Filozófiai és Történettudományok Osztálya

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 

Rendes tagságra ajánlja

 
 
Benkő Elek
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1954-ben született Kolozsváron. 2003 óta az MTA doktora, 2016-tól levelező tagja. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetében kutató professzor. Szűkebb szakterülete a középkori Magyarország régészete és története.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A magyar középkori régészet vezető kutatója, a tudományos élet aktív szervezője. Kiemelkedőek A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája című műve, valamint a középkori Székelyföld mezővárosairól, bronzművességéről, az udvarházakról és a nemességről, a harangöntésről és a zarándokjelvényekről, illetve a rovásírásról (társszerzőkkel) írt könyvei. Külön említendő részvétele és szerkesztői munkája A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon és az In medio regni Hungariae című tanulmánykötetben. Külső alapító tagja az ELTE régész doktori iskolájának, 2012 óta önálló doktorátusvezető romániai egyetemeken. Kuzsinszky Bálint-emlékéremmel, Ipolyi Arnold- és Entz Géza-díjjal tüntették ki. Székelykeresztúr város díszpolgára.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Bálint Csanád, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Borhy László, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Galavics Géza, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Szabó Miklós, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Zsoldos Attila, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya
 
 
 
Kövér György
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1949-ben született Hajdúböszörményben. 2016-tól az MTA levelező tagja. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék professor emeritusa. Szűkebb szakterülete a gazdaság- és társadalomtörténet.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

2016, vagyis levelező taggá választása óta is lankadatlan a tudományos munkássága, ezt egészében 14 könyv (ebből három idegen nyelvű) és 235 MTMT-ben regisztrált publikáció (a h-indexe 16) fejezi ki beszédes módon. Iskolateremtő tudósként ma is ő vezeti az ELTE Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programot. Sokrétű tudományos munkássága felöleli a gazdaság- és társadalomtörténet, valamint a historiográfia területét. Számos szakmai szervezet vezetője volt a múltban, és ma is több akadémiai bizottság tagja. Őszinte meggyőződéssel javasoljuk a nemzetközi rangú iskolateremtő tudós megválasztását az MTA rendes tagjává.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Frank Tibor, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Orosz István, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Romsics Ignác, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Zsoldos Attila, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya
 
 

Levelező tagságra ajánlja

 
 
Demetrovics Zsolt
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1971-ben született Budapesten. Az MTA doktora. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a pszichológia.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A szenvedélybetegségek pszichológiai alapkutatásában és a társadalomtudományokkal ötvözött alkalmazott kutatásában nyújt átütő teljesítményt. Korán felfutó, közel 30 éves munkásságát jellemzi az addiktológia pszichológiai elmélyítése, korábban nem vizsgált populációk és mellőzött jelentkezési formák bevonása a kutatások látókörébe, különös tekintettel a hazai droghasználati mintázatok jellegzetességeire, valamint az új pszichoaktív szerek terjedésére. Hazai és nemzetközi szerepének meghatározó vonása a viselkedési addikciók bevonása a tudományterület rendszeres és komparatív vizsgálataiba. Nemzetközi szerepét tükrözi a 2016-ban megszületett International Society for the Study of Behavioral Addictions nemzetközi tudományos társaság elnöki posztja. Önálló és szerkesztett kiadványainak, többszerzős, impaktfaktoros közleményeinek gazdagsága szembeötlő (impaktfaktora 811, a rá vonatkozó idézetek száma 6900, h-indexe 42). Nagy hatású oktató, témavezetésével 20 fő szerzett PhD-fokozatot. 2014–2021 között az ELTE PPK dékánja, 2016–2021 között a Pszichológiai Doktori Iskola vezetője. Kiemelkedő és elismert kutatómunkáján, valamint sokrétű egyetemi oktatói, vezetői tevékenységén túlmenően az elmúlt években kiemelkedően pozitív szerepet játszott a pszichológus szakma összképének alakításában, nagyban segítette kortársai és a fiatalabb generációk szakmai munkáját és előrehaladását, a szakmai közéleti fórumok felfrissülését és harmonikus működését.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Csépe Valéria, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Frank Tibor, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Glatz Ferenc, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Hunyady György, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kovács Ilona, az MTA levelező tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Pléh Csaba, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya
 
 
 
Farkas Katalin
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1970-ben született Budapesten. Az MTA doktora. A Central European University (Bécs, Ausztria) egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete az elmefilozófia és ismeretelmélet.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Írásai a nemzetközi irodalomban megkerülhetetlen hivatkozási pontok a mentális tartalmak külső és belső meghatározásáról folytatott vitában. A kortárs analitikus filozófiában az intencionalitást a fenomenális tulajdonságokból eredeztető iskola jelentős képviselőjeként jegyzik. Az észlelési tapasztalat természetéről szóló vitákban az úgynevezett konstruktivista elmélet fő kortárs képviselőjeként hivatkoznak rá. Alapító tagként, majd tanszékvezetőként fontos szerepet játszott a CEU-n a filozófia szak megteremtésében (amely évek óta a világ legjobb 100 filozófiaprogramjában szerepel). 2012 óta az Academia Europaea tagja, 2020 óta a European Society for Analytic Philosophy elnöke.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kelemen János, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Pléh Csaba, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Radnóti Sándor, az MTA levelező tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya
 
 
 
Hermann Róbert
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1963-ban született Székesfehérváron. Történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, egyben a Károli Gáspár Református Egyetem professzora és Történettudományi Doktori Iskolájának vezetője, valamint a Veritas Intézet témacsoport-vezetője. Szűkebb szakterülete az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hadtörténete, Görgei Artúr élete és emlékezete.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc termékeny és elismert kutatója. Egyetemi doktori disszertációjában, melyet 1995-ben védett meg, az 1849-es abrudbányai tragédiáról és Hatvani őrnagy abban játszott szerepéről értekezett, új forrásokat is bevonva elemzésébe 2009-ben 100 százalékos támogatással elfogadott akadémiai doktori disszertációját pedig a honvédhadseregről és annak fővezéreiről írta. A két időpont között a szabadságharc számos részletének feldolgozásával gyarapította ismereteinket, és közel félezer oldalon megírta annak modern szellemű, átfogó katonai történetét is (1848–1849. A szabadságharc hadtörténete, 2001). Az utóbbi években érdeklődése kiegészült a hadtörténetírás történetével, továbbá Görgei Artúr életpályájának vizsgálatával. 2021 nyaráig 879 közleménye jelent meg, amelyekre 753 független hivatkozást kapott.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Borhy László, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Frank Tibor, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Orosz István, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Romsics Ignác, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya
 
 
 
Lővei Pál
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1955-ben született Budapesten. 1974–1979 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi és Bölcsészettudományi Karain tanult, ritkaságszámba menő matematikus-művészettörténész szakpárosítással. 1981-ben szerzett művészettörténetből egyetemi doktori címet, 1997-ben pedig művészettörténeti PhD-t. 2010 óta az MTA doktora. Szakterülete: középkori kőfaragás, síremlékek, kőanyagok; a műemlékvédelem elmélete és módszerei.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Egyik legszélesebb látókörű magyar művészettörténész, aki a művészet több ágára és korszakára kiterjedő tudását alapvetően a műemléki terület kutatójaként szerezte. Biztonsággal mozog a középkori építészet, a kőfaragás, valamint a műemlékvédelem történetének, metodikájának és gyakorlatának világában. Doktori dolgozata a középkori magyarországi síremlékek corpusa, egyben a magyar és közép-európai történelem másképp el nem érhető információinak gazdag tárháza is. Méltán tartja őt a nemzetközi szakma a terület közép-európai specialistájának. Pályájának kiemelkedő vonása az interdiszciplinaritás, nyitottsága a genealógia, a heraldika, az archontológiai kutatások felé, amelyet a modern természettudomány képviselőivel nagyon eredményes együttműködés egészít ki a középkori „vörösmárvány” emlékek kőanyagának izotópos geokémiai vizsgálatában. A közép-európai térség gótikus és reneszánsz kőfaragványainak anyagvizsgálatával lehetővé vált a kőbányák földrajzi elhelyezkedésének meghatározása, ami új horizontot nyitott a gazdaság- és művészettörténeti kutatásban. Módszertani következetességének eredményeit újabban a BTK Középkori Magyar Gazdaságtörténet „Lendület” Kutatócsoportja „fedezte fel”; a velük való együttműködés inspirálja kutatásainak Porfir, kő, márvány. Kőanyagok, kőfaragók, kőberakások a középkori Magyarországon (Művészettörténet és gazdaságtörténet) c. monografikus összegezését. Munkássága a modern magyar művészettörténet-írás egyik leginkább figyelemre méltó példája.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Benkő Elek, az MTA levelező tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Galavics Géza, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya1

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Radnóti Sándor, az MTA levelező tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Solymosi László, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya
 
 
 
Tomka Béla
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1962-ben született Salgótarjánban. Az MTA doktora. Történész, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára. Szakterülete Európa 20. századi története.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A Szegedi Tudományegyetemen 1989 óta dolgozik, jelenleg a Jelenkortörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program és 2019 nyara óta az MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport vezetője. 1992 óta az Aetas történettudományi folyóirat szerkesztőségi tagja. 2010-től az amszterdami székhelyű International Social History Association elnökségi tagja. 2016 óta a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület elnöke.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A bank-ipar viszonyt a hagyományos finánctőke-tézissel szemben újraértékelő PhD-disszertáció után (Érdek és érdektelenség: a bank-ipar viszony a századforduló Magyarországán, 1892–1913, 1999) ő írta az első modern szemléletű magyar banktörténeti összegzést. A századfordulótól fordult érdeklődése az összehasonlító kelet-európai társadalomtörténeti kutatás felé. A családfejlődésről, a szociálpolitikáról, a jóléti államról (Welfare in East and West: Hungarian Social Security in an International Comparison, 1918–1990, 2004) szóló monográfiák eredményeit az interdiszciplináris látásmód jegyében összegezte A Social History of Twentieth-Century Europe (2013) című, az egész kontinens társadalomtörténetét átfogó szintézisében. Legújabb munkájában a fogyasztás és az életminőség 1945 utáni alakulását vizsgálta (Austerities and Aspirations: A Comparative History of Growth, Consumption and Quality of Life in East Central Europe since 1945, 2020).
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kövér György, az MTA levelező tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Orosz István, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Rainer M. János, az MTA levelező tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Romsics Ignác, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya
 
 
 
Tusor Péter
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1967-ben született Gödöllőn. 2014 óta az MTA doktora. Tudományos tanácsadó, az MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport vezetője; a Pázmány Péter Katolikus Egyetem habilitált docense. Szűkebb szakterülete a kora újkor és az egyháztörténet.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Vizsgálatainak középpontjában a 17. századi történelem egyház/diplomácia/politika-, illetve művelődéstörténeti jellegű kutatása áll. Főleg a kora újkori pápaság és Magyarország sokdimenziós kapcsolatrendszerét tárja fel. Latin nyelvi és paleográfiai felkészültsége, bécsi, itáliai levéltárakra is kiterjedő forrásismerete feltáró és alapkutatási jelleget ad történészi munkásságának. A történettudomány klasszikus és modern módszereit egyaránt hasznosítja. Kutatási eredményei többek között módosították az irodalomtudomány Gyöngyösi-kánonját és a Pázmány-ikonográfiát. A 17. századi magyar egyházi elitre irányuló életrajzi kutatásai a vatikáni forrásanyag alapján jelentősen bővítették ismereteinket a kora újkori magyar történelemről. A pápaság- és egyháztörténet 1500–1950 közötti intézményi jogfolytonosságának köszönhetően egyaránt hozzáértően dolgoz fel késő középkori, illetve 19–20. századi témákat is. Tudományszervezési képességeit két általa alapított és szerkesztett tudományos szakkönyvsorozat bizonyítja (Collectanea Vaticana Hungariae, 2004– és Collectanea Studiorum et Textuum, 2015–; open access: institutumfraknoi.hu). A 2012-ben az MTA Lendület Program keretében alapított, 2017-től az MTA támogatott kutatóhelyi program keretei közt működő, jórészt korábbi egyetemi tanítványaiból álló kutatócsoportja a névadó Fraknói Vilmos egyháztörténeti munkásságát folytatja. Egyúttal igyekszik ellátni az MTA 1948-ban megszüntetett Római Történeti Intézeti Bizottsága feladatait.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Bálint Csanád, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kovács Ilona, az MTA levelező tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Solymosi László, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya
 
 

Tiszteleti tagságra ajánlja

 
 
Robin I. M. Dunbar
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1947-ben született Liverpoolban (Egyesült Királyság). Brit antropológus és evolúciós pszichológus, PhD, a University of Oxford Department of Experimental Psychology egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a főemlősök, ezen belül az ember társas gondolkodásának kutatása.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

„Társas agy” elméletében az emberré válás döntő mozzanata a társakra vonatkozó érzelmi és tudásrendszerek megjelenése. Megmutatta, hogy a főemlősöknél összefüggés van a neokortex arány és az együtt élő csoportok nagysága között, ami a humán csoportok méretére az ún. Dunbar-számot adja. A különböző méretű emberi kapcsolati hálók összefüggenek az érzelmi beruházással, a ráfordított idővel, az empátiával és a társas emlékezeti működésekkel; biológiai korrelátumaik az endorfinrendszer, az amigdala és a szociális agyterületek. Dunbar a kapcsolatok egyéni eltéréseit, a modern technológiai kapcsolattartás és az evolúciós örökség kölcsönhatását is tisztázta.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kertész János, az MTA rendes tagja, Fizikai Tudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Nyíri J. Kristóf, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Pléh Csaba, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya
 
 
 
Anssi Halmesvirta
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1956-ban született a finnországi Kiuruvesiben. Történész, a University of Jyväskylä professor emeritusa. Szakterülete Európa újkori története és a hungarológia.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Korszakának és témáinak nemzetközileg elismert kutatója. 1995 és 2014 között az egyetemén belüli Hungarológia Intézet, 1999–2001-ben a Történeti Intézet igazgatóhelyettese, 2001-től 2016-ig a Nemzetközi Hungarológiai Társaság vezetőségi tagja volt. Eredményei közül kiemelkedik a finn nép és kultúra brit megítélésének feltárása; Finnország történetének magyar nyelvű bemutatása; valamint Kádár János és Urho Kekkonen 1956 és 1989 közötti politikájának összehasonlítása. Utolsó nagy munkájában Bibó István szellemi örökségének feltérképezésére vállalkozott.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kövér György, az MTA levelező tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Romsics Ignác, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1 Lővei Pál levelező tagságra jelölése, épp úgy, mint 2018-ban, most is Marosi Ernő akadémikussal közös egyetértésben és megfogalmazásban történt. Ám betegsége, majd halála (2021. július 9.) már nem tette lehetővé, hogy az ajánlást ő is ellássa kézjegyével.
delete
Kivonat
fullscreenclose
printsave