Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


A szövegek jegyzetei

A XVI. századi magyar dallamok jelentékeny részének meghatározásához a hozzájuk kapcsolódó szövegek, közelebbről azoknak egykorú és néha változatlanul tovább futó, néha szétágazó, de egy bizonyos típussal továbbra is kapcsolatban maradó nótajelzései szolgáltatják a többnyire biztos vagy legalábbis igen valószínű alapot. Ennek következtében a szövegek jegyzeteiben benne van úgyszólván a század teljes énekköltészeti anyaga. Természetesen ezt a hatalmas anyagot nem volt lehetséges a maga egészében közreadni, egyrészt mert kiadványunknak nem ez a célja, és benne minden XVI. századi versszöveg közlésére helyet sem lehetett volna szorítani, másrészt mert az anyagnak jelentékeny része hozzáférhető a RMKT köteteiben, az egykorú énekeskönyv-kiadásokban, Balassi Bálint műveinek legújabb kritikai kiadásában és más helyeken. A XVI. századi magyar énekköltés teljes megismerésének és megismertetésének legkomolyabb hiányát abban látjuk, hogy a RMKT nyolcadik kötetével félbeszakadt publikáció folytatására legalább a históriás énekköltés kiadatlan darabjainak és Bogáti Fazekas Miklós zsoltárainak kiadásával nem történt kezdeményezés. Stílusban feltétlenül idetartoznék még a XVII. század elejének epikus és lírai énekein kívül a XVII. század eleji unitárius énekeskönyvek másutt nem szereplő, zömében XVI. századi eredetű anyaga, a szombatos kódexek korábbi énekei, valamint Thordai János zsoltárai is. Ezeknek, kivált az unitárius és szombatos énekeknek a nótajelzései különösen tanulságosak egyes dallamok népszerűsége és kapcsolatai tekintetében, annál is inkább, mert verselésük jó, és a szövegek túlnyomórészt magyar versformákban készültek.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave