Michalkó Gábor

Turizmológia


A kiművelt turista

Valamikor az analfabétizmus egyike volt a legnagyobb társadalmi problémáknak Európában. Mára a funkcionális analfabetizmus jelenségével kénytelenek szembenézni a szakemberek, amely az iskola világának sokkal inkább mennyiségi, mintsem minőségi mutatóinak javítása terén tett erőfeszítésekkel magyarázható. A közép- és felsőfokú oktatási intézményekben végzett diákok számával párhuzamosan nő az a katedráról, tankönyvekből, internetről és médiából érkező információmennyiség, amelyet be kell fogadnunk, fel kell dolgoznunk és boldogulásunk, illetve boldogságunk szolgálatába kell állítanunk. Az iskolázottság jelzőszámainak javulása minden bizonnyal összefüggésbe hozható a társadalom műveltebbé válásával, amelynek következtében az egyének fogékonyabbak lesznek a kulturális javak utazással összefüggő fogyasztására. A felnövekvő generációk nyelvtudásában észlelhető javulás is ösztönzi az útra kelést, a nyelvi készségek kipróbálása, az idegenekkel való kommunikációban rejlő élmények részét képezik a turizmusban megjelenő kultúra erősödésének. Az utazások önmagukban is tágítják az általános műveltség horizontját, így újabb, immár egyre szélesebb értelemben vett kulturális javak fogyasztására ösztönöznek.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave