 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója; jelenleg az ELTE BTK Romanisztikai Intézet Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékének egyetemi tanára. 2001-ben kapta meg az MTA doktora címet. Szakterülete az olasz leíró nyelvészet és az újlatin nyelvek történeti vizsgálata.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A romanisztika nemzetközileg elismert kutatója. Figyelemre méltó eredményeket ért el az olasz szintaxis számos területének, többek között az infinitívuszos mondatok szerkezetének, a személyes névmások grammatikájának, a főnévi csoportok szerkezetének elemzésében. Eredményei beépültek a háromkötetes, Lorenzo Renzivel közösen szerkesztett olasz leíró nyelvtanba. Fontos nyelvtörténeti megállapításai születtek a segédigék története és az újlatin nyelvek szórendje tekintetében. Figyelemre méltó nyelvtörténeti eredményei vannak a klitikumok és a segédigék története terén. Fontosak a klasszikus latin és a vulgáris latin mondatszerkezeteinek összehasonlítása terén tett megállapításai. Kiemelkedő munkákat írt a galego-portugál és az ófrancia szintaxisra vonatkozóan is. Lorenzo Renzivel ő szerkesztette a kétkötetes olasz történeti nyelvtant. Jelenleg öt nemzetközi romanisztikai folyóirat szerkesztőbizottságában vesz részt. 2013-ban Giampaolo Salvit az 1583-ban alapított firenzei Accademia della Crusca tagjává választotta, 2017 óta pedig az Academia Europaeának is tagja. Eredményei elismeréseként Galilei-díjjal tüntették ki.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Honti László, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kenesei István, az MTA levelező tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 
 
 
Szajbély Mihály
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1952-ben született Budapesten. Az utóbbi években könyveivel, szervezői és pedagógiai tevékenységével föltette a koronát évtizedek óta sokoldalúan bontakozó tudományos munkásságára.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Különösen értékes munkát végzett a 18., 19. és 20. századi magyar irodalom fontos életműveinek beható értelmezésével és magyarázatos szövegkiadásával, a korszak irodalomszemléletének, értékrendjének, sajtó- és médiatörténetének feltárásával, egy modern műfaj (a hangjáték) sajátosságainak elemzésével, valamint a vajdasági kortárs magyar irodalom gondozásával. Kísérletet tett a Niklas Luhmann képviselte szociológiai rendszerelmélet irodalomtörténeti alkalmazására, majd a kultúratudományos fordulat jegyében az irodalom médiatörténeti megközelítésére. Magas szinten tanította a magyar irodalmat a szegedi, a bécsi és a berlini egyetemen, mindig a magyar kultúra érdekeit tartva szem előtt.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Fontos magyar és idegen nyelvű publikációi sorából kiemelendő az „Idzadnak a’ magyar tollak”: Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában (2001), A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után (2005), Intermediális randevúk a 19. században (2008), Jókai Mór (2010), Csáth Géza élete és munkái: Régimódi monográfia (2019).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kiváló életműve jussán Szajbély Mihály okvetlenül megérdemli, hogy az MTA tagja legyen.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Dávidházi Péter, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Imre László, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kulcsár Szabó Ernő, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 
 
 
Szovák Kornél
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1962-ben született Sárváron. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézetének és az ELKH–ELTE–PPKE Ókortudományi Kutatócsoportjának a vezetője. Latin filológus, szűkebb szakterülete a középkori latin filológia és kéziratkutatás.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Tudományos kutatómunkája szervesen kötődik az 1934-ben az Union Académique Internationale és az MTA égisze alatt alapított A Magyarországi Középkori Latinság Szótára vállalkozáshoz, jelenleg a projekt irányítója, a szótár főszerkesztője. Társadalomtörténeti munkái az írásbeliségnek és a felsőfokú tanulmányoknak a korabeli társadalomban betöltött szerepét vizsgálják, az egyháztörténet területén a szerzetesség társadalmi és művelődési funkciója foglalkoztatja, a magyar nyelvtörténethez a középlatin nyelv inspiráló szerepével kapcsolatos meglátásai járulnak hozzá, az irodalomtörténet területén jelentős előmunkálatokat végzett a hazai latin irodalom összefoglaló bemutatásához. A 12. század végének hazai eszmetörténetével kapcsolatos kutatásaiban új tézist fogalmazott meg Anonymus személyével és alkotási módszereivel kapcsolatban, illetve a László-legenda keletkezéstörténetét és szerzőjének alkotási technikáját illetően. Kiemelkedő jelentőségű a latin nyelvű középkori forráspublikációs tevékenysége. Tevékeny szerepet vállal a tudományos minősítési rendszerben, kiadásra kerülő művek lektorálásában. Oktató munkájához kötődik az 1990-es évek medievisztikai iskolájának megszervezése és eredményes működtetése.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Madas Edit, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Maróth Miklós, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 
 

Külső tagságra ajánlja

 
 
Csernicskó István
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1973-ban született a kárpátaljai Csapon (Ukrajna). Egyetemi tanár (2018), az MTA doktora (2019), a Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora. Szűkebb szakterülete az alkalmazott nyelvészet, a szociolingvisztika, a dialektológia, a nyelvtörténet és a nyelvpolitika.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Tudományos közleményeinek száma 397, ezen belül a szerzőként jegyzett könyvek száma 33, szerkesztőként is jegyez 21 kötetet. Tagja az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságnak (2008–), az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának (2021–). Fontos szerepet tölt be a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsban (alelnök 2015, elnök 2019–). Maradandó eredményeket felmutató kutató- és tanáregyéniség, akinek teljesítménye nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kiss Jenő, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kósa László, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Paládi-Kovács Attila, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 
 
 
Grabócz Márta
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1952-ben született Budapesten. Muzikológusi tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte, PhD-fokozatot a Sorbonne-on szerzett 1985-ben. 1979-től az MTA Zenetudományi Intézetben Ujfalussy József mellett dolgozott, 1991-től a Strasbourg II Egyetem tanáraként működik. Kutatásai a zenei narrativitás és jelentés problematikájára irányulnak Liszt Ferenc művészetében, illetve a jelenkori avantgárd zenében.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Aktív tudományszervezői munkája központi személyiséggé avatja a zenei szemiotika nemzetközi kutatóközösségében. Folyamatosan jelen van a magyar tudományos életben. Tagja a Zenetudományi Intézet nemzetközi tanácsadó testületének, a Magyar Szemiotikai Társaságnak és az MTA Szemiotikai Munkabizottságának.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kósa László, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Somfai László, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Tallián Tibor, az MTA levelező tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 
 

Tiszteleti tagságra ajánlja

 
 
Alain Peyraube
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1944-ben született a franciaországi Bordeaux-ban. PhD-t 1976-ban szerzett (Paris VIII) nyelvészetből. Nyelvész, sinológus. A Centre de Recherches Linguistiques sur l’Asie Orientale kutatóprofesszora Párizsban.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A kínai beszélt nyelvi változatok szociolingvisztikai elemzésének és a mondattani rendszer átalakulásának meghatározó, nemzetközi befolyású kutatója. Eredményei a kínai nyelv újabb átalakulásával, a nyelvtani morfémák stabilizációjával, a mozgásra és a téri viszonyokra vonatkozó kifejezések funkcionális elemzésével kapcsolatban kaptak nagy visszhangot. 2021-es szintézise a kínai nyelvtani változás folyamatait a grammatikalizáció lehetőségeinek átfogó elméleti keretébe helyezi. A magyar nyelvészettel és kognitív kutatókkal átfogó, a modern bölcsészet országok és diszciplínák közötti integrációját képviselő tudományszervező munkája (ESF, ERC, AE) révén került szoros munkakapcsolatba.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kenesei István, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Pléh Csaba, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya
 
 
 
Thomas Alexander Szlezák
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1940-ben született Budapesten, gyermekként hagyta el szüleivel Magyarországot. Németországban végezte egyetemi tanulmányait, és ott volt egyetemi tanár 2006-os nyugdíjazásáig.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A nemzetközi Platón-kutatás egyik vezető alakja, számos könyve és tanulmánya után jelentős kötetben foglalta össze idevágó kutatásai eredményeit. Kutatásainak köre azonban jóval szélesebb, felöleli Homéroszt, a görög tragédiát, Arisztotelészt, Plótinoszt is, és fontos könyvet írt arról, hogy mit köszönhet az európai kultúra a görögöknek. Szlezák professzor az 1980-as évek közepe óta áll kapcsolatban Magyarországgal, többször járt Magyarországon, tartott szemináriumokat magyar egyetemi hallgatóknak, előadást az Akadémián.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Dávidházi Péter, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Maróth Miklós, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 
 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya