Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Rendes tagságra ajánlja

Kecskés László

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Pécsett született 1953-ban. 2013 óta az MTA levelező tagja. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára. 1996–2013 között tanszékvezető, 2013–2018 között dékán. 2018-tól a kari Doktori Tanács vezetője. Szűkebb szakterülete: a polgári jog, a nemzetközi magánjog, az EU jogharmonizáció módszertana és a válaszottbíráskodás eljárási joga. Tudományos-szakmai tevékenységében az elmúlt években ezeket a témaköröket a civilisztika nemzetköziesedése fogalmi keretei közé építi levelező tagi székfoglalója alapgondolatának továbbfejlesztésével.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az Académie internationale de droit comparé levelező tagja. Az Európai Jog című folyóirat főszerkesztője, a Iustum Aequum Salutare és a JURA című tudományos folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. 1997–2018 között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság elnöke, a bécsi, a kijevi, a ljubljanai és a kuala lumpuri választottbíróságok választottbírája. A Bécsi Nemzetközi Választottbíróság (VIAC) tanácsadó testületének tagja. 2016–2018 között három MTA doktori disszertáció opponense. 2015-től az MTA Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottságának elnöke. 2014-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben, 2018-ban Moór Gyula-díjban részesült.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Harmathy Attila, Korinek László, M. Szabó Miklós
 

Pálné Kovács Ilona

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1954-ben született Pécsen. 2013 óta az MTA levelező tagja. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára. Kutatási területe regionális tudomány, politikatudomány, területi közigazgatás, helyi/regionális önkormányzatok.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Pálné Kovács Ilona a területi kormányzás itthon és külföldön is elismert kutatója, empirikus, elméleti összehasonlító módszerekkel elemzi a területi hatalommegosztás dimenzióit, különösen az önkormányzati rendszereket. Tagja több hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának, a Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) Kormányzásföldrajzi Bizottsága elnökségének, az Európa Tanács Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját ellenőrző független szakértői bizottságának póttagja. Vezeti a PTE BTK Interdiszciplináris doktoriskolájának politikatudományi programját. 2014–2018 között elnöke volt az MTA 9. sz. Bolyai Kollégiumának, a IX. Osztály elnökhelyettese.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Bayer József, Bélyácz Iván, Korinek László, Lamm Vanda, M. Szabó Miklós
 

Vörös József

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Szakmáron (Bács-Kiskun megye) született 1951-ben. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára. 2013-tól az MTA levelező tagja. Kutatási területe a vállalati gazdaságtan módszertana, a matematikai gazdaságtan.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az elmúlt hat évben kutatásainak középpontjában a termelési kiválóságot jelentő minőség áll. Ezen időszakban, a témakörben három nemzetközi A és egy B kategóriás cikke, továbbá egy Japánban szerkesztett könyvfejezet angol nyelven, valamint az Akadémiai Kiadó által 2018-ban kiadott könyve jelent meg. A publikációk a kínálati és keresleti oldalon megjelenő minőségigényeket modellezik, és eljárást adnak az ideális termelési volumen meghatározására JIT-rendszerben. 2011-től vezeti a Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottságot, többször is elnöke volt a Lendület program társadalomtudományi zsűrijének, az MTA Felügyelő Testületének titkára.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Bélyácz Iván, Chikán Attila, Kádár Béla, Palánkai Tibor, Zalai Ernő
 

Levelező tagságra ajánlja

Bragyova András

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Budapesten született 1950-ben. 2003 óta az MTA doktora. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán egyetemi tanár, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban tudományos tanácsadó. Foglalkozott nemzetközi joggal, jogelmélettel, szűkebb kutatási területe az alkotmányjog.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kutatói pályájának első szakaszában nemzetközi jogi kutatásokat folytatott; később érdeklődése egyre inkább az elméleti kérdések, és főleg az alkotmányjog felé fordult, legkiemelkedőbb munkái e jogághoz kapcsolódnak. Munkáiban különös hangsúlyt kaptak az alkotmányjog főbb alapvető elméleti kérdései, így az alkotmányos egyenlőség, a szabadság alkotmányjogi fogalma, a kisebbségi jogok alkotmányos igazolása, az alkotmány normáinak megváltoztathatósága, s főleg az alkotmánybíráskodásnak a jogrendszer egészére gyakorolt hatása. E kérdéseket tárgyaló itthon és külföldön megjelent publikációi nagy elismerést váltottak ki. Nemzetközi viszonylatban is jelentősek a jogállami alkotmányos változások problémáit tárgyaló munkái. Kidolgozta az alkotmány és az alkotmánybíráskodás jogrendszerbeli helyzetén alapuló elméletét; igen jelentős az alkotmányos kontinuitásra vonatkozó elmélete. 1994 és 2003 között a Közép-Európai Egyetemen alkotmányelméletet és analitikus jogelméletet oktatott. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetője. Kilenc évig volt alkotmánybíró, ezen időszak alatt is rendszeresen publikált, alkotmánybíróként száznál több tudományos igényű párhuzamos és ellenvéleményt írt, amelyeket tudományos munkákban is gyakran idéznek. Nyelvtudása kiemelkedő, anyanyelvén kívül itthon és külföldön rendszeresen előad angolul, franciául, németül és oroszul. A hazai és a nemzetközi tudományos közélet aktív résztvevője.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Hamza Gábor, Kiss György, Lamm Vanda, Vörös Imre
 

Kiss Judit

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Budapesten született 1950-ben. Az MTA doktori címét 2004-ben nyerte el. 1973-tól a KRTK Világgazdasági Intézetében dolgozik, 2007 óta egyetemi tanár. Kutatómunkája a fejlődő országok, elsősorban Afrika legsúlyosabb társadalmi-gazdasági problémái és általában a mezőgazdaság és az élelmezés aktuális világgazdasági kérdései, valamint a nemzetközi fejlesztési segélypolitika vizsgálatára irányul.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kiss Judit az interdiszciplináris nemzetközi és fejlődés-tanulmányok egyik külföldön is legismertebb hazai művelője. Tudományos eredményei főként a népesedés és a mezőgazdaság helyzetével összefüggő élelmezésbiztonság, a felzárkózást segítő fejlesztési és együttműködési politika, valamint az EU agrárpolitikájának hatásai tekintetében mutatkoznak meg, és nagyrészt könyvrészletekben és folyóiratcikkekben, valamint intézeti kiadványokban láttak napvilágot. Háromszáznál is több (magyar, illetve idegen nyelven) megjelent publikációja van, köztük több saját, egyszerzős monográfiája is. A doktori cím elnyerése óta több mint hetven tudományos közleménye jelent meg. A műveire vonatkozó, csupán részlegesen nyilvántartott független hivatkozások száma is meghaladja a 200-at. Kutatásszervezési és vezetési tevékenysége is kiemelkedő, tudományos kutatómunkáját pedig rendszeresen összekapcsolja az oktatói tevékenységgel. Mindez iskolateremtő habitusára vall. Kiterjedt nemzetközi elismertségét számos nemzetközi konferencián tartott előadásainak és felkért szakértőként nemzetközi szervezetek, intézmények (UNCTAD, UNIDO, UNITAR, ILO, World Bank, ECOFIN, ECOSOC) munkájában való részvételének is köszönheti. 1996 és 2005 között tagja volt az európai fejlődéskutatók tudományos társasága, az EADI végrehajtó bizottságának.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Bayer József, Palánkai Tibor, Szentes Tamás
 

Kovách Imre

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Hajdúnánáson született 1953-ban. 2011 óta az MTA doktora. Az MTA TK Szociológiai Intézetben osztályvezetőként, tudományos tanácsadóként dolgozik. Kutatási területe a vidéki társadalmak szociológiai vizsgálata.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Nemzetközileg ismert vidékszociológus, fő kutatási területe a vidéki társadalom átalakulása. Nemzetközi együttműködés keretében tárta fel az európai társadalmak „paraszttalanításának” jellegzetességeit, a tudáshasználat, a szellemi tulajdon, a hatalmi viszonyok, a projektosztály, a kulturális összetevők szerepét a rurális területek fenntartható fejlődésében.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Vezetésével egy nagyobb kutatócsoport a társadalmi integráció középpontba állításával megújította a társadalmi újratermelés, a hatalom és redisztribúció, a társadalmi tőke és az egyenlőtlenségek összefüggéseinek a kutatását. (Lásd Kovách Imre [szerk.]: Társadalmi integráció. Budapest: 2017.) A mobilitási esélyekről és mobilitásformákról szóló kiválósági kutatás vezetője. Öt tanulmánykötetet szerkesztett a magyar társadalom egyenlőtlenségeiről és új csoportviszonyairól.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kovách Imre iskolateremtő egyéniség, fiatal kutatók egész sorát vezette be a tudományos kutatási munkába, a szociológiai és társadalompolitikai doktori program vezetője is a Debreceni Egyetemen. Munkái hat nyelven jelentek meg, és közel ezer külföldi hivatkozása van. Hazai és nemzetközi folyóiratok szerkesztésében vállalt szerepet, a European Society for Rural Sociology elnöke, valamint az International Society for Rural Sociology alelnöke. Munkásságát több szakmai és állami díjjal, vendégprofesszori meghívással ismerték el. Az Académie d’Agriculture de France külső levelező tagjává választotta.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Bayer József, Ferge Zsuzsa, Szelényi Iván
 

Lengyel Imre

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Mezőberényben született 1954-ben. Az MTA doktora 2005 óta. A Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, a Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetének vezetője. Szűkebb szakterülete a regionális gazdaságtan és gazdaságfejlesztés.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kiemelkedő eredményeket ért el a területi verseny és versenyképesség kutatásában, valamint az alulról szerveződő regionális gazdaságfejlesztés értelmezésében. Tudományos közleményeinek száma 170, ebből 40 idegen nyelven jelent meg, munkáira több mint 3200 független hivatkozás történt, ezekből 850 idegen nyelvű publikációban, h-indexe 25. A regionális versenyképesség mérésére és javítására általa kidolgozott ún. „piramismodellt” 19 nyelvre fordították le, és mintegy 30 országban alkalmazták. Eredményei alapján önálló fejezet írására kérték fel a témakör alapvető kézikönyvében (Handbook of Regions and Competitiveness. Edward Elgar, 2017, 398–415.). Kidolgozta az eltérő fejlettségű régiók alulról szerveződő regionális gazdaságfejlesztési stratégiáinak alaptípusait, elsőként ismertette részletesen itthon a regionális klaszterek szerepét; a témával foglalkozó könyve (Regionális gazdaságfejlesztés. Akadémiai Kiadó, 2010) elnyerte az Akadémiai Kiadó Nívódíját. Iskolateremtő és tudományszervező munkássága kiemelkedő, 1997-ben alapította és azóta vezeti a Szegedi Tudományegyetemen a Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszéket, illetve jogutódját, a Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetet. Témavezetésével 9 fő nyerte el doktori fokozatát. Több folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, az Akadémiai Kiadó Modern Regionális Tudomány Szakkönyvtár alapítója és szerkesztője (eddig 11 kötet jelent meg).
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Bélyácz Iván, Chikán Attila, Mészáros Rezső, Pálné Kovács Ilona
 

Mezey Barna

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Debrecenben született 1953-ban. 2011 óta az MTA doktora. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete az állam- és jogtörténet, a büntetésvégrehajtás története.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Mezey Barnának meghatározó szerepe van a magyar börtönügyi tudományosság 21. századi kibontakoztatásában s képviseletében a nemzetközi fórumokon. Konferenciaszervező, tudományos és szakmai szerkesztő munkássága nagyban hozzájárult a börtönügy-tudomány reputációjának visszanyeréséhez. Tudományos tevékenységének és iskolateremtő hatásának bizonyítéka kilenc eredményes PhD témavezetése és öt, védés előtt álló doktorandusza. Szervezésében és szerkesztésében idegen nyelvű kötetekkel jelentek meg a magyar jogtörténészek a nagy nemzetközi konferenciákon (Deutscher Rechtshistorikertag, ICHRPI). Sikerült életre keltenie egy, a magyar jogtörténészek eredményeit dokumentáló idegen nyelvű tanulmánykötet-sorozatot és az eredetileg csupán előadásokat, utóbb tanulmányokat, kismonográfiákat is közlő, angol–német nyelven publikált sorozatot, melyet ma már nyilvántartanak a világ nagy könyvtáraiban is (Rechtsgeschichtliche Vorträge). Eredményként könyvelhető el a nemzetközi kapcsolatrendszerben több német nyelvű kollokviumsorozat állandósítása (bécsi, jénai és baseli műhelyekkel). A közös problémák, a jogfejlődés sajátosságai, a jogtörténet azonos kérdései (és válaszai) azonban elsősorban a közép-európai térséget jelölik meg elsődleges kutatási és együttműködési terrénumként, a német jog kisugárzásának és hatásainak körvonalait követve. Szerkesztője a hazai jogtörténeti tudományosság kutatási eredményeinek közzétételét biztosító számos külhoni és hazai tudományos és szakmai folyóiratnak.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Kecskés László, Király Tibor, Korinek László
 

Szalai Júlia

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Budapesten született 1948-ban. 2008 óta az MTA doktora. Kutatási területe a jóléti állam és társadalom struktúrái.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Elismerten a szociológus szakma egyik vezető egyénisége. Több mint 200 írása jelent meg, ebből 46 önálló könyv vagy válogatás, közel felük angolul jelent meg. Mintegy 300 tudományos előadást tartott. Rangos külföldi egyetemek és kutatóintézetek visszatérő és tartós meghívottja. Számos magyar és külföldi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Kiemelkedő, iskolateremtő tanáregyéniség. A felsőoktatás minden szintjén tanított, de különösen fontos a szerepe a doktori képzésben, kurzusok kidolgozásában. Iskoláját munkájának általános jellemzői teszik egyedivé. A fő vonások a lelkiismeretes forráskutatás; a gondolati keretek kidolgozottsága; a tiszta logika; a történelmi-társadalmi folyamatok pszichológia iránti érzékenységgel párosuló komplex alkalmazása; a kvalitatív és kvantitatív módszerek szerves ötvözése; olyan kutatói nyelv és fogalomrendszer megalkotása, amely pontosan fejezi ki a szándékait. Munkásságának fő témái a szegénység, a társadalmi struktúra, a munkaerőpiac és az etnicitás összefüggései; a hazai polgárosodás társadalomtörténete; a társadalmi redisztribúció viszonyai. Az elemzések fokozatosan kezdtek túlnyúlni Magyarországon a széles nemzetközi együttműködésig. E keretben is kiemelkedő téma a cigányság helyzete, kirekesztésének folyamatai és az önazonosságért-elismertetésért folyó küzdelme.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Hazai és nemzetközi munkássága alapján javasoljuk, hogy Szalai Júliát a Magyar Tudományos Akadémia fogadja levelező tagjai sorába.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Ferge Zsuzsa, Lamm Vanda, Szelényi Iván
 

Szanyi Miklós

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Debrecenben született 1961-ben. 2010-től az MTA doktora. 1992-től a közgazdaságtudomány kandidátusa, kutatásait 1985 és 1995 között, majd 2000-től az MTA Világgazdasági Kutató Intézetében, 1995 és 2000 között az MTA Közgazdaság-tudományi Intézetében végezte. 2014-től a Világgazdasági Intézet igazgatója.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A világgazdasági kutatások egyik vezető, nemzetközileg is elismert személyisége, aki az 1990-es évek elejétől Közép-Európa országainak összehasonlító elemzésével foglalkozott. Egyik első magyar elemzője volt a külföldi tőkebefektetések szerepének a gazdasági működési modellekben. Az elmúlt 10 évben az állam erősödő gazdasági szerepvállalását kutatta. Jelenlegi kutatásaiban a gazdaság és politika kölcsönhatásait a gazdasági és politikai intézményrendszer működésében vizsgálja. 2010 és 2012 között a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karának doktori iskoláját vezette. Debrecenben 4 doktor hallgatója szerzett fokozatot (egy 50%-ban megosztva). Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán egyetemi tanár, a doktori iskola törzstagja. Publikációs tevékenysége az MTA IX. Osztálya számára készített összesítő táblázat adatai szerint: nemzetközi listás folyóiratban 12, hazai listás folyóiratban 27 cikk, egyéb tudományos folyóiratokban 15 közlemény. Ezekre összesen 199 hivatkozás történt. 3 idegen nyelvű és 2 magyar nyelvű monográfia, 4 idegen nyelvű és 1 magyar nyelvű rövid könyv, 4 szerkesztett könyv, 22 könyvrészlet és 47 műhelytanulmány. Ezekre a publikációkra összesen 205 hivatkozás történt. Az összes hivatkozások száma 636. H-indexe a minősített publikációk hivatkozásaival számítva 11, az összes hivatkozással számítva 13.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Csáki Csaba, Pálné Kovács Ilona, Simai Mihály
 

Telcs András

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Budapesten született 1956-ban. 2009 óta az MTA doktora. A Pannon Egyetem egyetemi tanára, a BME docense, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos tanácsadója, 2018. január 1. óta a Komputációs Tudományok Osztály megbízott vezetője. Elméleti és alkalmazott kutatásokkal foglalkozik. Fő kutatási területe a véletlen bolyongások, továbbá a komputációs idegtudományok, valamint társadalomtudományi kutatásokat végez.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

2015-ben elnyerte a NAP I egy csoportjának vezetését. 2017-ben egyetemi rangsorok módszertani kutatásra MTA TKI pályázatot nyert. 2018-ban kétéves belga–magyar együttműködési pályázatot nyert. Munkái közül kiemelendő a W. Glänzellel és másokkal 1984-ben írt cikke (45 független idézet). Borsi Balázzsal közösen készített fejezete jelentősen hozzájárult Török Ádám könyvének (Competitiveness in R&D, 2005) sikeréhez (f. i. 29). Bevezet egy új gráf metrikát, a lobbi indexet (60 f. i., Q2). A véletlen bolyongások elméletével kapcsolatos cikkei olyan rangos folyóiratokban jelentek meg, mint a Duke Math. J. (66 f. i., D1), Math. Ann. (69 f. i. D1), Ann. Probab. (48 f. i., D1), Probab. Theory Rel. (41 f. i.), Comm. Pure Appl. Math. (10 f. i., D1). M. Barlow és R. Bass áttörést jelentő eredményének (parabolikus Harnack-egyenlőtlenség stabilitása) egyik fontos lépése Telcs Math. Ann.-ban megjelent cikke bizonyításának változatlan átvétele. Véletlen bolyongás témájú könyve a Springer LN in Math. sorozatban jelent meg (32 f. i.). Cikkeinek nemzetközi visszhangja messze átlag feletti, meghaladja az ISI Highly Cited szintet. H-indexe 19 (Google Scholar). Két lezárult és egy folyamatban levő PhD témavezetője. Az Open Mathematics (De Guiter) szerkesztőbizottsági tagja. Az MTA “Computational Social Science” témacsoport alapító tagja.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Fritz József, Hamza Gábor, M. Szabó Miklós
 

Varga Attila

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Budapesten született 1958-ban. 2006 óta az MTA doktora. PhD-fokozatot a West Virginia Universityn (USA) szerzett 1998-ban, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára, doktoriiskola-vezető, kutatóközpont-igazgató. Kutatásai során az innovációs folyamatok területi dimenzióit és a tudásalapú gazdaságfejlesztés lehetőségeit tanulmányozza.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az USA innovációs rendszerének szereplői közötti tudásáramlások térbeli kiterjedésével kapcsolatos ökonometriai kutatásai úttörő jellegűek. E kutatásokat nagy számban hivatkozzák a nemzetközi szakirodalomban, eredményeit pedig számos európai, amerikai és ázsiai replikáció igazolja. Innovációs kutatásaihoz szorosan kötődik kiterjedt modellfejlesztő tevékenysége. Több országra (az USA, az Európai Unió, Magyarország, Törökország) elkészített gazdasági modelljeivel elsősorban a tudásalapú fejlődést célzó szakpolitikák (K+F és humán tőke fejlesztése, vállalkozási és innovációs hálózati politikák, beruházástámogatás, infrastruktúra-fejlesztés) hatásait tanulmányozza regionális, nemzeti és nemzetek feletti (EU) szinteken. A munkálatok eredményeként kialakított GMR (földrajzi, makro és regionális) modelljei számos országban kerültek alkalmazásra. Az egyik nemzetközileg leghivatkozottabb magyar közgazdász (Scopus idézetek száma 2600, h-indexe 13). Minősített nemzetközi folyóirat-publikációinak száma 26, melyből 21 MTA A kategóriás. Hazai minősített szakfolyóiratban megjelent publikációinak száma 22. Nemzetközi kiadóknál 8, hazai kiadásban 7 könyve jelent meg. A Regional Studies folyóirat társszerkesztése (2007–2013) mellett több nemzetközi és hazai szaklap szerkesztőbizottságának tagja. 2018-ban kutatási eredményeiért és iskolateremtő tevékenységéért a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét és az Akadémiai Díjat vehette át.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Bélyácz Iván, Halmai Péter, Kádár Béla, Palánkai Tibor, Vörös József, Zalai Ernő
 

Visegrády Antal

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Pécsett született 1950-ben. 1999 óta az MTA doktora. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszékének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a jogbölcselet és az összehasonlító jog.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Különösen a vezető angolszász jogfilozófiai irányzatok hazai bemutatásával, a bírói jogalkotás témakörében, valamint a joghatékonyság elméleti megalapozásában ért el nemzetközileg is elismert eredményeket. Jelentősek a jogi kultúrákkal, a kelet-közép-európai rendszerváltozásokkal, a bírói etikával, valamint az európai integráció jog- és állambölcseleti problémáival összefüggő kutatásai. Két, több kiadást megért egyetemi tankönyv, valamint 20 monográfia szerzője, illetve társszerzője. Vendégprofesszorként, vendégkutatóként, illetőleg konferencia-résztvevőként a világ számos országában (Sao Paulótól Melbourne-ig) képviselte a hazai tudományosságot. Magyarul és 8 idegen nyelven megjelent publikációinak száma 215, melyekre 514 bel- és külföldi hivatkozás történt. Több hazai és nemzetközi szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (JURA, Pravo i politika, Fiat Justitia, valamint a Revista Brasileira de Estudos Políticos). 1995–2001 között tagja volt az MTA Doktori Tanácsa állam- és jogtudományi szakbizottságának, jelenleg a Magyar Jog és Államtudományi Társaság Jogbölcseleti Tagozatának vezetője. 1993-ban az Izlandi Jogfilozófiai Világkongresszus egyik alszekciójának elnöke volt.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Számos rangos hazai kitüntetés tulajdonosa. 2014-től a Łódźi Egyetem Honoris Causa doktora. 2013-ban az Académie internationale de droit comparé levelező tagjává választották. 2017-től a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Harmathy Attila, Kecskés László, Kiss György
 

Voszka Éva

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Budapesten született 1953-ban. 2005 óta az MTA doktora. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar főállású egyetemi tanára, a közgazdaság-tudományi doktori iskola vezetője. Kutatásai elsősorban a gazdaságirányítás döntési rendszerének kérdéseire összpontosulnak.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A magyar közgazdasági irodalom markáns alakja. Négy évtizede rendszeresen publikál szakkönyveket, könyvfejezeteket és cikkeket. Döntően empirikus vizsgálatai Magyarországra összpontosítanak, legutóbbi írásaiban széles körű nemzetközi összehasonlítások is megjelennek. Munkásságát a közgazdaságtudomány, a szociológia és politológia határterületén mozgó, intézményi megközelítés jellemzi, amelynek fontos része a történeti szemlélet. Műveiben szerencsésen ötvöződnek az empirikus megfigyelések, az elméleti általánosítások és a nemzetközi egybevetések módszerei. Az 1960-as évek elejétől napjainkig terjedő időszakot átfogó kutatásai jelentős mértékben hozzájárultak a folyamatok tényleges mozgatórugóinak megértéséhez. Különösen kiemelkedő eredményeket ért el a szervezeti és tulajdonosi szerkezet, az állami újraelosztás és a versenyfeltételek változásainak feltérképezése terén. 10 könyve, 25 könyvfejezete és 73 cikke az idézettség szempontjából is kiemelkedik. Kiváló oktató. A Szegedi Tudományegyetem mellett rendszeresen kap meghívásokat más egyetemektől is. Témavezetett hallgatói közül három doktorált, ketten abszolutóriumot szereztek. Aktívan részt vesz a szakmai és tudományos közéletben, így az MTA különböző bizottságaiban is.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Chikán Attila, Csaba László, Halmai Péter, Vörös József, Zalai Ernő
 

Külső tagságra ajánlja

Bíró A. Zoltán

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Székelyudvarhelyen született 1955-ben. 2004-ben szerzett PhD-fokozatot. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora és a KAM (Regionális és Antropológiai Kutatások Központja) vezetője. Szakterülete a kulturális antropológia és a vidékkutatás.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az erdélyi magyar tudományosság kiemelkedő alakja. Kutatásainak fő tárgya a székelyföldi társadalom átalakulása, az interetnikus viszonyok, az oktatási és nyelvi autonómia, a munkaerő-vándorlás, a vidékfejlesztési projektek tudományos megalapozása. Iskolateremtő, jelentős szerepet játszott a magyar nyelvű oktatási és tudományos intézmények kiépítésében, a KAM, a Sapientia EMTE létrehozásában és a fiatal kutatók nevelésében. A Debreceni Egyetem doktori iskolájában az erdélyi PhD-hallgatók mentora. Nagyszámú tudományos közleményeire tematikus és módszertani gazdagság jellemző. Az MTA Külföldi Magyar Tudományosság EB tagja, 2006-ban tudományos teljesítményéért Arany János-díjban részesült.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Bayer József, Korinek László, Lamm Vanda, Pálné Kovács Ilona
 

Pólos László

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Budapesten született 1955-ben. A filozófiai tudományok kandidátusa 1994 óta. A Durham University Business School oktatója, ahol a Business Administration doktori programját is vezeti. Kutatási területe a szervezeti működés és a szervezetelméletek formális reprezentációja, logikai modellek.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A szervezeti működés, a szervezetelméletek logikai alapú modellezésének vezető nemzetközi szaktekintélye. A Stanford Universityn (Graduate School of Business) töltött vendégkutatói éve (2002) alatt fektették le Michael T. Hannannel és Glenn Carroll-lal nagy hatású monográfiájuk (Logics of Organization Theory: Audiences, Codes, and Ecologies, 2007) alapjait. Eredményei egyebek közt az American J. of Sociology, Org. Sci, Admin. Sci. Quarterly, Acad. of Manag. Rev., Soc. Theory, Soc. Methodology lapokban jelentek meg. Évente több hónapot Magyarországon dolgozik, 2018-tól részállást vállal a Károli Gáspár Egyetemen, hogy eredményeit az oktatásban és a tudósképzésben is hasznosítsa.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Halmai Péter, Péli Gábor, Szelényi Iván
 

Vincze Mária

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kolozsváron született 1942-ben. 1977 óta a közgazdaságtan doktora, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) professor emeritája. Szűkebb szakterülete az agrárgazdaságtan, az agrárpolitika és a vidékfejlesztés.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A romániai magyar szellemi és tudományos élet meghatározó személyisége. A BBTE közgazdasági karának dékánhelyetteseként, az MTA KAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának elnökeként, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaságtan és Társadalomtudományi Szakosztályának elnökeként meghatározó szerepet töltött be a romániai magyar közgadászképzés létrejöttében, intézményesülésében.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Gazdag és jelentős tudományos publicisztikai tevékenysége szerencsésen ötvözi az empirikus, kvantitatív megalapozottságot az ágazatipolitika-alkotással. Tudományos tevékenysége elismeréseként a Pécsi Tudományegyetem 2004-ben, a Budapesti Corvinus Egyetem 2014-ben díszdoktori címmel tüntette ki.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók: Bélyácz Iván, Benedek József, Pálné Kovács Ilona, Vörös József
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 
delete
Kivonat
fullscreenclose
printsave