Aneszteziológia és intenzív terápia – egy fiatal interdiszciplináris tudományág hazai helyzete és jövőképe

Anesthesiology and Intensive Care: Present State and Future Prospects of a Young Discipline
 
Fülesdi Béla
az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégiumának elnöke, Debreceni Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
fulesdi@med.unideb.hu
 
Összefoglalás
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Az összeállítás célja a hazai aneszteziológiai betegellátás, oktatás és kutatás jelen helyzetének megítélése és a szakma előtt álló feladatok összefoglalása.
 
Abstract
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

The aim of the work is to present an overview on the status of patient care, teaching and research in the field of anesthesiology and intensive care.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kulcsszavak: betegellátás, kutatás, aneszteziológia
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Keywords: patient care, research, anesthesiology
  
DOI: 10.1556/2065.179.2018.2.6
  

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Mi, a szakma művelői, azzal szoktunk tréfásan büszkélkedni a sebész kollégáknak: írásos bizonyítékkal rendelkezünk arról, hogy az anesztézia volt a legelső orvosi diszciplína. Mózes 1. könyvében, a teremtésről szóló fejezetben ugyanis ez áll: „Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét” (1Móz, 2,21). A tudatosan, szervezett keretek között végzett anesztéziára 1846. október 16-ig kellett várnia az orvostudománynak, Bostonban, a Massachusetts General Hospitalban ekkor végezték az első éternarkózist. További, már hazai jelentőségű orvostörténeti érdekesség, hogy pár hónappal később, 1847. január 11-én Balassa János a Szent Rókus Kórházban szintén éternarkózisban operált.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Az aneszteziológia és intenzív terápia relatíve fiatal diszciplína, hazánkban az ’50-es évek közepe-vége felé kezdett kialakulni, és rálépni a szakmai önállóság útjára. Minden szakma fejlődésének vannak megkerülhetetlen fázisai, amelyeken át kell esnie: az önálló szakmai keretrendszer kialakítása az 1950-es évek végére, az 1960-as évek elejére tehető. Ezt követően, a tanulási-tapasztalatszerzési fázisban szakmánk művelői külföldi konferenciákon és tanulmányutakon sajátították el a diszciplína fortélyait, ismerkedtek a folyamatosan modernizálódó eszközrendszerrel és módszerekkel, és meghonosították azokat a hazai gyakorlatban. A ’70-es években már egy komoly utánpótlásképzési fázis indulhatott be, amelynek zászlóshajói az orvosképző egyetemek mellett az Orvostovábbképző Egyetem és a megyei kórházak voltak. A sebészi szakmák fejlődése, az egyre súlyosabb társbetegséggel rendelkezők sebészi ellátásnak igénye nemcsak a szakmai instrumentárium fejlődését vonta maga után, hanem egyre meghatározóbb volt az utánpótlásképzéssel szembeni fokozott igény is. Az egyetemeken önálló tanszékek és szakképzési grémiumok jöttek létre (utoljára a Debreceni Egyetemen 1999-ben), amelyek már regionális szinten, rendszerezetten kezdték meg a szakember-utánpótlás képzését, a tudományos tevékenységet, és indították be a graduális képzést. Lassan egy évtizede az Európai Aneszteziológiai Akadémia által kialakított, nemzetközi akkreditációjú szakvizsgáztatási tesztsor képezi a belépőt a hazai szakvizsgához és a hazánkban szerzett szakképesítéseket az EU szinte valamennyi országában elfogadják.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Miért írtam le ezeket a fejlődési fázisokat ilyen részletességgel egy, az MTA részére készített, elsősorban a tudományos aktivitást összefoglalni kívánó beszámolóban? Azért, mert érzékeltetni szerettem volna, hogy a rendszerezett, klinikai kérdésfelvetéseken alapuló szakterületi kutatásnak elengedhetetlen előfeltétele egy biztonságos szakmai keretrendszer kialakulása és az utánpótlás képzésének megteremtése. Hála szakmánk áldozatkész első generációjának, akik ezeket a kezdeti lépéseket megtették, 2006-ban a szakma tízéves fejlesztési koncepciójának kidolgozásakor már külön fejezetet szentelhettünk annak, hogy az egyes aneszteziológiai és intenzív terápiás kutatóműhelyek hogyan tudják tevékenységüket koordinálni, és hogyan tudnak hozzájárulni az egyetemi doktori minősítéssel rendelkező vezetők kineveléséhez (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium, 2006). Egyre hangsúlyosabb célként jelenik meg az is, hogy hazánk szakmai kutatásai jelen legyenek a nemzetközi szakmai közéletben is.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A szakmánk nemzetközi tudományos megítélését számos meghatározó honfitársunk alapozta meg. A külföldre szakadt szakemberek nevei között Földes Ferenc, Ágoston Sándor, Tassonyi Edömér, Nemes Csaba neve mindenképpen említésre méltó. Hazai viszonylatban az aneszteziológia és intenzív terápia területén négy MTA doktora minősítésű szakember van: Tassonyi Edömér, Pénzes István, Bogár Lajos és Fülesdi Béla. Meg kell említeni, hogy 2000 óta szakterületünkön negyvennégy egyetemi doktori (PhD) fokozatszerzés történt, ami egyenletesen, folyamatosan emelkedő trendet mutat.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Az egyes egyetemek doktori iskoláival párhuzamosan létrejöttek az egyetemi tanszéki kutatóműhelyekhez kapcsolódó PhD-programok is, és a regisztrált vezető oktatók száma dinamikus emelkedést mutat. A Semmelweis Egyetem, a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetem aneszteziológiai intézetei az illető egyetemek klinikai orvostudományi doktori iskoláiban, a Debreceni Egyetem Aneszteziológiai Klinikája pedig az egyetem Idegtudományi Doktori Iskolájában végzi tevékenységét. Azt gondolom, érdemes felsorolásszerűen ismertetni az egyes intézetek főbb kutatási irányait, hiszen ebből képet kaphatunk, milyen széles palettán mozog a hazai aneszteziológiai és intenzív terápiás kutatás.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Semmelweis Egyetem, Budapest:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 • szepszis, szepszisgenetika, nozokomiális fertőzések;
 • szívsebészeti anesztézia, szívsebészeti műtétek nem kardiális rizikófaktorai, pszichológiai tényezők hatása a kimenetelre;
 • hemodinamikai vizsgálatok gyermekkori szívműtétek után;
 • miokardium protekció;
 • pozitív szuggesztiók az intenzív osztályos kimenetelre;
 • etikai kérdések vizsgálata újraélesztés, illetve életvégi döntések kapcsán;
 • UH-vezérelt regionális anesztézia;
 • állatkísérletek szepszisben (hiperoxia, vazopresszin), vérzéses sokkban (iv. szulfid), iszkémia/reperfúzió.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Szegedi Tudományegyetem AITK:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 • szepszis: biomarkerekkel kapcsolatos kutatás, antibiotikum-terápia;
 • vérzés reszuszcitáció: reszuszcitációs végpontok (állatkísérletek és klinikai vizsgálatok);
 • perioperatív intenzív terápia: magasabb szintű hemodinamikai monitorozás és a posztoperatív szövődmények csökkentése;
 • lélegeztetés: alveolus toborzás spontán légző betegekben;
 • folyadékterápia: krisztalloid-kolloid reszuszcitáció hemodinamikai hatásai.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Pécsi Tudományegyetem AITK:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 • a szepszis és a szeptikus sokk okozta hemodinamikai és hemoreológiai változások vizsgálata;
 • a mikropartikulumok diagnosztikai alkalmazása a szepszis kórfolyamatának előrejelzésében;
 • a fájdalomcsillapítás farmakológiája;
 • a pulmonális embólia terápiájához kapcsolódó hemosztázis változások;
 • a bakteriális faktorok (adherencia) szerepe a perioperatív nozokomiális infekciók kialakulásában;
 • új farmakológiai stresszteszt az agyi perfúziós zavarok diagnosztikájában;
 • a vér maximális oxigénszállító kapacitásának keresése hemoreológiai módszerekkel.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Debreceni Egyetem AITK:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 • neuroanesztézia és neurointenzív: cerebrális hemodinamikai vizsgálatok, szubarachnoideális vérzés hemodinamikai kezelése, Tako-Tsubo-kardiomiopátia SAV-ban;
 • fájdalomkutatás: preemptív és preventív analgézia: experimentális vizsgálatok és klinikai vizsgálatok idegsebészeti és mellkassebészeti betegekben;
 • neuromuszkuláris kutatás: experimentális vizsgálatok (frenikusz-diafragma modell), új reverzáló szer fejlesztése, klinikai neuromuszkuláris kutatások, új neuromuszkuláris monitor fejlesztés;
 • mellkassebészeti anesztézia: optimális lélegeztetési stratégia vizsgálata egytüdős lélegeztetésben;
 • szívsebészeti anesztézia: rizikóbecslés a szívsebészetben;
 • szepszis: experimentális modell (szeptikus enkefalopátia, valamint hemodinamikai és hemoreológiai vizsgálatok), klinikai vizsgálatok: szeptikus enkefalopátia;
 • anesztéziamélység-monitorozás: klinikai vizsgálatok;
 • szuggesztiók alkalmazása anesztézia során;
 • a műtős személyzet anesztetikum expozíciójának vizsgálata.
 
Forrás: Thomson Reuters impaktfaktor adatbázisa
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ami a publikációs aktivitást illeti, a szakma hazai műhelyei az elmúlt tíz esztendőben egyre hangsúlyosabban jelentek meg a rangosabb folyóiratokban. Az ábrán azt mutatjuk be, hogy az aneszteziológiai és intenzív terápiás folyóiratok közül melyekben jelent meg hazai affiliációjú közlemény. (Az egyes folyóiratok melletti nyilak esetenként több közleményt is jelölhetnek.)

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Megállapítható, hogy szakmánk mindkét szubdiszciplinájában jelentek meg a Q1 rangsorú folyóiratokban a szakma hazai képviselői által készült vizsgálatok.
 
Az aneszteziológiai kutatás nemzetközi és hazai jellemzői
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Nagyjából tíz esztendővel ezelőtt szakmánk vezető folyóiratában, az Anesthesiologyban egy elemzés jelent meg, amely arra mutatott rá, hogy az aneszteziológiai szakma tudományos aktivitása (az USA-ban) a családorvoslás mellett a legalacsonyabb. A szerzők, Debra A. Schwinn és Jeffrey R. Balser (2003) kritikusan igyekeztek feltárni a jelenség hátterét, és több dologra is rámutattak: az USA-ban egy közelmúltban végzett elemzés szerint az aneszteziológusok bére a Bureau of Labor Statistics adatai szerint (2013) az összes szakma vonatkozásában a legmagasabb (240 000 USD/év átlagos bér), messze meghaladva akár a számítógépes és információs iparban dolgozók, de az ipari vagy banki menedzserek jövedelmét is. A szerzők szerint ez a magas jövedelem valószínűleg elkényelmesíti a szakma kutatási aktivitását. Másrészt, az amerikai jogrendszerben a klinikai kutatások engedélyezése és következményesen annak kezdeményezése szintén korlátot szab a jelentős kutatási aktivitásnak. Ennek ellenére egy 2017-ben megjelent elemzés szerint az aneszteziológiai tudományos közlemények meghatározó része továbbra is az USA-ból származik (1995 és 2014 között közel 18 000 közlemény), és Németországgal, az Egyesült Királysággal, Japánnal és Franciaországgal együtt az első öt országban szerepelnek (9500–6300–4600–4300/év közleményszámmal).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Magyarországon a helyzet egészen más. A magasabb potenciális jövedelem miatt a külföldi munkahelyek (elsősorban Anglia, Németország, Svájc) vonzereje nagy, ezáltal a nyelveket beszélő szakemberek elvándorlása a szakmánkban elég hangsúlyosnak mondható. A jelenlegi jövedelemviszonyok mellett az itthon maradó kollégák jelentős része másodállásban egészíti ki jövedelmét, így a tudományos tevékenységre ebben a kiégésre amúgy is fokozottan veszélyeztetett szakmában természetes módon kisebb energia jut.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ami azonban reménykedésre adhat okot, hogy a hazai aneszteziológiai kutatóműhelyekben egyre több TDK-hallgató, és egyre több rezidens, illetve fiatal szakorvos tevékenykedik a klinikai kutatás területén. Meggyőződésünk és tapasztalatunk is, hogy a klinikai kutatás hasznos védelmi technika a kiégés ellen és a fiatal kollégák visszatartásáért. A fiatalok bevonása a klinikai kutatótevékenységbe tovább mélyíti a szakmai ismereteket, a kritikus gondolkodást, a nemzetközi irodalmi adatok ismeretét. Minden, a napi tevékenységben felvetődő tudományos kérdés vizsgálata abba az irányba hat, hogy növekedjen kollégáink kreatív problémamegoldó gondolkodása, ráadásul a klinikai kutatásban való részvétel változatosabbá teszi az egyhangú mindennapi munkát.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Összefoglalva: Az aneszteziológia és intenzív terápia egy relatíve fiatal önálló interdiszciplináris tudományág. Az utóbbi tíz esztendőben elkezdődött kedvező fejlődési trendet folytatva külön energiát kell fordítanunk az egyes kutatóműhelyek közötti és az interdiszciplináris kutatótevékenység fejlesztésére, a pályázati források tudatos kihasználására és a nemzetközi tudományos kapcsolataink szélesítésére. Azt gondolom, hogy a szakma jelenleg vezető pozíciót betöltő kutatói előtt megvalósítható feladatként jelentkezik egy minél igényesebb és szélesebb fiatal kutatói generáció kinevelése, amely az amplifikáció törvényszerűségei szerint biztató jövőt vetít előre a hazai aneszteziológiai és intenzív terápiás kutatói tevékenység számára.
 
Irodalom
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium (2006): Az aneszteziológia és intenzív terápia hosszú távú (10 éves) fejlesztési programja.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Bureau of Labor Statistics (2013): May 2013 National Occupational Employment and Wage Estimates United States. https://www.bls.gov/oes/2013/may/oes_nat.htm

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Chen, S. Y. et al. (2017): Trend of Academic Publication Activity in Anesthesiology: A 2-decade Bibliographic Perspective. Asian Journal of Anesthesiology (Acta Anaesthesiologica Taiwanica), 55, 1, 3–8. DOI: 10.1016/j.aat.2016.06.005, https://goo.gl/qD5hsX

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Schwinn, D. A. – Balsern J. R. (2003): Anesthesiology Physician Scientist in Academic Medicine. A Wake up Call. Anesthesiology, 104, 1, 170–178. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2322866/
 
delete
close
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
MeRSZ+ előfizetés szükséges.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
MeRSZ+ előfizetés szükséges.
  Kiemeléseim navigate_next
  Kiemelés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   KEDVENCEIMHEZ ADÁS

   A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

   Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
   vagy lépj be a meglévővel!

   Személyes mappák
   MAPPÁBA RENDEZÉS

   A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Személyes mappák
   KIVONATSZERKESZTÉS

   Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Kivonatkészítés
   FOLYAMATOS GÖRGETÉS

   Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Folyamatos görgetés
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave