Szanyi Miklós (szerk.)

Válság és megújulás

Múlt, jelen és jövő a világgazdaságban


Részletesebben az elmaradottság okairól és világgazdasági szakaszairól

Szentes, mint már szó volt róla, vizsgált művében is részletesen elemezte a második világháború utáni nemzetközi szakirodalom elmaradottságot magyarázó irányzatait, elméleteit, hogy aztán kritikájukkal és pozitív tartalmuk feltárásával alapozza meg saját véleményét. Az akkori elméletek jelentős része a belső viszonyokat helyezte előtérbe: a kvantitatív mutatókat, a demográfiai, természetföldrajzi tényezőket, a tőkehiányt, a munkaerő gyenge minőségét, az elmaradottság circulus vitiosusát, a tradicionális társadalom szociológiai jellemzőit, a belső gazdasági-társadalmi dualitás visszasodró hatásait. Szentes Tamás kritika alá vonta a mechanikus szakaszelméletet (stádiumelméletet) is. Ugyanakkor sokat merített azokból a tanokból, amelyek az elmaradottságot egyes külső, illetve nemzetközi tényezőkkel hozták összefüggésbe, de bírálta, hogy a külső kedvezőtlen hatásokat gyakran egyoldalúan a belső viszonyokkal, a történelmi elmaradottsággal, nem pedig a világtörténetileg kialakult hegemóniákkal magyarázzák. A világgazdasági tényezők fontosságát kiemelő nézetek közül pozitívnak, de nem elégségesnek értékelte Lord Thomas Balogh partnerek egyenlőtlensége tételét, Celso Furtado függő alrendszer koncepcióját, Francois Perroux nézeteit a dominancia és függőség viszonyairól, továbbá az egyenlőtlenítő világgazdasági erők kumulatív hatásának kimutatását Gunnar Myrdal műveiben, s a nemzetközi specializáció egyenlőtlenítő effektusainak kiemelését Hans Singer írásaiban.

Válság és megújulás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 852 1

Ebben a jubileumi kötetben máig tartó időutazásra teszünk kísérletet. A világgazdaság néhány kiválasztott területének kutatási eredményeit követjük nyomon az 1970-es és 1980-as évektől napjainkig. A kötetben szereplő nyolc tanulmány egy-egy korabeli kutatási jelentés rövid bemutatásával indul, kiemeli ezeknek az elemzéseknek a mai napig helytálló megállapításait, értékeit. Ezt követően ugyanannak a témának egy mai viszonyokra vonatkozó elemzése következik, amely arra is törekszik, hogy bemutassa a mai folyamatok és a megelőző évtizedek jelenségei közötti összefüggéseket. Ezzel a módszerrel konkrét példákon keresztül tudjuk bemutatni egyrészt a világgazdasági folyamatokban megfigyelhető hosszabb távú tendenciák érvényesülését, másrészt azt is, hogy ezek feltárásában, a folyamatok jövőbeli várható továbbfejlődésének előrejelzésében a VKI kutatói milyen eredményeket tudtak elérni.

A kötetben helyet kapott tanulmányok nyolc témakörhöz kapcsolódnak. Az első blokkban a globalizáció folyamatai által megváltozó világgazdaság átfogó kérdései, problémái, a világgazdasági válságok, a centrum és periféria viszonya, a globalizálódó vállalati működés kérdései kaptak helyet. A második rész a világgazdasági kihívásokra adott különböző szintű gazdaságpolitikai válaszokkal foglalkozik. Miként lehet sikeresen alkalmazkodni, integrálódni a globális világgazdaságba? A globalizációval párhuzamosan kibontakozó regionalizáció, a sikeres világgazdasági integrációt elősegítő állami szerepvállalás, a mezőgazdaság problémái kapnak itt helyet. Egy fejezet pedig Közép- és Kelet-Európa rendszerváltás utáni gazdasági és társadalmi fejlődésének modellszerű sajátosságait tárja fel. A tárgyalt, aktuális világgazdasági kérdések a szakmai közvélemény érdeklődésére tart számot, de emellett a világgazdaság és a nemzetközi gazdaság témáinak mesterszintű oktatásához is hasznos tudásanyagot nyújt.

A Szerkesztő

Hivatkozás: https://mersz.hu/szanyi-valsag-es-megujulas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave