Wettstein Domonkos: Balatoni építészet – stratégiai útkeresés a huszadik században

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Meggyesi Tamás

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

DSC, professor emeritus

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

DOI: 10.1556/2065.184.2023.5.15
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Wettstein Domonkos nagyszabású könyvének témái eredetileg a szerző a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán végzett doktori kutatásai során bontakozódtak ki. Tudományos munkásságának keretében, 2013–2014-ben a szerző a grazi társegyetemen volt vendégkutató. A kutatás eredményei nyomtatásban először a Régi-új Magyar Építőművészetben jelentek meg 2013-ban. A kutatás azonban még a doktori fokozat 2019-ben történt megszerzése után is folytatódott, és egyre elmélyültebb lett. Ennek eredményeképpen egy olyan átfogó és komplex tudás- és információs anyaggá nőtte ki magát, amely önmagában is felér egy kisebb szakkönyvtárral. Ezt tükrözi a Tarsoly Kiadó gondozásában megjelent könyv végén felsorolt 430 szakirodalmi hivatkozás, a több mint 300 hivatkozott személy- és intézmény, a csaknem 40 levéltári forrás, és a mintegy 190 kép és ábra. Különösen méltánylandó ez utóbbi, mert a szép felvételek és információgazdag térképek megkönnyítik a könyv olvasását – különös tekintettel arra, hogy a szöveg mögött egy olyan interdiszciplináris szemlélet húzódik, amelynek változóit a térbeliség és a vizualitás fogják össze. A szöveg mégis megtartotta olvasmányos jellegét, és aki forgatja a könyvet, viszontláthatja azokat a helyszíneket és építményeket is, amelyek egy részével már bizonyára személyesen is találkozott. Nem véletlen, hogy a szerző építész, egyben urbanista, és ugyanakkor egyetemi tanár. Erre utal plasztikusan a Konklúzió című fejezete, amikor felteszi a banális kérdést, hogy ti. „Hogyan építsünk a Balaton-parton?”, amire a válasz az, hogy ez „…nem csak az épületek, hanem a szakmagyakorlás és az alkotói magatartás formáiban is megfogalmazódik. A korszakos körülmények szorításában kialakított pragmatikus stratégiák a tervezés bevett formáinak és kánonjainak a feláldozását is szükségessé tették. Az újrakezdés és a stratégiakeresés vissza-visszatérő motívumai a »re-kreáció« kísérletező építészetének sajátos balatoni karakterét alakították ki, miközben a tájképi problémák korszakról korszakra egyre átfogóbb perspektívában rajzolódtak ki.” A „re-kreáció” latin kifejezés ugyanakkor arra utal, hogy az üdülés, a kikapcsolódás és pihenés (mint rekreáció) építészeti és táji keretei egy olyan történelmi folyamatba vannak beágyazva, amely maga is állandó újraértelmezésre és újratervezésre (re-kreáció) szorul. Ezért nem véletlen, hogy a könyv szemlélete történeti jellegű, de ugyanakkor átfogja az építészeti jelenségek mögött rejlő társadalmi-gazdasági, szervezeti, szakmai és politikai tényezőket is.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A regionális gondolkodás atyja, a skót biológus, Patrick Geddes a 20. század elején vezette be a völgymetszet fogalmát. Egy adott folyó és környezete ugyanis a táj, valamint művelési és építészeti kultúrája a tengerszint feletti magassággal változik – mint ahogy erre mintegy ötszáz évvel ezelőtt már Leonardo da Vinci is rámutatott. A völgymetszet kifejezés analógiájára azt mondhatnánk, hogy a nagyobb, összetettebb tájegységek, mint például a Balaton is mintegy horizontális tájmetszetek segítségével írhatók le. Ma inkább a települési táj rétegeiről vagy dimenzióiról beszélünk, ahol ez a szó a Balaton közvetlen környezetének különböző, egymást átható morfológiai és területhasználati rétegeit jelenti. De mivel a kutatás tárgya nem elsősorban a táj maga, hanem a tájra épülő üdülési funkciók arculatának változása, az elemzéseknek is óhatatlanul történeti jellegűnek kellett lenniük. Ez a történet – legalábbis a külső szemlélő számára – szinte egy újabb dimenziónak is tekinthető, ami összefügg az adott kor társadalmi viszonyainak változásával, valamint a táj értékmegőrzése érdekében kibontakozódó szakmapolitikai és építészeti törekvésekkel. Wettstein Domonkos könyve ezért nemcsak építészeknek, hanem azoknak is szól, akik a Balaton és közvetlen környezetét nemzeti értéknek tartják, és felelősnek érzik magukat mindazért, ami van, és ami ezen a tájon ma is történik.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Mielőtt azonban a szerző az egyszerűnek tűnő, de költői kérdésre: hogyan építsünk? keresné a választ, a Bevezetőben tisztázza, hogy nem az egyes épületek tervezésével, hanem a regionális szintű gondolkodással és azok dimenzióival foglalkozik. Ez utóbbi magában foglalja többek közt a földrajzi adottságokat, a táj arculatát, a helyi építészeti értékeket és problémákat, az építési hatóságok szerepét, a társadalmi igényeket stb., és mindezek történelmi léptékű, lassú, de folyamatos változását. Ezért a könyv felépítését a regionális szintű gondolkodás fejlődéstörténete határozza meg. Ennek keretében a szerző három történelmi korszakot mutat be. Az első korszak a két világháború közti időszak, amikor először jelentek meg regionális jellegű törekvések a Balaton partján: ezek az „üdülőtáji urbanizáció” kezdetei. Ennek a korszaknak a legjelentősebb dokumentuma a Balatoni Intéző Bizottság létrejötte. A második korszakot az egységes regionális terv műfajának kialakulása jellemzi 1945 és 1957 között. A turizmus ügye a Rákosi-korszakban háttérbe szorult, az intézményrendszert pedig többször is átalakították. 1948-ban a Balatoni Intéző Bizottság helyére egy központi irányító szereppel felruházott új szervezetet, a Balatoni Állami Központi Intéző Bizottságot hozták létre. Ezt követően csak az 1956-os forradalom utáni társadalompolitikai konszolidáció jegyében került ismét napirendre az üdülésügy. Megindult a tervezés, amelynek meghatározó személyiségei Farkas Tibor, Kotsis Iván és Polónyi Károly voltak. A formálódó elméleti és gyakorlati tapasztalatok elvezettek az első átfogó balatoni regionális terv kidolgozásához, amely 1965-ben nemzetközi sikert aratva elnyerte az UIA (Nemzetközi Építész Szövetség) Abercombie-díját. A terv újszerűsége többek közt abban állt, hogy a fejlesztés keretében kidolgozott tervrendszer eltérő léptékű koncepcióiban közös értékszempontok jelentek meg, vagyis a „szakági” rétegek nem önállóan, hanem kölcsönhatásukban léteztek. Ezért találó, amikor a szerzők ezt a korszakot úgy is jellemezték, mint „a perspektíva átfordulása”. Ez az időszak, amikor először merült fel a Balaton „eltartó képessége” mint probléma, ami a mennyiségi fejlődés korlátozásának lehetőségét is felvetette. A harmadik, a hatvanas évek, „a nagy számok építészete” korszakának árnyékában már megjelenik a korai modernista törekvések értékrendjének válsága, amelyet a rehabilitációs feladatok és igények váltanak fel. Ebben az időszakban a korábbi regionális szervezetek szerepét egyre inkább a központi irányítás igénye tölti be. Ezek a változások különösen 1968 után érzékelhetőek. A szerző a rendszerváltást követő időszak fejleményeivel már nem foglalkozik, ami bizonyára egy újabb, további kutatást igénylő feladat lenne. Aki azonban e könyvnek köszönhetően már járatos az elmúlt száz év történéseiben, és képet alkotott magának a regionalizmus és az építészet egymást kiegészítő szemléletéről, az talán felvértezve érezheti magát a Balaton jelenkori helyzetének kritikai értelmezésére, és megalapozott véleménye lehet mindarról, ami ma történik, vagy aminek történnie kellene.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

(Wettstein Domonkos: Balatoni építészet – stratégiai útkeresés a huszadik században. Budapest: Tarsoly Kiadó, 2022)
 
 
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Mutasd a szövegben:
  Szűrés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   Útmutató elindítása
   delete
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave