Cím:

ÚTMUTATÓ A CIKKEK MEGÍRÁSÁHOZ

 
ÁLTALÁNOS KÖZLÉSI ELVEK
A Magyar Tudomány elsősorban a tudományterületek közötti kommunikációt kívánja elősegíteni, ezért főleg olyan dolgozatokat közöl, amelyek a tudomány egészét érintik, illetve közérthetően mutatják be az egyes tudományterületeket. Közlünk téma-összefoglaló, magas szintű ismeretterjesztő, illetve egy-egy tudományterület újabb eredményeit bemutató tanulmányokat, a társadalmi élet tudományokkal kapcsolatos eseményeiről szóló beszámolókat, tudománypolitikai elemzéseket, vitaindító és vitacikkeket, valamint szakmai szempontú könyvismertetéseket. Előzetes megbeszélés alapján megjelentetünk, sőt előnyben részesítünk vendégszerkesztő bevonásával készülő, több közleményből álló tematikus összeállításokat.
Lapunk nem szakfolyóirat, ezért a szerzőktől közérthető, egy-egy tudományterület szaknyelvét mellőző cikkeket várunk.
A beküldött közlemény visszaigazolása során a Szerkesztőség tájékoztatja a szerzőket a várható megjelenési időről.
 
TERJEDELEM
A kézirat terjedelme tanulmányok esetében általában ne haladja meg a 30 000 leütést (ez szóközökkel együtt kb. 8 oldalnak felel meg a Magyar Tudomány füzeteiben); ha a tanulmány ábrákat, táblázatokat is tartalmaz, kérjük, arányosan csökkentsék a szöveg mennyiségét. A kézirat utolsó oldalán, amennyiben ez releváns, kérjük a támogatási források feltüntetését.
A beszámolók, recenziók terjedelme ne haladja meg a 7-8000 leütést.
 
A KÖZLEMÉNY SZERKEZETE ÉS FORMÁJA
A cikk a közlemény címével és annak angol nyelvű fordításával kezdődik. A cím alá a szerző nevét, tudományos fokozatát, ha nincs, beosztását, munkahelye pontos nevét, e-mail-címét és a beküldés dátumát kérjük írni. Külön kérjük azt a levelezési és e-mail-címet, telefonszámot is, ahol a szerkesztők a szerzőt közvetlenül elérhetik. Ezután egy legfeljebb 2000-2500 leütésszámú magyar és angol nyelvű összefoglalást (abstract) kérünk, valamint legfeljebb tíz-tíz kulcsszót magyar és angol nyelven. Lehetőség van javasolt és nem javasolt bíráló nevének és e-mail-címének feltüntetésére is. Ezután kérjük a közlemény szöveges részét feltölteni, 1,5-es sortávolsággal, majd a hivatkozások jegyzékét. Kérjük a szerző(k) nyilatkozatát arról, ha nem járulnak hozzá e-mail-címük feltüntetéséhez közleményük nyomtatásban és interneten megjelenő formájában.
A teljes kéziratot .doc, .docx formátumban kérjük a matud@akademiai.hu e-mail-címen a szerkesztőségbe beküldeni. Szövegközi kiemelésként dőlt (italic), esetleg félkövér (semibold) formázás alkalmazható; r i t k í t á s, VERZÁL, kiskapitális (small capitals) és aláhúzás nem. Az ajánlott betűtípus a Times New Roman 12.
 
ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK, ILLUSZTRÁCIÓK, KÉPLETEK
Fotó. A szélessége legalább 1500 pixel legyen. Ez biztosítja a 126 mm-es szövegszélességhez a 300 dpi felbontást, ami a jó minőségű nyomdai kivitelhez követelmény. Lehetőség szerint kérjük a Wordben elhelyezett, fentieknek megfelelő képet (tif, jpg, png stb.) külön fájlként is csatolni.
 
Ábra, grafikon. Az ábra és magyarázata legyen egyszerű, áttekinthető. A Wordben szerkesztett (SmartArt, Diagram) ábra, grafikon maradjon a dokumentumban szerkeszthető változatban, ne alakítsák képpé. Excel grafikon esetén kérjük, mellékeljék a forrásfájlt. A színes ábra nyomtatott formája fekete-fehér, ezért célszerű nagyobb kontraszt alkalmazása, grafikon esetében különböző vonaltípus, kitöltési minta használatával lehet a különbséget hangsúlyozni. (Az online közleményben a színes ábra, kép színes lesz.)
 
Táblázat. Minden esetben a Word táblázatszerkesztőjével megszerkesztve (áttekinthető, értelmezhető formában), a dokumentumban a kívánt helyen szerepeljen.
 
Matematikai képlet. Alkalmazása esetén a MathType használatát kérjük.
 
Kérjük, az idegen nyelvű ábrák szövegét fordítsák le, vagy mellékeljék az idegen szavak fordítását. Kérjük, magyar szövegkörnyezetben tizedesvesszőt használjanak, ne tizedespontot. Kérjük, hogy a cikkben használt idézeteknél mindig jelöljék azok forrásait. Ha a szerző nem saját illusztrációit használja, akkor fel kell tüntetni azok forrását. A szerző feladata és felelőssége, hogy kiderítse a copyright tulajdonosát, és amennyiben az nem szabad felhasználású, engedélyt szerezzen a közléshez. Valamennyi tudományos folyóiratban megjelent cikk esetében a közlés elengedhetetlen feltétele, hogy a szerző(k)nek nyilatkozniuk kell, miszerint a közölt tanulmány saját szellemi alkotásuk és tulajdonuk. Az aláírandó nyilatkozatot a szerkesztőség eljuttatja a közlemény szerzőjének. Másodközlés esetén a szerző közli az eredeti megjelenés adatait és a közlő engedélyét.
Az online változathoz, amennyiben hozzájárulnak közlésükhöz, kérjük a szerzők magyar és angol nyelvű rövid (maximum 1000 leütés) életrajzának, illetve színes fényképének elküldését.
HIVATKOZÁSOK
A hivatkozásokat mindig a közlemény végén, ábécérendben adjuk meg, a lábjegyzetekben legfeljebb az irodalomjegyzékre vonatkozó utalások lehetnek. Irodalmi hivatkozások a szövegben: (szerző, megjelenés éve: Balogh, 1957, 27.; Feuer et al., 2002, II/35–36.). Ha azonos szerző(k)től ugyanazon évben több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közleményeket az évszám után írt a, b, c stb. jelekkel kérjük megkülönböztetni mind a szövegközi hivatkozásban, mind az irodalomjegyzékben. Különösen ügyeljenek a bibliográfiai adatoknak a szövegben és az irodalomjegyzékben való egyeztetésére! Kérjük, csak olyan és annyi hivatkozást írjanak, amilyen és amennyi elősegíti a megértést. Számuk ne haladja meg a 10-15-öt. A szövegben emlegetett, hivatkozott személyek vagy intézmények teljes nevét kérjük kiírni azok első előfordulásakor. Kérjük, az irodalomjegyzékben lehetőség szerint adják meg az idézett cikkek DOI- (Digital Object Identifier) kódját, s ha a cikkhez, könyvhöz ismernek szabad, ingyenes internetes elérést, akkor azt is. Amennyiben internetes írásra hivatkozik a szerző, ennek formája a szövegben (URL1), (URL2) stb., az irodalomjegyzékben URL1: Magyar Nemzeti Bibliográfia http://mnb.oszk.hu/. Az URL-hivatkozások az irodalomjegyzék legvégén szerepeljenek, nem az ábécé szerinti helyükön.
A tételek formája a hivatkozások jegyzékében a következő legyen:
Folyóiratcikkek esetében: Weale, M. E. – Weiss, D. A. – Jager, R. F. et al. (2002): Y Chromosome Evidence for Anglo-Saxon Mass Migration. Molecular Biology & Evolution, 19, 1008–1021. DOI: 10.1093/oxfordjournals.molbev.a004160, https://academic.oup.com/mbe/article/19/7/1008/1068561
Könyvek esetében: Rokkan, S. – Urwin, D. W. – Smith, J. (eds.) (1982): The Politics Identity. London: Sage
Tanulmánygyűjtemények esetében: Halász G. – Kovács K. (2002): Az OECD tevékenysége az oktatás területén. In: Bábosik I. – Kárpáthi A. (szerk.): Összehasonlító pedagógia – A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái. Budapest: Books in Print Kiadó
 
RECENZIÓ
Könyvismertető rovatunk eltér a szakfolyóiratokban szokásos recenzióktól; a Magyar Tudomány rövid – kb. 5-6000 karakteres – ismertetőket vár. Ennek megfelelően nem szaktudományos elemzéseket kérünk, ezért lábjegyzeteket sem közlünk, a feltétlenül szükséges hivatkozásokat a szövegben jelöljük.
Kérjük, hogy az ismertetett mű kiadójától szerezzen be jó minőségű címlapfotót, amelyet a fokozott figyelemfelhívás érdekében szintén megjelentetünk. Arra is kérjük, hogy a könyvészeti adatokat – szerző, szerkesztő, összeállító stb.: teljes cím. (sorozat) kiadás helye: kiadó, évszám, összoldalszám – a szöveg végén, zárójelben tüntesse fel.
Egyebekben ugyanazok a követelmények érvényesek a recenziókra, mint a tanulmányokra.
 
A KÉZIRAT LEADÁSA
Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány tördelt levonatokat nem küld, de elfogadás előtt minden szerzőnek elküldi egyeztetésre közleménye szerkesztett példányát, amelynek áttekintését és visszaküldését két munkanap alatt kérjük. Késedelmes visszaküldés esetén az írás (esetleg az egész tematikus összeállítás) közlése a megjelenés várható hónapjában meghiúsulhat. Kérjük a vendégszerkesztő aktív részvételét a fenti formai feltételek maradéktalan betartásában és ellenőrzésében, mert a formai okokból visszaküldött közlemények megjelenése elhúzódhat.
 
LEADÁSI HATÁRIDŐ
A folyóirat minden hónap első napjaiban jelenik meg. A kéziratok leadásának határideje a megjelenés előtti 3. hónap. Kérjük, ezt az átfutási időt vegyék figyelembe. Amennyiben a cikk kézirata nem érkezik be 3 hónappal a megjelenés előtt, csak a következő számba tud bekerülni.
Az észrevételeket, kérdéseket kérjük, a matud@akademiai.hu e-mail-címre küldje el.