Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


XVI. századi dallamaink szomszédsági kapcsolatai

Ha a XVI. századi magyar énekköltés és a hozzá kapcsolódó dallamok élettanának titkait fel akarjuk tárni, magából a korból, a kor műveltségi és társadalmi viszonyaiból, irodalmának formáiból és tematikájából kell kiindulnunk. Minden jelenséget jellegzetes magyar vetületében szemlélve, figyelemmel kell kísérnünk az egykorú Európát mozgató történelmi erőket és művelődési tényezőket, különös figyelemmel azokra a nemcsak földrajzi, hanem kulturális kapcsolódási pontokra, amelyeken keresztül a magyarság érintkezésben állott vagy érintkezésbe kerülhetett más népekkel. Ezek a kapcsolatok, akár régebbiek és folyamatosak, akár frissek, akár irodalmiak, akár szóbeliségben közvetítettek, akár átvétel, akár átadás formájában jelentkeznek, egyformán figyelemre méltók. Mivel az érintkezés, ha nem is mindegyik fél részéről egyforma mértékben, de kölcsönös szokott lenni, fel kell tételeznünk az érintkezési pontokon bizonyos magyar átsugárzást is, amint azt egyebek között népzenénknek a szomszéd népek népzenéjére gyakorolt kétségtelen hatásaiban is szemlélhetjük. Az is nyilvánvaló, hogy az átvevő az átvett anyagot igyekszik beépíteni a maga életébe: megemészti, feldolgozza, átalakítja. Mennél „emészthetőbb” az átvétel útján megszerzett műveltségi anyag, főként művészi kifejezésforma, annál hajlékonyabban alakul át, sokszor olyan mértékig, hogy jövevény volta végül már szinte fel sem ismerhető; mindenesetre nem feltűnő. Ezzel ellentétben: mennél idegenebb, eltérőbb elvű vagy szerkezetű, tehát mennél nehezebben emészthető az idegen anyag, annál kevésbé életképes új környezetében. Ha valamilyen külső ok (pl. hosszú időn át tartó kötelező egyházi gyakorlat) következtében nem is merül feledésbe, idegen voltára jellemző alakját megtartja, de nem mutat termőképességet, variánsképződésre nem ösztönöz.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave