A közgazdaságtan 2023. évi Nobel-díjasa: Claudia Goldin

Nobel Prize in Economics 2023: Claudia Goldin

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Vörös József

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

az MTA rendes tagja, professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 
Összefoglalás
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az ismertetés elsőként a Nobel-díjas Claudia Goldin összteljesítményét értékeli, majd két, valószínűleg legnépszerűbb cikkébe ad betekintést. Módszertanilag különösen az első, a nemek közötti jövedelemi konvergenciával foglalkozó tanulmánya mutatja be kiválóan a modellalkotás és az empirikus megfigyelés egységét, az elméletalkotás folyamatát. A két cikk módszertanának, eredményeinek, újdonságainak ismertetése után néhány sorban az összegzés olvasható.
 
Abstract
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

The review first assesses the overall achievements of Nobel laureate Claudia Goldin, and then gives an insight into two of her possibly most popular articles. Methodologically, in particular, her first paper on gender income convergence is an excellent illustration of the unity of modelling and empirical observation, the process of theory building. After a few lines on the methodology, results, and novelties of the two papers, the summary is presented.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kulcsszavak: munkaerő-gazdaságtan és -piac, keresetek, női/férfi karrierkülönbségek
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Keywords: human resource management, labour market, earnings, gender gap
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

DOI: 10.1556/2065.184.2024.1.5
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Claudia Goldin amerikai gazdaságtörténész és munkaerő-gazdaságtannal foglalkozó közgazdász, a Harvard Egyetem professzora. 1946-ban született, és fiatal korában a mikrobiológia bűvkörébe került, olyannyira, hogy középiskolás korában már elvégzett egy kurzust a Cornell Egyetemen. Később itt folytatta tanulmányait, de hamar felfedezte a közgazdaságtan szépségeit, és szerencsénkre magával hozta a természettudományok kutatói szigorát és alaposságát. Munkásságának volumene és visszhangja lenyűgöző: két prominens könyvére 8000 feletti hivatkozás ismert, egyedüli szerzője olyan (irodalomjegyzékben is hivatkozott) cikkeknek, amelyekre egyenként is 500–800 hivatkozást jegyez a Scopus (a Google Scholarban mindegyik jóval 2000 feletti), méghozzá olyan rangos folyóiratokban, mint a Journal of Political Economy vagy az American Economic Review, amelyek mindegyike 20 feltetti SJR-indexszel bír. H-indexe 41 (a Scopusban), melyet mindössze huszonegy társszerzővel valósított meg, ami numerikusan önmagában is rekord. Claudia Goldin kutatási eredményei a közgazdaságtanra alapvető hatást gyakoroltak. Innovatív gondolatai, a rendkívül alapos kutatási módszertana, az empirikus megfigyelések és az elméleti modellek egysége minden kutató figyelmébe ajánlható. Mivel már jelent meg magyarul is ismertetés a munkásságáról (Adamecz–Isztin, 2023), ezen összefoglaló az eredmények kiemelése mellett elsősorban a módszertani és elméleti modellek szépségére fókuszál.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Goldin az Egyesült Államokra érvényes megfigyelések alapján egyedüli szerzőként állapította meg (Goldin, 2014), hogy a férfiak és nők között léteznek különbségek a keresetben, amelyek mértéke nagyban függ a kortól is, de bizonyosan jelentősen függ a munkahelyen betöltött pozíciótól. A létező szakadék ma már sokkal szűkebb, mint valaha. Ennek oka elsősorban a női humántőke férfiakhoz viszonyított termelékenységnövekedésének eredménye. Nemcsak arról van szó, hogy a nők aránya jelentősen növekedett a felsőoktatási intézményekben (ami alapját képezi a később elérhető termelékenységnövekedésének): egyrészt olyan területeket foglaltak el, ahol a megszerezhető jövedelmek magasabbak a korábbi lehetőségekhez mérten, másrészt nagyobb karriert valósítottak meg. A munkaerőpiacon ma lényegesen magasabb arányú női foglalkoztatottság valósul meg, ráadásul tartósan és hosszabb időszakot átívelve, melynek egyenes következménye a munkában szerzett tapasztalat és végső soron a termelékenység növekedése. Az egykor termelékenységbéli különbségekből táplálkozó férfiak és nők közötti keresetben meglevő különbség mára nagyjából megszűnt. Egyszerűen arról van szó, hogy a különbség jelentős részben azért létezik, mert nagyon sok foglalkoztatottsági ágban egy munkaóra többet ér, amikor a munkaerőre partikuláris pillanatban van szükség, vagy egy pozícióban folyamatosan, hosszú időn keresztül rendelkezésre kell állni. Másként megfogalmazva, sok foglalkoztatási körben nincs lineáris kapcsolat a kereset és a munkában eltöltött idő között. A munkaerő rugalmas rendelkezésre állása sokba kerül, és ez különösen így van a pénzügyi, igazságügyi szolgáltatások terén, azon belül is a vezetői körökben. Olyan munkakörökben, ahol a munkaidő szabályozott (például egy gyógyszertárban vagy gépek által ütemezett munkahelyen), a jövedelem és a munkában eltöltött idő között lineáris kapcsolat figyelhető meg.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A fenti állításokat természetesen bizonyítani is kell, a Nobel-díjasnak pedig nemcsak szépséges hipotézisei vannak, hanem elegáns bizonyítási eljárása is. A kiindulópontot az 1. ábra rendszere jelenti, mely több, érdekes feltételezést enged meg. Mindkét részábra függőleges tengelye az alapdiplomával rendelkező (college graduate) teljes munkaidőben és évben foglalkoztatott női és férfi keresetek arányának logaritmusát méri, szögletes zárójelben a hozzá tartozó %-os értékekkel, a kor függvényében (például, amikor a nők keresete a férfiak 82%-a, a 0,82 logaritmusa −0,2). Az ábrarendszer első fele eme arányokat olyan foglalkozási ágakban méri, ahol nincs érvényben semmiféle korlátozás a ledolgozandó órák számával kapcsolatban, sem napi, sem heti bontásban vagy esetleg további végzettséget illetően. A 2. ábra pedig a fizetési arányokat oly módon méri, hogy az előzőekben említett kategóriákban korlátozások vannak érvényben.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1a. ábra. Női/férfi kereseti arány, teljes munkaidő és év, alapdiplomás, korlátok nélkül(Goldin, 2014 nyomán)
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1b. ábra. Női/férfi kereseti arány, teljes munkaidő és év, alapdiplomás, korlátokkal(Goldin, 2014 nyomán)
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A két ábra összehasonlításából kivehető legfontosabb következtetések egyike, hogy mindegyik korosztályra kijelenthető: a női/férfi kereseti arány közelebb van egymáshoz fiatalabb korban, majd a kereseti szakadék a korosodással arányban egy bizonyos ideig növekszik. Idősebb korban történik valami pozitív dolog, amely tompítja az egyenlőtlenséget. A megfigyelésben szereplő 1978-as korosztályra a karrier kezdetén a szakadék 10%-os (a női/férfi kereseti arány közel 90%-os), az idősebb korosztályra ez jóval nagyobb. A 40–50 éves korosztályra vetítve a szakadék szélesedik, a 60–70 éves kort elérve a keresetek nivellálódnak. A két ábra összehasonlításából viszont az tűnik ki, hogy amikor a ledolgozható órák száma napi és heti bontásban korlátozott, a kereseti arányok jóval kiegyensúlyozottabbak.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az 1a és 1b ábrák összehasonlításából fogalmazódik meg a keresetek és a ledolgozott órák számának nem lineáris összefüggése, melynek alapja, hogy az anyasági szerepet vállalók eleve nem lehetnek annyira rugalmas munkavállalók, mint a férfiak. Ezért kezd el meredeken növekedni a kereseti szakadék a harmincas korosztálytól felfelé, egészen addig, míg a gyerekek ki nem repülnek, önálló életet nem kezdenek. Amikor ez megtörténik, a nők és a férfiak közötti kereseti különbség újra csökkenésnek indul.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Megint tekintsük meg a Nobel-díjashoz illő modellkonstrukciót: ezt a 2. ábra mutatja be. Ennek megértéséhez vezessük be, hogy a j pozícióban lévő i-edik alkalmazott outputját (termelési volumenét, például keresetét adott idő alatt) a Qij jelöli. E pozíció megszerzése előtt a jelöltnek képzésre (beruházásra) van szüksége, mint például MBA (Master of Business Administration), MD (orvosi) diploma megszerzéséhez szükséges tanulmányok folytatása, melyet a pozíció megszerzésénél figyelembe vesznek. Goldin bevezeti a 0 < λi ≤ 1 paramétert, amely mutatja, hogy a teljes munkaidős alkalmazáshoz kapcsolódó pozícióban az i-edik alkalmazott a maximálisan ledolgozható órák hányadrészét dolgozza le. Jelölje továbbá kj az órányi termelékenységet a j-edik pozícióban. Ekkor a j pozícióban levő i alkalmazott termelési volumene az alábbi lesz*:
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

(*e modellinterpretáció a tanulmány szerzőjének saját értelmezése)
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A fenti output definícióban λ*j egy küszöbérték, amely szerint az output δj hányaddal csökkeni fog, amikor az idő inputhányad e küszöbérték alá csökken. L a teljes munkaidő foglalkoztatás időkerete (például az egy évben ledolgozható órák maximális száma, vagy mint például a 3. ábrán látható, heti 60 óra).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Azt tételezzük fel, hogy mindegyik i alkalmazott különböző pozíciók között válogathat. Korlátozzuk most e keretet két pozícióra, és tételezzük fel, hogy k1 > k2, továbbá, hogy δ1 > δ2 , amikor a λ*j küszöbértéket nem lépjük túl. Tételezzük fel továbbá, hogy k1(1 – δ1) < k2(1 – δ2), vagyis az egyik foglalkoztatási pozíció nem dominálja a másikat. Definiáljunk most egy harmadik pozíciót, nevezzük ezt r-nek, melyet linearitás jellemez, azaz δr = 0, és melyre kr < k2. Ez az r-edik pozíció dominálja a másik két pozíciót amikor λ megfelelően alacsony, így egyfajta védettséget, rezervációt jelent. Feltesszük, hogy k2(1 – δ2) < kr. A 2. ábra foglalkozásbéli fizetéskülönbségek elméletét foglalja össze.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

2. ábra. Goldin foglalkozások fizetésbéli különbségének elmélete (L = 1)
(Goldin, 2014 nyomán, a szerző által módosítva)
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az elmélet szerint, egy alkalmazott az 1-es pozícióban dolgozik, amikor λ > λ*1, és a 2-es pozícióra vált ennél kevesebb óraszámnál. Itt marad egészen λ*2‑ig, ez alatt pedig a védettségi foglalkoztatást vállalja. Ebből pedig Goldin egyik legfontosabb megállapítása következik: bizonyos pozíciókban az inputok és outputok, azaz a javadalmazás és a ledolgozott órák száma között nem lineáris, hanem konvex összefüggés van (az output és javadalmazás szavak felváltva történő alkalmazására a racionalitás ad okot: mindenkit teljesítményének arányában javadalmaznak). A jövedelem a ledolgozott órák függvényében egy bizonyos szint felett növekvő ütemben nő. Mindezt megfigyelési adatokkal is alátámasztja. Az amerikai munkaerőpiacra a 2007-es évre vonatkozóan e megfigyelési adatait a 3. ábra foglalja össze, mely idősorok Goldin elméletét támasztják alá. Az ábra vízszintes tengelye a heti átlagos munkaórák számát mutatja, s bizony, vannak heti 60 órás munkakörök is – melyet, ha hat napra osztunk, akkor is tíz óra jut egy napra. Akinek ilyen munkaköre van, évi 350 ezer dollárt is kereshet, és ha figyelembe vesszük, hogy 2007-ben az Egyesült Államokban a családi éves jövedelmek mediánja 40 ezer dollár körül volt, akkor ezek kimagasló jövedelmet jelentenek. De egy anyát nem lehet pótolni, legfeljebb úgy kell megszervezni a munkát, hogy abban flexibilisen, annak végzője helyettesíthető legyen – javasolja Goldin. Csak hozzáteszem, hogy egy munkakörben az elvégzendő feladatokat a termelési/szolgáltatási rendszer jellege határozza meg. Egy termelési rendszer jellegét pedig a termelési stratégia determinálja (lásd Heskett et al., 1994). Ezek megalkotóihoz pedig valószínűleg göröngyös úton jutnak el Goldin javaslatai. Goldin olyan munkakörök létrehozását, legalábbis növelését javasolja, melyek a nemek közötti egyenlőség megvalósítását szolgálják.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

3. ábra. Óradíjak és éves jövedelmek a heti ledolgozott órák függvényében
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Talán nem meglepő, hogy Goldinnak és szerzőtársának, Lawrence Katznak (a férjének) arra is van modellje, hogy a fogamzásgátlók elterjedése miként változtatta meg a munkaerőpiacot (Goldin–Katz, 2002). A kristálytiszta gondolkodás ereje és haszna jól tükröződik modellalkotásuk módjában, melynek egyik kulcseleme a ’lemondási tényező’ fogalmának bevezetése. Ezt ismét λ-val fogjuk jelölni, tartalma pedig a házasság elhalasztásából bekövetkező hasznosságveszteség, amelynek eredői az önmegtartóztatás és a kimaradó háztartási termelés. Ez az érték mind a férfiak, mind a nők számára azonos, és a fogamzásgátló tabletták megjelenése előtti értékét λ = λ0-ban rögzítjük. Modelljük két periódusból áll az egyszerűség kedvéért, és a nők nem végezhetnek karrierépítést (például diplomaszerzés) az első periódusban, ha házasságot kötnek. A j-edik hölgy vonzereje viszont -vel növekszik a második periódusra, amelyre a diplomát már megszerzi. Minden paraméter korlátok közé szorított, és , azaz a diplomával megszerezhető attraktivitás alsó korlátja , mely értelemszerűen pozitív szám, felső korlátja pedig . Az első periódus elején az i-edik férfi vonzerejét (például jövedelemtermelő képesség) jelölje Yi, a j-edik hölgyét pedig Nj (például gondoskodási képesség).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A házassági piac álljon n férfiből, és n hölgyből, és tételezzük fel, hogy egy kapcsolat létrejött. A fogamzásgátló tabletták előtti világban így, amikor az első periódusban az i-edik férfi a j-edik hölggyel házasodik, a férfi Nj, a hölgy pedig Yi értékhez jut. Ha egy periódussal halasztják a házasságot, akkor a férfi Nj + – λ0 értékhez jut, a hölgy pedig Yi + j – λ0 értékhez. Ebből pedig következik, hogy ha – λ0 > 0, akkor mindketten nyertesei a halasztásnak, és a hölgy az első periódusban karrierépítésbe kezd. Viszont, ha λ0 > j, az első periódusban létrejön a házasság, és a hölgy nem fog hozzá a diploma megszerzéséhez. A férfiak attraktivitása a hölgyek számára Yi-ben összegződik, a hölgyekét a férfiak számára viszont az Fj = max {Nj, (Nj + – λ0) kifejezés adja. Sorba állítva értékük alapján a férfiakat és a nőket az első periódus elején – természetesen feltéve, hogy az értékeket mindenki egyformán értékeli és ismeri – egyértelmű megfeleltetés jön létre a párok között, amikor a legjobbak a lejobbakkal házasodnak.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A tabletta ereje abban rejlik, hogy a λ értékét csökkenti, ami által a nők attraktivitási értéke növekszik. Goldin és Katz (2002) a 4. ábrával illusztrálják a tabletta hatását, amely a hölgyeket három kategóriába engedi sorolni: Az I. csoportba azon hölgyek tartoznak, akik halasztják a házasságot, és karrierépítésbe kezdenek tablettával vagy anélkül, mert αj értékük olyan magas, hogy felülmúlja az λ0 értékét. A II. csoportba azok tartoznak, akiknek αj értéke a küszöbértéknél alacsonyabb, és tabletta hiányában házasodnak az első periódusban, de elhalasztják a házasságot, és karriert építenek a tabletták világában, amennyiben a tabletta hatása megfelelő mértékben csökkenti a lambda értékét. A III. csoportba tartozók nem építenek karriert (akiknek j-je kisebb λp-nél, és tablettával sem megy a lambda ezen érték alá).
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

4. ábra. A karrierépítési képesség eloszlása(Goldin–Katz, 2002 nyomán)
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A tabletták hatásának elemzése nem marad ki Goldin 2006-os, szintén nagy visszhangot kiváltó tanulmányából sem, amely arról a csendes forradalomról szól, amely átalakította a nők foglalkoztatási, oktatási politikáját és a családban betöltött szerepét az Egyesült Államokban. Analízisében a huszadik század első háromnegyedét három fejlődési szakaszra osztotta, melyet a csendes forradalom követett. Ennek elsődleges mozgatórugója két tényezőből tevődött össze: a tabletták megjelenése lehetővé tette a nők számára a szabad jövő tervezését, a függetlenség erősödését. E folyamatot tovább erősítette a válások számának drasztikus növekedése.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Goldin szerzője/társszerzője nagy hatású könyveknek is, amelyek közül elsőként emelhető ki az egyszerzős, 1990-ben megjelent mű, mely az amerikai nők gazdaságban betöltött szerepéről írt. E műre a Google Scholar szerint eddig több mint 3000 hivatkozás ismert. A férjével, Katz professzorral megírt könyvére, amely az oktatás és technológia versenyfutásáról szól (Goldin–Katz, 2009) még ennél is többen, 5200-an hivatkoztak.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Claudia Goldin a tudománynak és közéletnek nyújtott értékeit összegezve azt mondhatjuk, hogy a több évtizedet átívelő munkássága alapján a közgazdaságtan, különösen a munkaerő-gazdaságtan, megkerülhetetlen szereplőjévé vált. Munkássága jelentősen előrevitte a munkaerőpiac dinamikájának, az oktatás-gazdaságtannak, különösen a férfiak és nők között létező javadalmazási különbségek okainak megértését. Útmutatást adott ahhoz is, hogy miként kellene a munkaerőpiacot szabályozni, hogy elősegítse a nemek között létező javadalmazási különbségek tompítását, melyet egyébként teljesen megszüntetni természetesen nem lehet.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

*
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A kutatás a TKP2021-NKTA-19 számú projekt keretében készült, amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021-NKTA pályázati program finanszírozásában valósult meg.
 

Irodalom

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Adamecz Anna – Isztin Péter (2023): Nobel-díjat ért a régi nagy kérdés: miért keresnek kevesebbet a nők, mint a férfiak? Portfolio.hu, október 12. https://www.portfolio.hu/krtk/20231012/nobel-dijat-ert-a-regi-nagy-kerdes-miert-keresnek-kevesebbet-a-nok-mint-a-ferfiak-645057

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Goldin, Claudia, (1990): Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women. Oxford University Press, ISBN 0195050770

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Goldin, Claudia (2006): The Quiet Revolution that Transformed Women’s Employment, Education, and Family. American Economic Review, 96, 2, 1–22. DOI: 10.1257/000282806777212350, https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/000282806777212350

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Goldin, Claudia (2014): A Grand Gender Convergence: Its Last Chapter. American Economic Review, 104, 4, 1091–1119. DOI: 10.1257/aer.104.4.1091, https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.104.4.1091

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Goldin, Claudia – Katz, Lawrence F. (2002): The Power of the Pill: Oral Contraceptives and Women’s Career and Marriage Decisions. The Journal of Political Economy, 110, 4, 730–770. DOI: 10.1086/340778, https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/340778

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Goldin, Claudia – Katz, Lawrence F. (2009): The Race between Education and Technology. Harvard University Press, ISBN 9780674028678

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Heskett, James L. – Jones, Thomas O. – Loveman, Gary W. et al. (1994): Putting the Service-Profit Chain to Work. Harvard Business Review, July-August, 2008. https://hbr.org/2008/07/putting-the-service-profit-chain-to-work
 
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Mutasd a szövegben:
  Szűrés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   Útmutató elindítása
   delete
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave