Hozzászólás Pléh Csaba: „Gondolkodik-e az emberi agy?” című cikkéhez

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Nádasdy Zoltán

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

HCA Neuroscience, Sarah Cannon Institute

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Dept. of Psychology, UT Austin
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Egyetértek abban, hogy az ideg- és kognitív tudományok, beleértve a pszichológiát is, gyakran önmaguk fogalmi-terminológiai csapdájába esnek. Négy szimptómára hívnám fel a figyelmet, amelyek lassítják a tudományos megismerést a fenti területeken: a terminológia csapdája, fogalmak torzulása és jelentésük kiürülése, a divatok és a „magyarázat” kérdése. Az terminológiai csapdák egyik fajtája a módszer, hogy a fogalmak hagyományos hétköznapi jelntéséhez keresünk specifikus idegi mechanizmusokat. Ilyen például a tanulás és emlékezés megkülönböztetése. Az emlékezet megkülönböztetése még Arisztotelésztől származik. Nézeteit Szent Ágoston (Kr. u. 354–430) próbálta Platón nézeteivel integrálni egy egységes modellben, és az agyi funkciókat felosztotta a ’sensus communis’ (common sense), ’ymaginativa’ (képzelet), ’estimativa vel cogitativa vel rationalis’ (értelem) és ’memorativa’ (emlékezet) komponensekre, amelyeket, akkor tévesen az egyes agykamrákkal hoztak összefüggésbe (Del Maestro, 1998). A neurobiológia a mai napig azon fáradozik, hogy az emlékezetet a tanulástól és egyéb megismerési folyamatoktól megkülönböztesse, de könnyen lehet, hogy hátterükben egy egységes mechanizmusról van szó.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Hasonló csapda a hétköznapi fogalmaink aprópénzre váltása vélt neuronális mechanizmusokkal, majd a fogalmak általánosító ereje révén maguk a mechanizmusok általánosítása és gyakran túláltalánosítása is. Erre a példám a „döntés” fogalma. A „döntést” az ún. Neuroökonómia irányzat csempészte be az idegtudomány egyik legnépszerűbb irányzatai közé döntéselmélet címen. Az elmélet egy egyszerű megfigyelésből indul ki, nevezetesen, hogy az alternatív perceptuális döntési helyzetben az alternatív opciókat reprezentáló neuronok a majmok parietális lebenyében (LIP) kumulatív módon növelik válaszukat a döntést megelőző intervallumban. Végül, amikor a versengő válasz bármelyik irányban elér egy küszöböt (mint amikor a pohár túlcsordul), az agyban döntés születik (Kiani–Shadlen, 2009). A modell vonzó egyszerűsége révén hamar népszerű lett, és elkezdték más fajokra és mindenféle viselkedéspreferencia paradigmákra is alkalmazni, és először rágcsálókon, majd pár év sem telt el, és a Caenorhabditis elegans nevű férgeken mutatták ki a „döntés” molekuláris mechanizmusát (Faumont et al., 2012). Itt több olyan probléma is felmerül, amelyek jellemzők a terminológiai zűrzavarra az idegtudományban. Az egyik maga a „döntés” fogalma. Úgy vélem, a döntés szót csak a főemlősök szintjén kellene alkalmaznunk. Döntésről akkor beszélünk, amikor egymással versengő alternatívák között választunk. Menjek-e nyaralni, vagy inkább tegyem félre a pénzt. Ez egy döntést megelőző dilemma. Ezzel szemben, amikor a Caenorhabditis elegans elkötelezi magát, és „választ” két feltételes inger között, amelyek különböző jutalmakkal asszociálódnak, és annak megfelelően jobbra vagy balra fordul, az nem „döntés” kérdése a fenti értelemben. Hiányzik belőle a mérlegelés szabadsága (a volíció és deliberáció), az a komponens, hogy új szempontokat tudunk bevezetni, és azokat mérlegelni, mint a fent említett nyaralási dilemma példámban. Ehelyett javaslom a „választás” („choice”) vagy a tendencia, esetleg „válasz” kifejezéseket. Bőségesen akad terminológia, amelyek eddig is beváltak a viselkedéstudományban, és nem implikálják a szempontok szabad akaratból történő mérlegelését a „döntéshozatalban”. A másik elméleti zavar, amit a „döntés szó” implikál, az a kumulatív mechanizmus oksági magyarázatként történő alkalmazása. A „döntést” mint a cselekvés okát szoktuk tekinteni (de lásd Gazzaniga, 2012). Azonban az, hogy bizonyos sejtekben megnő az aktivitás a választási intervallumban, még nem jelenti azt, hogy ezek a sejtek „döntenek”, vagyis okozzák a viselkedést. A sejtaktivitás lehet a viselkedés szabályozásának egy korrelátuma is. Mint ahogy az fMRI-ből is nyilvánvaló, hogy bizonyos areákban megnő a vérátáramlás egy döntési helyzetben, mégsem gondoljuk, hogy az átáramló vér vagy az általa szállított oxigén mennyisége végezte el a „döntést”.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Gyakori fogalmi csapda továbbá, hogy új keletű tudományos fogalmakat a gyakorlat vagy a technológiai fejlődés újradefiniál, miközben a régi jelentés is tovább él, és későbbi félreértésekre ad okot. Ilyen a neurális hálózatok (NN) fogalma. A neurális hálózatok elmélete a 1940-es évekig nyúlik vissza (McCulloch–Pitts, 1943), egy hosszú és folyamatos fejlődés eredménye, amely eredetileg a biológiai neuronok közötti kooperáció megértését tűzte ki célul. Ebből fejlődött ki a 80-as években a PDP (’Parralel Distributed Processing’) iskola, amelynek jeles képviselői kulcsszerepet játszottak a manapság divatos ’deep-learning’ algoritmusok kifejlesztésében és széles körű elterjedésében. Az eredetileg biológiai inspirációjú elmélet azonban szép lassan szakított a biológiai korlátaival, és az utóbbi 20 évben kizárólag a technológiai kihívások nyomása alatt fejlődött. Az NN a 90-es évek végétől önálló (a neurobiológiától független) fejlődésen ment keresztül. A biológiai inspirációt tükröző név megmaradt, a mérnökök új nemzedéke adoptálta az algoritmusokat, és a fogalom mindinkább egybeolvadt a mesterséges intelligencia (AI) kifejezéssel is, noha az AI nem feltétlenül alapul NN-en, és a kettő összekeverése azt az illúziót kelti, mintha a mesterséges idegrendszerek építésének küszöbén lennénk, pedig a mai értelemben vett NN és AI-technológiának sem az agyhoz, sem a természetes intelligenciához nincs sok köze.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A másik reflexióm a lokalizációs elméletekre vonatkozik. Itt is egyetértek a szerzővel, mindössze két kiegészítéssel szeretnék élni, és két példát ragadnék ki a neurobiológiának mára tankönyvekben szereplő eredményei közül. Az egyik a „Jennifer Aniston sejtek” (Quiroga et al., 2005). Ezek olyan sejtek az ember temporális lebenyében, az amigdalában és a hippokampuszban, amelyek egy-egy híres személy, közismert épület, könnyen felismerhető állat képére vagy írott nevére, esetleg azzal asszociálható tárgyak képére aktiválódnak. Noha az eredeti szerzők számos cikkben figyelmeztettek, hogy ezek a sejtek nem azonosak a korábban a Jerry Lettvintől származó és Horace Barlow által adoptált „nagymama sejtekkel” (a teljes történetet lásd: Coltheart, 2017), hanem ezek a sejtek amellett, hogy egy-egy specifikus híres színészre válaszolnak, még számos egyéb tárgyra is válaszolnának kisebb-nagyobb mértékben, amelyek teljes halmazát képtelenség egy korlátozott időtartamú kísérletben tesztelni. És fordítva is igaz, vagyis nem egyetlen sejt válaszol egy adott híres személy képére, hanem számos. (A „nagymama sejtekkel” később az agyi hálózatok hierarchikus modelljének abszurditását kívánták illusztrálni, miszerint annak a hálózatnak a végpontjain minden fogalomra (személyre) volna egy dedikált idegsejtünk az agyban. Lásd Hubel–Wiesel, 1979.). Mindenesetre a Jennifer Aniston sejt eredménye azt az egyébként helytelen következtetést látszik támogatni, hogy az információ sejtszinten lokalizált az agyban, pedig nem erről van szó. Inkább arról, hogy az információ eloszlása a neuronokban szemcsézett, és ez a szemcsézettség megengedi a specifikus és nem specifikus reprezentációk sejtszintű leképeződését. (Figyelembe ajánlom az elméleti csapda egyik kiváló kritikáját Földiák Péter tollából: Földiák, 2009).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A másik példa a cikkben is említett neurális képalkotási módszerek elterjedése a pszichológiában. Az fMRI eredmények értelmezése azt a csapdát hordozza magában, hogy a mechanizmus megértését a mechanizmus lokalizációjával helyettesítjük, míg az utóbbi nem feltétlenül magyarázza meg a folyamatot. Ahogy azt az fMRI jeles képviselői számos publikációban kifejtették, az MRI eredményeket ma már szigorúan az agyi ideghálózatok kontextusában kell értelmeznünk (Poldrack, 2018). Ezt a lépést nagymértékben facilitálta a DTI (diffusion tensor imaging) technológia elterjedése. Ez azonban még mindig kevés, és a lokalizáció a hálózat kontextusában sem pótolja a magyarázatot. Azt, hogy a lokalizáció nemcsak a hálózat kontextusa nélkül nem áll meg a lábán, de még azzal együtt is egy még átfogóbb hiba forrása, azzal támasztanám alá, hogy az agy egy különleges szerv. Különleges nemcsak a komplexitása révén, vagy mert a legfelsőbb viselkedést kontrolláló szerv, de a világegyetemben minden eddig ismert kölcsönhatástól eltérően egy minőségileg új működési módot képvisel, ha úgy tetszik, az evolúció játékszabályait is átíró szerv. Arra gondolok, hogy minden élőlény testében, beleértve a növényeket és a szomatikus sejteket az állatokban, a sejtek lokális kapcsolatok révén kommunikálnak a szomszédos sejteken keresztül. Ez alól vannak kivételek, de az vitathatatlan, hogy az idegrendszerben a sejtek közötti kommunikáció új formája jelenik meg, a szomszédok megkerülése és a gyors, nagy távolságot (sejtszinten) áthidaló üzenetváltás, amely nemcsak kivétel, hanem szabály. Egy olyan szabály, amelynek révén az idegrendszer minden korábbinál gyorsabban és precízebben volt képes kontrollálni a test mozgató rendszerét. A mozgások és szenzoros ingerek összehangolása olyan feladatot rótt az idegrendszerre, amellyel csak egy nagyon okosan decentralizált rendszer tudott megbirkózni. A decentralizált rendszerben lehetnek idegdúcok, amelyek elosztott és lokális komputációt hajtanak végre egyszerre. A vezérelv, hogy az agy, mint egy hálózat, a funkciókat a hálózatban elosztva hajtja végre, és ez az elv a medúzák idegdúcaitól az emberi agyig megmarad, és ha a vérátáramlás-alapú képalkotó módszerek néha ezt az elosztott dinamikát el is fedik, nekünk érdemes „agyunkba vésni”.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A lokalizációs elméletnek van azonban egy banális szociológiai magyarázata is, nevezetesen az idegtudomány végzetes kompartmentalizációja. Egy mai idegtudós vagy egyetemi szellemi műhely legfontosabb attribútuma, hogy az agy melyik alrendszerével foglalkozik. Így vannak a hippokampusszal, a látókéreggel, a frontális lebennyel vagy a kisaggyal foglalkozó kutatóműhelyek. Az ott kutatók külön konferenciákra járnak, saját folyóirataikban publikálnak, saját köreikben szocializálódnak. A kutatást finanszírozó intézmények is ezt a kompartmentalizációt támogatják. Ezért az agy kompartmentalizált fogalma megkerülhetetlen, ha valaki karriert akar építeni. Ez a megközelítés viszont rányomja a bélyegét a szemléletünkre, és megnehezíti, hogy az agyat mint egészet megértsük. Ezért is nagy szerepe kellene hogy legyen a kutatók nyitottságának és az azt támogató egyetemi oktatásnak a globális és interdiszciplináris szemlélet kultiválásában.
 
 
Irodalom
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Coltheart, M. (2017): Grandmother cells and the distinction between local and distributed representation. Lang Cogn. Neurosci., DOI: 10.1080/23273798.2016.1232420

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Del Maestro, R. F. (1998): Leonardo da Vinci: the search for the soul. J. Neurosurg., DOI: 10.3171/jns.1998.89.5.0874

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Faumont, S.–Lindsay, T. H.–Lockery, S. R. (2012): Neuronal microcircuits for decision making in C. elegans. Curr. Opin. Neurobiol., DOI: 10.1016/j.conb.2012.05.005

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Földiák P. (2009): Neural Coding: Non-Local but Explicit and Conceptual. Curr. Biol., DOI: 10.1016/j.cub.2009.08.020

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Gazzaniga, M. S. (2012): Who’s in charge? Free will and the science of the brain. Ecco, New York

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Hubel, D.H.–Wiesel, T. N. (1979): Brain mechanisms of vision. Sci. Am., DOI: 10.1038/scientificamerican0979-150

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kiani, R.–Shadlen, M. N. (2009): Representation of confidence associated with a decision by neurons in the parietal cortex. Science, DOI: 10.1126/science.1169405

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

McCulloch, W. S.–Pitts, W. (1943): A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. Bull. Math. Biophys., 5(4):115–133.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Poldrack, R. A. (2018): The New Mind Readers: What Neuroimaging Can and Cannot Reveal about Our Thoughts. Princeton University Press. https://books.google.com/books?id=FTthDwAAQBAJ

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Quiroga, R. Q.–Reddy, L.–Kreiman, G.–Koch, C.–Fried, I. (2005): Invariant visual representation by single neurons in the human brain. Nature, 435(7045), 1102–1107.
 
close
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Kiemelés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   delete
   Kedvenceimhez adás

   A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

   Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
   vagy lépj be a meglévővel!

   Személyes mappák
   Mappába rendezés

   A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Személyes mappák
   Kivonatszerkesztés

   Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Kivonatkészítés
   Folyamatos görgetés

   Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Folyamatos görgetés
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave