MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Rövidítések

évszám nélkül: az 1593. évi bártfai kiadású énekeskönyv
(16. sz. nyomtatott szövegforrás);
évszámmal: egyéb bártfai kiadású énekeskönyvek
Babst
Geistliche Lieder, Luther előszavával, Valentin Babst kiadásában megjelent énekeskönyv, Leipzig 1545.
Bäumker
Bäumker, Wilhelm, Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen, I–IV. Freiburg im Breisgau 1883–1891.
BBr
évszámmal: a cseh-morva testvérek (Böhmische Brüder) német nyelvű énekeskönyvei
BKz
Boroszlói Kézirat (1. sz. kéziratos szövegforrás)
BO
Bornemisza Péter énekeskönyve, Detrekő 1582. (12. sz. nyomtatott szövegforrás)
Bozóky
Bozóky Mihály: Katholikus karbéli kótás énekeskönyv. Vátz 1797.
A jól meghalásra serkentő magyar Egyházi Énekeskönyv. Vácz és Nagyvárad 1806.
Böhme
Böhme, Franz Magnus: Altdeutsches Liederbuch. Volkslieder der Deutschen nach Wort und Weise aus dem 12. bis 17. Jahrhundert, 3. Aufl. Leipzig 1925.
CC
évszámmal: Cantus Catholici elnevezésű egyházi népénekgyűjtemények; közülük a Kassa 1674 megjelölésű teljesen önálló szerkesztmény
CF
Cantus firmus
CRONICA
Tinódi énekeinek hangjegyes őskiadása, Kolozsvár 1554.
D
évszámmal: debreceni kiadású gyülekezeti énekeskönyvek
D:
dallam – kizárólag a dallamjegyzetek élén
DDT
Denkmäler Deutscher Tonkunst, 1892-ben megindított német zenetörténeti publikáció-sorozat
DH
évszámmal: debreceni kiadású halottas énekeskönyvek
Dreves
Dreves, Guido Maria: Analecta hymnica medii aevi. 1886–1911. 53 kötet
EMNd
Erdélyi Magyarság – Népdalok. Közzéteszik Bartók Béla és Kodály Zoltán. Budapest [1923.] (Reprint 1987)
EPhK
Egyetemes Philologiai Közlöny
EV
évszámmal: evangélikus egyházi énekeskönyvek
ev.
evangélikus
ék.
énekeskönyv
függ.
függelék
grad.
graduál
HG 1560
Huszár Gál énekeskönyve, Mosonmagyaróvár – Kassa – Debrecen
HG
Huszár Gál 1574-ben Komjátiban nyomtatott énekeskönyvének hangjegyeket is tartalmazó első része
HG II.
ugyanannak második része (8. sz. nyomtatott szövegforrás)
HOF
Szabolcsi Bence: A XVI. század magyar históriás zenéje, a Hofgreff-énekeskönyv dallamainak kritikai kiadásával. Budapest 1931. – dallamközlő rész
Hoffgreff
Hoffgreff György hangjegyes énekeskönyve. Kolozsvár 1556.
IH
Illyés István halottas énekeskönyve. Nagyszombat 1693.
Illyés A.
Illyés András: Régi es uy Enekek es isteni dicséretek. Nagyszombat 1703.
IS
Illyés István: Sóltári Énekek. Nagyszombat 1693.
IT
Irodalomtörténet
ItK
Irodalomtörténeti Közlemények
JUG ref.
a jugoszláviai magyar reformátusok énekeskönyve. Subotica (Szabadka) 1939.
kat.
katolikus
KÁJ I.
Kájoni János: Cantionale Catholicum. Csík 1676.
KÁJ II.
ugyanannak 1719-i, változott tartalmú kiadása
KÁJ Hymn.
Kájoni – hymnarium
KMD
Kis Magyar Daloskönyv. Szerk. Balla Péter. Budapest 1939.
Kv
évszámmal: kolozsvári kiadású református énekeskönyvek
kz.
kézirat, kéziratos
L
évszámmal: lőcsei (Brewer-) kiadású énekeskönyvek
La
Losonczi István halottas énekeskönyve 1778.
Lb
a fentinek 1813-i átdolgozott kiadása
Leisentrit
Geistliche Lieder und Psalmen ... durch Johann Leisentrit. Budissin 1567.
ld.
lásd
lj.
lábjegyzet
LU
Liber Usualis [Missae et Officii] Paris–Tournai-Rome, 1946. [A II. Vatikáni Zsinatig használták.]
Lubelczyk 1558
Lubelczyk, Jakub: Psáłterz Dawidá.....teraz nowo na pioseneczki po polsku przełozóny (protestáns zsoltárparafrázisokat tartalmazó énekeskönyv). Krakowie 1558.
LUTH AW
Luther, Martin: Ausgewählte Werke, hrsg. von H. H. Borcherdt u. Georg Merz, 3. Aufl., III. Bd. München 1950.
MHal
Manlius János nyomdájából származó csonka halottas énekeskönyv (17. sz. nyomtatott szövegforrás)
MKSz
Magyar Könyvszemle
MNy
Magyar Nyelv
MNZT
Magyar Népzene Tára — a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából szerk. Bartók Béla és Kodály Zoltán. Sajtó alá rend. Kerényi György. Megjelenik 1951 óta folytatólagos kötetekben.
MS
római kötetszámmal: Praetorius, Michael, Musae Sioniae, 1605–1610, Friedrich Blume modern kiadásában. Wolfenbüttel-Berlin ...
MTA
Magyar Tudományos Akadémia, ill. annak könyvtára
MZK
Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve. Budapest 1947., 2. kiad. 1955. (Idézeteink az utóbbi kiadást követik.)
Náray
Náray György: Lyra coelestis. Lőcse 1695.
NH
Halott temetéskorra való Énekek. Szerk. Köpetzi Bodos Sámuel és Bágyi Fábián László. Nagyenyed 1769.
nj.
nótajelzés
NZ
Kodály Zoltán: A magyar népzene. A példatárat szerkesztette Vargyas Lajos. Budapest 1952.
OSzK
Országos Széchényi Könyvtár
Opp. függ.
Szenczi Molnár Albert oppenheimi bibliakiadásának (1612) énekfüggeléke
ÖÉ
Pálóczi Horváth Ádám: Ötödfélszáz Énekek, kritikai kiadás jegyzetekkel. Sajtó alá rend. Bartha Dénes és Kiss József. Budapest 1953.
ÖG
Öreg Graduál. Gyulafehérvár 1636.
PsU
Psalterium Ungaricum – Szenczi Molnár Albert Zsoltároskönyve. Herborn 1607.
Pt.
példatár NZ-nél
Radó
Répertoire hymnologique des manuscrits liturgiques dans les bibliothèques publiques de Hongrie – par D. Polycarpe Radó O. S. B. Budapest 1945. (A gyűjteményében felsorolt himnuszokat ottani sorszámukkal jelöljük, forrásaira külön is hivatkozunk, de ez utóbbiakat Raj. Mel. jelzéssel is idézzük.)
Raj. Mel.
Rajeczky Benjamin: Melodiarium Hungariae Medii Aevi I. Hymni et sequentiae. Budapest 1956. – 2. kiad. és Supplementum Budapest 1982.
REF
évszámmal: református énekeskönyv
ref.
református
RHy
Repertorium Hymnologicum. Catalogue des chants, Hymnes, proses, sequences, tropes en usage dans L’Église Latine depuis les origines jusqu’à nos jours – par le Chanoine Ulysse Chevalier. Megjelent 1889–1912, az Analecta Bollandiana 8–16, 19–23. és 28–31. köteteiben, Paris-Bruxelles.
RMDT
Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. század magyar dallamai. (Régi Magyar Dallamok Tára I.) Budapest 1958.
RMK
Régi Magyar Könyvtár. Az 1531–1711. megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve, I–III. köt. Budapest 1877–1896. Írta Szabó Károly, a III. kötetet Hellenbrandt Árpád fejezte be és bocsátotta sajtó alá.
RMKT
Régi Magyar Költők Tára. I–VIII. köt. Budapest 1877–1930. Szerk. Szilády Áron; a VII. kötet jegyzeteit kieg. és a VIII.-at sajtó alá rend. Dézsi Lajos. Az I. kötet Horváth Cyrill teljesen új szerkesztésében 1921-ben jelent meg újra.
RMNy
Régi magyarországi nyomtatványok. 1. köt. 1473–1600. Szerk. Borsa Gedeon et al. 2. köt. 1601–1635. Szerk. Holl Béla, Heltai János. 3. köt. 1636–1655. Szerk. Heltai János, P. Vásárhelyi Judit. 4. köt. 1656–1670. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Budapest 1971, 1983, 2000, 2012.
RPHA
Répertoire de la poésie hongroise ancienne. Manuel de correction d’erreurs dans la base de données. I–II. Direction: Iván Horváth, assisté par Gabriella H. Hubert. Paris 1992.
Šamotulský 1561
Cím: Piesně Chval Božských; a cseh testvérek gyűjteménye, nyomtatták a lengyel Szamotuły-ban
Szenczi Molnár 1618
Szenczi Molnár Albert: Secularis Concio Euangelica. Oppenheim 1618.
SzG
Szegedi Gergely énekeskönyve. Debrecen 1569. (5. sz. nyomtatott szövegforrás)
SzTA
Szabó T. Attila: Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–XIX. században. Zălau–Zilah 1934.
sztl
számozatlan
Sztripszky
Sztripszky Hiador: Adalékok Szabó Károly „Régi Magyar Könyvtár” c. munkájának I–II. kötetéhez (1472–1711). Kézirat gyanánt. Budapest 1912.
SzVU
Szent vagy Uram – katolikus népénekeskönyv. Budapest 1931.
Thury
Thury Zsigmond: A szombatos kódexek bibliographiája, különös tekintettel azok énektartalmára. Mezőtúr 1912.
TIN
Szabolcsi Bence Tinódi-dallampublikációja. Budapest 1929.
TurC
Turóci Cantionale
UISK
Szilvás-Ujfalvi Imre 1596 és 1599 között Debrecenben megjelent iskolai énekeskönyve
UN I.
Az 1607 táján Thoroczkai Máté szerkesztésében megjelent, csonka állapotban fennmaradt legrégibb ismert unitárius nyomtatott énekeskönyv (Kolozsvár 1602–1615; ld. RMNy 983.)
UN II.
Heltai Gáspár műhelyében, de későbbi időben évszám nélkül megjelent Isteni Ditsiretek, Imadsagos és Vigasztalo Énekek c. unitárius énekeskönyv (Kolozsvár 1632; ld. RMNy 1541.)
unit.
unitárius
VÁR
Váradi énekeskönyv, 1566. – Fakszimile kiadása: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek Várad 1566. A kísérő tanulmányt írta Schulek Tibor, a fakszimile szövegét gondozta Varjas Béla. (Bibliotheca Hungarica Antiqua IX.) Budapest 1975.
Vehe
Ein New Gesangbüchlin Geystlicher Lieder – Vehe Michael gyűjteménye, Leipzig 1537. A legrégibb nyomtatott német katolikus egyházi népénekeskönyv.
VSfMW
Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft
vsz.
versszak
Wackernagel
Wackernagel, Philipp: Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts, I–V. Bd. Leipzig 1864–1877.
Weisse
Ein New Gesengbuchlen ... von Michael Weisse, Jungbunzlau 1531. (az első német nyelvű huszita énekeskönyv)
Wierzbowski
Wierzbowski, Theodorus: Bibliographia Polonica XV ac XVI ss. I–III. Varsoviae 1889–1894.
Zahn
sorszámmal: Zahn, Johannes: Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder I–VI. Gütersloh 1888–1893.
ZfMw
Zeitschrift für Musikwissenschaft
ZMK
Zöngedező Mennyei Kar. Lőcse 1696. (Ács Mihály gyűjteménye)
zs.
zsoltár

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

DOI: 10.1556/9789634540526

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave