Szerkesztési és lektorálási alapelvek

A kiadási folyamat minden résztvevőjétől elvárt, hogy ismerje és a betartsa az itt kifejtett alapelveket.
A kiadási folyamat résztvevői a szerző(k), a bírálók, valamint a Kiadó, akit a felelős szerkesztő képvisel.

Szerzők

Szerzőség

Az Akadémiai Kiadói feltételezi, hogy a kézirat benyújtásával minden szerző elfogadja annak tartalmát és hozzájárultak a közléshez, valamint rendelkeznek a közléshez szükséges engedélyekkel.
A Kiadó nem írja elő a szerzőséghez szükséges hozzájárulás mértékét, ugyanakkor feltételezi, hogy minden, szerzőként feltüntetett résztvevő az adott tudományterületen elvárt és megszokott mértékben hozzájárult a benyújtott kiadvány elkészültéhez, akár a kiadvány megírásával, vagy pedig az ahhoz szükséges kutatás során a tárgyalt adatok vizsgálata, elemzése vagy előállítása során. Hasonlóképp, a Kiadó feltételezi, hogy minden személy, aki a kézirat elkészültéhez érdemben hozzájárult, a megfelelő módon feltüntetésre került.
Kérjük, hogy a kéziratban a megfelelő módon és helyen nyilvánítsanak köszönetet azoknak a személyeknek, akik segítették a kézirat vagy az ahhoz szükséges kutatás létrejöttét, de nem felelnek meg a szerzőség kritériumainak.

Szerzőségi vita

Amennyiben a kézirat elbírálása folyamán vagy annak elfogadása vagy megjelentetése után a szerzőséggel kapcsolatban kérdés merülne fel, a Kiadó nem tud vizsgálatot folytatni vagy döntést hozni ebben a helyzetben, a szerzőknek maguknak kell a kérdést megoldaniuk. Amennyiben erre képtelenek, a Kiadó fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a kéziratot, vagy megjelent kiadvány esetén tájékoztassa a szerző intézményét, és az ott érvényes előírásokat kövesse a továbbiakban.

ORCID

A szerzőket kérjük, hogy az ORCID iD-jüket tüntessék fel, amikor a kéziratot értékelésre benyújtják. Amennyiben nem rendelkeznek még ORCID iD-vel, az alábbi linken tudnak maguknak létrehozni: https://orcid.org/register.

Kiadói kommunikáció

Kérjük, hogy a Kiadóval folytatott minden kommunikációt bizalmasan kezeljenek, ebbe beletartozik a bírálói vélemények, valamint a felelős szerkesztővel való kapcsolattartás is.

A szerző javasolhat bírálókat, ugyanakkor félrevezető vagy hamis információk biztosítása – mint például nem valós személyek javaslata – a kézirat visszautasítását vonja maga után, valamint a szerző intézményének értesítését.

A szerzők nem javasolhatnak olyat, akivel nemrég együtt dolgoztak vagy egy intézményben dolgoznak.

Hivatkozások

A kiadványokban a megfelelő és vonatkozó szakirodalmat a megfogalmazott állítások bizonyítása érdekében szükséges hivatkozni. A túlzott mértékű önhivatkozástól, a szervezett körbehivatkozástól, valamint a túlzottan méltató és felesleges hivatkozásoktól kérjük a szerzőket, hogy tartózkodjanak.
Hivatkozás-manipulálás esetén a kézirat visszautasítható, valamint a szerző jelenthető intézménye felé. Hasonlóképpen, a bírálók és szerkesztők részéről bármilyen ilyenre való törekvést vagy felszólítást észlel, kérjük, jelentsen a szerző a Kiadó felé!

A szerzőket kérjük, hogy a következő szempontokat vegyék figyelembe a kézirat elkészítése során:

 • Minden állítást, amely külső információn (azaz nem a szerző saját ötletén vagy a tudományterületen elfogadott általános konszenzuson alapul) hivatkozni kell.
 • Amennyiben lehetséges, az eredeti munkára kell hivatkozni, nem pedig az abból származtatott egyéb publikációkra, például ismertetőkre.
 • A szerzőknek szükséges biztosítaniuk, hogy a hivatkozásaik pontosak legyenek, mind tartalmi, mind formai szempontból.
 • Ne hivatkozzanak olyan forrásra, amelyet nem olvastak.
 • A szerzők kerüljék a preferált, a barátaik, ismerőseik vagy kollégáik munkáira való hivatkozást.
 • Egyetlen állítás igazolására ne használjanak túlzó számú hivatkozást.
 • Lehetőleg a megfelelő lektorálási folyamaton átment munkákra hivatkozzanak, kerülve a ragadozó folyóiratokban megjelent cikkekre és tanulmányokra való hivatkozást.
 • Ne hivatkozzanak hirdetésekre vagy reklámcélból megjelent anyagokra.

Etikai normák

Az etikai normákat biztosítandó a (kutatóközösségben és a földrajzi térségben) releváns útmutatókban rögzített legjobb kutatási gyakorlat követését várjuk el. Humán vagy állatkísérletek esetében megköveteljük a szerzők kutatóhelyén érvényes szabályok és etikai elvárások tiszteletben tartását, és támogatjuk a nemzetközi elvárásoknak való megfelelést is.

A kiadói szerkesztő felelősségei

A szerkesztőktől elvárt, hogy a beérkezett kéziratokat bírálatnak vessék alá. Ugyanakkor kivételes esetekben – mint például új, feltörekvő területeket taglaló munkáknál – ettől eltekinthetnek.
Amennyiben a kézirat bizonyíthatóan átesett már egy magas szintű szakmai vitán (mint doktori disszertáció vagy akadémiai doktori értekezés védése), úgy az arra érkezett bírálatok is elfogadhatóak, ám a szerkesztőnek ebben az esetben meg kell győződnie arról, hogy a benyújtott kéziratba a szerző beépítette ezek tanulságait.
A szerkesztőktől elvárt, hogy meggyőződjenek a szerzők vagy más által javasolt bírálók elérhetőségeinek valós voltáról. Amennyiben lehetséges, az intézményi e-mail-címeken kell a bírálókkal kapcsolatot tartani.
Kivételes esetekben a szerkesztő is közreműködhet bírálóként, amennyiben rendelkezik az ehhez szükséges ismeretekkel.

Bírálat

Minden könyv, amely az Akadémiai Kiadónál megjelenik, átesik egy bírálati folyamaton. Ez általában egy független szakértő véleményezését jelenti, ugyanakkor kivételes esetekben a felelős szerkesztő ettől eltérhet. Tankönyvek, valamint egyetemi jegyzetek esetében lehetőség van egyetemi hallgatók, valamint oktatók bevonására is a bírálati folyamatba.

Bírálati folyamat

Minden benyújtott kéziratot a Kiadó először a formai követelmények szempontjából néz át, amely után a felelős szerkesztő gondoskodik a bírálati folyamat megkezdéséről. A felelős szerkesztő figyelembe veszi a bírálói ajánlásokat, amikor a kézirat megjelentetéséről dönt. A szerzők megkapják a bírálói véleményeket és a szerkesztői döntést a kéziratukról.

Bírálók kiválasztása

A bírálók kiválasztása kritikus fontossággal bír a kézirat megjelenésének szempontjából. Számos szempont közrejátszik benne, köztük a szakértelem, megítélés, ajánlások, érdekütközések és korábbi bírálatok. A bírálóktól a gyorsaság, alaposság, világos érvelés és kollegialitás elvárt.
A lehetséges bírálóknak tájékoztatniuk kell a szerkesztőt bármilyen lehetséges érdekütközésről, mielőtt elfogadják a felkérést. A lektorok és a szerkesztők közti kommunikáció bizalmasan kezelendő információkat is tartalmaz, így harmadik fél számára nem megosztható.

Szakmai felelősség

A bírálói felkérés csak akkor fogadható el, ha a címzett rendelkezik a kézirat értékeléséhez szükséges szakértelemmel, és elfogulatlan értékelésre képes. A bírálatok nem lehetnek elfogultak a szerzők nemzetiségével, vallási vagy politikai meggyőződésével, nemével vagy egyéb jellemzőivel, a kézirat eredetével vagy a kereskedelmi megfontolásokkal szemben. A bírálat megfogalmazásának tárgyilagosnak és konstruktívnak kell lennie, és olyan visszajelzést kell adnia, amely segít a szerzőknek kéziratuk javításában. A kritikának konkrétnak kell lennie, az általános állításokat megfelelően alá kell támasztani és megfelelő hivatkozásokkal ellátni, hogy segítse a szerkesztők döntését.

A bírálók feladatai

A bírálók elsődleges feladata, hogy a szerkesztő számára a megjelenésre vonatkozó megalapozott döntéshez szükséges információkat biztosítsák. Ezen felül a bírálói véleménynek a szerzőt is segítenie kell, hogy amennyiben szükséges, a kéziratot módosítani tudja a megjelenés előtt. A kézirat visszautasítását javasló bírálói véleményeknek lehetőleg ki kell fejteni a kézirat főbb gyengeségeit, amely a szerzőt a további munkájában segíti.
A szerkesztőnek szóló megjegyzések nem mondhatnak ellent a szerzőnek megfogalmazott fő véleménynek.

A bírálat szempontjai

Kérjük, hogy a bírálatban a következő szempontokat érvényesítsék:

 • A lektori véleménynek objektívnek kell lennie.
 • A szerző személye ellen szóló kritika nem helyénvaló.
 • A lektorok a véleményüket tisztán, megfelelő érveléssel és hivatkozásokkal fejtsék ki.
 • A lektoroknak nyilatkozniuk kell bármilyen lehetséges érdekütközésről.

A lektorok visszautasíthatják a kézirat véleményezését, amiről feltételezik, hogy érdekütközés áll fent kompetitív, együttműködési vagy más kapcsolat miatt a kézirathoz kötődő szerzővel vagy intézettel.
A lektoroknak szem előtt kell tartaniuk a számukra hozzáférhetővé tett kézirat bizalmas jellegét, és nem használhatják a megjelenés előtt álló anyagból származó információkat saját munkájuk során.
Azok a lektorok, akik tovább akarják adni egy kollégájuknak a lektorálásra történő meghívást, először a kiadóval kell, hogy felvegyék a kapcsolatot.
Bármely, az előzőekben felsorolt vagy azoktól függetlenül felmerülő kérdést lehetőleg a Kiadóval kell közvetelnül megbeszélni.

A bírálat szerkezete

A lektoroknak a következő kérdésekre kell válaszolniuk, hogy a kéziratot a felelős szerkesztő számára a lehető legtöbb oldalról bemutassák:

 • Főbb eredmények. Kérem, foglalja össze, mit tekint a munka fontosabb eredményeinek.
 • Érvényesség. Vannak-e a kéziratnak olyan hibái, amelyek meggátolják a publikálást? Ha igen, kérem, részletezze.
 • Eredetiség és jelentőség. Ha a végeredmény nem jut eredeti következtetésre, kérem biztosítsa az ennek a megítéléséhez szükséges hivatkozást.
 • Adat és metódus. Kérem részletezze, hogy a használt megközelítés, az adatok minősége és azok prezentációja mennyire hiteles.
 • Végkövetkeztetések. A kézirat végkövetkeztetése helytálló, érvényes és megbízható?
 • Nyelvezet. Tartalmaz a kézirat bármilyen kifejezést, amely nem helytálló, vulgáris, vagy más módon kifogásolható?
 • Javasolt változtatások. Kérjük sorolja fel azokat a változtatásokat, amelyek a kézirat előnyére válnának az átdolgozás folyamán!
 • Hivatkozások. A kézirat a forrásait megfelelően hivatkozza? Minden felhasznált műre hivatkozik és minden hivatkozott munka hozzájárul a kéziratban található eredményekhez? Mely további műveket lenne érdemes beépíteni a kéziratba?

Nem kötelező mindegyik felsorolt pontra kitérni, ahogy azok sorrendje is változhat, ugyanakkor kérjük, hogy a kézirat szempontjából lényeges pontokra térjen ki!

Kérjük, jelezze, ha a kézirat bármely részéről úgy érzi, hogy a szakterületén kívül helyezkedik el, vagy nem volt képes teljesen feldolgozni!

A bírálók elismerése

A Kiadó a bírálók felbecsülhetetlen munkáját megfelelő módon igyekszik elismerni és egy mérsékelt honoráriummal díjazni.

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave