Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Irodalom

Bárdos 1957
Bárdos Kornél: Az eperjesi graduál. I. Gregorián kapcsolatok. In: Zenetudományi tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. (Zenetudományi Tanulmányok VI.) Budapest 1957, 165–198.
Bárdos 1990
Magyarország zenetörténete II. 1541–1686. Szerk. Bárdos Kornél. Budapest 1990.
Bárdos–Csomasz Tóth 1977
Bárdos Kornél – Csomasz Tóth Kálmán: A magyar protestáns graduálok himnuszai. In: Népzene és zenetörténet III. Szerk. Vargyas Lajos. Budapest 1977, 134–256.
Barla 1899
Barla Jenő: Szegedi Gergely és énekeskönyve 1569-ből. Protestáns Szemle 11 (1899), 373–382, 445–467.
Barla 1900
–––: Írott énekgyűjtemények (kodexek) a XVII. századból. Protestáns Szemle 12 (1900), 325–344.
Bartalus 1867
Bartalus István: A magyar egyházak zenéje a XVI. s XVII. században. (Székfoglaló.) A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, Ú. f. 4/8–9 (1867–1868), Pest 1870, 77–107.
Bartalus 1869
–––: A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből I. 8.) Pest 1869.
Bartalus 1870
–––: Általános szemléje a magyar egyházak zenegyűjteményeinek. Pest 1870.
Bartha 1934
Bartha Dénes: Szalkai érsek zenei jegyzetei monostor-iskolai diák korából 1490. (Musicologia Hungarica I.) Budapest 1934.
Bartha 1935
–––: A XVIII. század magyar dallamai: énekelt versek a magyar kollégiumok diák-melodiáriumaiból (1770–1800). Sajtó alá rend. Bartha Dénes. Budapest 1935.
Bartha 1953
ld. Pálóczi Horváth
Bartók 1924
Bartók Béla: A magyar népdal. Budapest 1924.
Bartók 1935
–––: Die Melodien der rumänischen Colinde (Weihnachtslieder). Wien 1935.
Bartók 1952
–––: Népzenénk és a szomszéd népek zenéje. 2. kiad. Budapest 1952.
Bartók 1958
–––: Gyermekeknek. Magyar gyermek- és népdalok felhasználásával. II. füzet. 7. kiad. Budapest 1958.
Bäumker 1883–91
Bäumker, Wilhelm: Das katolische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen I-IV. Freiburg im Breisgau 1883–1891.
Beöthy 1899
Beöthy Zsolt: Képes magyar irodalomtörténet I–II. 2. kiad. Budapest 1899.
Besseler 1931
Besseler, Heinrich: Die Musik des Mittelalters und der Renaissance. (Handbuch der Musikwissenschaft. Hrsg. Ernst Bücken.) Potsdam 1931.
Bleyer 1897
Bleyer Jakab: A magyar vonatkozású német történeti népénekek 1551-ig. EPhK 21 (1897), 149–159., 235–253., 334–347., 417–436., 538–552.
Blume 1931
Blume, Friedrich: Die evangelische Kirchenmusik. (Handbuch der Musikwissenschaft. Hrsg. Ernst Bücken.) Potsdam 1931.
Blume 1965
–––: Geschichte der evangelischen Kirchenmusik. 2. neubearb. Aufl. Kassel 1965.
Bod 1766a
Bod Péter: Magyar Athenás (Magyarigen). Szeben 1766. – Bod Péter válogatott művei. (Magyar Hírmondó) Budapest 1982.
Bod 1766b
–––: Smirnai szent Polikárpus ... erdélyi református püspököknek historiájok. Nagy-Enyed 1766.
Bodonhelyi 1942
Bodonhelyi József: Az angol puritánizmus lelki élete és magyar hatásai. Debrecen 1942.
Bogisich 1879
Bogisich Mihály: A keresztény egyház ősi zenéje. Eger 1879.
Bogisich 1881
–––: A magyar egyházi énekek a XVIII-ik századból. (Akadémiai székfoglaló) Budapest 1881.
Bogisich 1882
–––: Cantionale et passionale hungaricum, Societatis Jesu, Residentia Turóciensis. (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből X. 8.) Budapest 1882.
Bogisich 1886
–––: Szegedi Ferencz Lénárt egri püspök énekeskönyve 1674. évből. (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből XIII. 9.) Budapest 1886.
Bogisich 1888
–—: Őseink buzgósága imák és énekekben. Eger 1888.
Bohn 1890
Bohn, Emil: Die musikalischen Handschriften des XVI. und XVII. Jahrhunderts in der Stadtbibliothek zu Breslau. Breslau 1890.
Borbély 1914
Borbély István: Bogáthi Fazakas Miklós zsoltárfordítása. EPhK 38 (1914), 1–16.
Borsa 1976a
Borsa, Gedeon: Das Gesangbuch von Gál Huszár (1560). Studia Musicologica 18 (1976), 259–283.
Borsa 1976b
–––: Huszár Gál 1560. évi énekeskönyve. ItK 80 (1976), 367–377.
Borsa 1976c
–––: Huszár Gál 1560. évi énekeskönyve, mint zenetörténeti emlék. Magyar Zene 17 (1976), 119–133.
Borsa 1976d
–––: 16. századi magyar nyomtatványok Stuttgartban. MKSz 92 (1976), 42–60.
Böhme 1925
Böhme, Franz Magnus: Altdeutsches Liederbuch (1877). Volkslieder der Deutschen nach Wort und Weise aus dem 12. bis 17. Jahrhundert. 3. Aufl., unveränderter Abdruck. Leipzig 1925.
Branberger 1910
Branberger, Jan: Česká světská píseň lidová v XVI. stoleti. Česky Lid. Praha 1910.
Bredár 1965
Bredár Gyula: Gálszécsi énekeskönyvének Prágában előkerült töredéke. MKSz 81 (1965), 256–263.
Brtáň 1978
Brtáň, Rudo: Historické spevy a piesne. Bratislava 1978.
Bucsay 1942
Bucsay Mihály: Méliusz, Bornemissza és a Melotai-ágenda bűnvalló imádsága. In: Csikesz Sándor emlékkönyvek. 4. Tudományos dolgozatok. Szerk. Módis László. Debrecen 1942, 217–224.
Bucsay 1945
–––: Szegedi Gergely debreceni reformátor, a kálvini irány úttörője hazánkban. (A középdunai protestantizmus könyvtára. A Magyar és szlovák sorozat 8.) Budapest 1945.
Bucsay 1959
–––: Geschichte des Protestantismus in Ungarn. Stuttgart 1959.
Burlas–Fišer–Hořejš 1954
Burlas, Ladislav – Fišer, Ján – Hořejš, Antonín: Hudba na Slovensku v XVII. storočí. Bratislava 1954.
Clemen 1927
Clemen, Otto: Melodiae Prudentianae, Leipzig 1533. – ZfMw 10 (1927–1928), 106–108.
Czeglédy 1957
Czeglédy Sándor: A debreceni kollégiumi Nagykönyvtár írott graduáljai. Református Egyház 9/12 (1957), 265–270.
Czeglédy 1961
–––: A Batthyány-kódex és az Óvári graduál közös leírója. MKSz 77 (1961), 247–263.
Czeglédy 1976
–––: Néhány megjegyzés Huszár Gál most megtalált énekeskönyvéhez. Református Egyház 28/8 (1976), 174–175.
Csáji 1958
Csáji Pál: Énekeskönyv-revíziókísérlet 1729-ben. Egyháztörténet I. (IV.) 1958, 166–173.
Csapodi 1973
Csapodi Csaba: A „Magyar Codexek” elnevezésű gyűjtemény: K 31 – K 114. (A MTA Könyvtára Kézirattárának katalógusai 5.) Budapest 1973.
Cseh Testvérek egyháza 1948
Zpěvník českobratrské cirkve evangelické. III. vydání notované. Brno- Židenice 1948.
Csiky 1904
Csiky János: Népzenei följegyzések a XVI. századból. Ethnographia 15 (1904), 118–131.
Csiky 1905
–––: Régi magyar művészi zene. MKSz 13 (1905), 116–133.
Csomasz Tóth 1950
Csomasz Tóth Kálmán: A református gyülekezeti éneklés. Útmutató és adattár a próbaénekeskönyvhöz. (Református egyházi könyvtár XXV.) Budapest 1950.
Csomasz Tóth 1952
–––: Halotti énekeink és a gyülekezeti éneklés. Református Egyház 4/20 (1952), 11–19.
Csomasz Tóth 1953
–––: Halottas énekeskönyveink dallamai. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. (Zenetudományi Tanulmányok I.) Budapest 1953, 287–330.
Csomasz Tóth 1954
–—: Éneklésre tartozó Regulák 1807-ből. Református Egyház 6/9 (1954), 15–24.
Csomasz Tóth 1955
–––: Huszár Gál énekeskönyvének úrvacsorai liturgiája. Református Egyház 7/15 (1955), 342–348.
Csomasz Tóth 1957
–––: Az eperjesi graduál. II. Kórusok és népének dallamok. In: Zenetudományi tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. (Zenetudományi Tanulmányok VI.) Budapest 1957, 199–264.
Csomasz Tóth 1959
–––: Korálkönyveink száz éves története. Egyháztörténet II. (1959), 242–267.
Csomasz Tóth 1964
–––: Variantes des mélodies du XVIe siècle dans la musique folklorique hongroise moderne. Studia Musicologica 6 (1964), 67–106.
Csomasz Tóth 1967
–––: A humanista metrikus dallamok Magyarországon. Budapest 1967.
Csomasz Tóth 1968
–––: Die Melodien des Lutherliedes in Ungarn. Studia Musicologica 10 (1968), 11–36.
Csomasz Tóth 1969
–––: Das Umsingen einer berühmten deutschen Singweise in Ungarn. Studia Musicologica 11 (1969), 113–122.
Csomasz Tóth 1970
–––: A prágai Gálszécsi-töredék énekei. ItK 74 (1970), 51–59.
Csomasz Tóth 1971
–––: Dicsérjétek az Urat. Tudnivalók énekeinkről. Budapest 1971.
Csomasz Tóth 1972
–––: Szegedi Kis István, az énekszerző. Theologiai Szemle Ú. f. 15/3–4 (1972), 98–102.
Csomasz Tóth 1974
–––: Szenci Molnár Albert és a magyar zenei írásbeliség. Magyar Zene 15 (1974), 350–363.
Csomasz Tóth 1978
–––: Maróthi György és a kollégiumi zene. Budapest 1978.
Csomasz Tóth 1981
–––: Huszár Gál énekeskönyve (1560) és zenei jelentősége. Magyar Zene 22 (1981), 176–208.
Csomasz Tóth 1982a
–––: Huszár Gál újabban felfedezett énekeskönyvének tanulságai. Confessio 6/4 (1982), 50–59.
Csomasz Tóth 1982b
–––: Szilvás-Ujfalvi Imre helye a zenetörténetben. In: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve II. 1981. Budapest 1982, 57–73.
Csomasz Tóth 2001
–––: Tinódi, Sebestyén. In: The new Grove Dictionary of music and musicians. Ed. Stanley Sadie. Vol. 25. 2nd ed. London 2001, 502.
Csomasz Tóth 2005
O wahres Wort. Kirchenlieder aus der Reformationszeit in Ungarn. Hrsg. Kálmán Csomasz-Tóth. 2., überarb. Aufl. Budapest 2005.
Csomasz Tóth 2007
–––: „Új világosság jelenék”. A reformáció korának magyar dallamai. Tahitótfalu 2007.
Danckert 1939
Danckert, Werner: Das europäische Volkslied. Berlin 1939. (Bonn 1970.)
Dankó 1893
Dankó, Josephus (József): Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungariae. Budapest 1893.
Debreczy 1940
Debreczy Sándor: A Vasady-kódex eredete. Keresztény Magvető 72/6 (1940), 247–250.
Dézsi 1898
Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. Jegyzetekkel ellátva kiadta Dézsi Lajos. Budapest 1898.
Dézsi 1899
Dézsi Lajos: Misztótfalusi Kis Miklós. (Magyar iró és könyvnyomtató a XVII. században I.) (Magyar Történeti Életrajzok 14/3–4.) Budapest 1899.
Dézsi 1911a
–––: Régi magyar verses könyvek ismertetése. I. A Csereyné-codex. ItK 21 (1911), 58–64.
Dézsi 1911b
–––: Tinódi Jason király széphistóriája. ItK 21 (1911), 257–311.
Dézsi 1912
–––: Tinódi [Lantos] Sebestyén, 1505?–1556. (Magyar történeti életrajzok 28/4–5.) Budapest 1912. – Tinódi Sebestyén, 1505?-1556. Hasonmás kiad. (Magyar történeti életrajzok 58.) Budapest 2010.
Dézsi 1913a
Tinódi Sebestyén: Jason király széphistóriája. Bev. ellátta és kiadja Dézsi Lajos. (Magyar irodalomtörténeti értekezések 10.) Budapest 1913.
Dézsi 1913b
–––: Régi magyar verses könyvek ismertetése. II. A Vasady-codex. ItK 23 (1913), 14–27.
Dézsi 1914
–––: Tatrosy György verseskönyve. Ethnographia 25 (1914), 313–315.
Dézsi 1915a
A Lugossy-codex és kiadatlan versei. Közli Dézsi Lajos. (Magyar irodalomtörténeti értekezések 11.) Budapest 1915.
Dézsi 1915b
–––: Régi magyar verses könyvek ismertetése. IV. Mihály deák codexe. ItK 25 (1915), 432–444.
Dézsi 1916a
–––: A Csoma-kódex és a magyar nemzeti múzeumi másolata. MKSz Ú. f. 24 (1916), 77–84.
Dézsi 1916b
–––: Régi magyar verses könyvek ismertetése. VI. A Lipcsei codex. ItK 26 (1916), 305–343.
Dézsi 1923
–––: Balassa Bálint minden munkái I–II. Budapest 1923.
Dincsér 1943
Dincsér Oszkár: A változat a magyar népzenei kutatásban. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. Szerk. Gunda Béla. Budapest 1943, 128–138.
Divéky 1911
Divéky Adorján: Gálszécsi István énekeskönyvének ujabb töredéke. (Egy hasonmás melléklettel és két szövegképpel.) MKSz 19 (1911), 10–13.
Dobszay 1982
Dobszay László: A magyar Graduál-irodalom első emléke. MKSz 98 (1982), 100–112.
Dobszay 1984
—-: A magyar dal könyve. Budapest 1984.
Domokos 1929a
Domokos Pál Péter: A csíkcsobotfalvi Kájoni-kézirat. Zenei Szemle 13 (1929), 25–30.
Domokos 1929b
–––: A csíkcsobotfalvi kézirat. ItK 39 (1929), 209–214.
Domokos 1929c
–––: A csiki énekeskönyvek. Sepsiszentgyörgy 1929.
Domokos 1939
–––: Zemlény János kéziratos énekeskönyve (XVII. század). Erdélyi Múzeum 44 (1939), 355–364.
Dreves 1886–1922
Dreves, Guido Maria: Analecta hymnica medii aevi. Leipzig 1886– 1922.
Eckhardt 1913
Eckhardt Sándor: Balassi Bálint irodalmi mintái. ItK 23 (1913), 171–192, 405–450.
Eckhardt 1951
–––: Balassi Bálint összes művei I–II. Budapest 1951.
Eckhardt 1955
—–: Rimay János összes művei. Budapest 1955.
Ecsedi 1999/2000
Ecsedi Zsuzsa: Gálszécsi István énekeskönyvének dallamai. Magyar Egyházzene 7 (1999/2000), 305–320.
Eitner 1880
Eitner, Robert: Das deutsche Lied II. ohne Ort 1880.
Erdélyi 1887
Erdélyi Pál: A XVI. és XVII. századi magyar históriás énekek. MKSz 11 (1886, megj. 1887), 119–179.
Erdélyi 1888
—–: Gálszécsi István énekes-könyvének töredéke 1536-ból. MKSz 12 (1887, megj. 1888), 215–223.
Erdélyi 1898
–—: A Gyöngyösi toldalék. MKSz Ú. f. 6 (1898), 225–233.
Erdélyi 1899
–—: Énekeskönyveink a XVI. és XVII. században. MKSz Ú. f. 7 (1899), 40–63, 111–133, 244–269.
Erdélyi 1901
–––: Az Apostagi graduál. MKSz 9 (1901), 386–388.
Fabó 1908
Fabó Bertalan: A magyar népdal zenei fejlődése. Budapest 1908.
Farkas 1892
Farkas Sándor: Gyermek-Lant. Protestáns vallásos énekgyűjtemény. 2. kiad. Budapest 1892.
Fáy 1842
Fáy András: Óra-mutató. Jóakaratú hitfeleinek mutogatja. Pest 1842.
Fejes 1901
Fejes István: Gyűjtemény a magyarországi református egyház megújítandó énekeskönyvéhez. Sárospatak 1901.
Ferenczi I. 1988
Graduale Ecclesiae Hungaricae Epperiensis 1635. I–II. Ed. a. intr. Ilona Ferenczi. (Musicalia Danubiana 9.) Budapest 1988.
Ferenczi I. 1997
Graduale Ráday saeculi XVII. Ed. a. intr. Ilona Ferenczi. (Musicalia Danubiana 16.) Budapest 1997.
Ferenczi I. 2005
A Kálmáncsai graduál. Kecskemét 2005. – A graduál hasonmás kiadása tanulmányokkal.
Ferenczi Z. 1899
Ferenczi Zoltán: Vásárhelyi daloskönyv. XVI–XVII. századi szerelmi és tréfás énekek. (Régi Magyar Könyvtár 15.) Budapest 1899.
Ferenczi Z. 1904
–––: A régi magyar költészet. Budapest 1904.
Ferenczi Z. 1916
–––: Petrovay Miklós énekeskönyve. ItK 26 (1916), 201–219.
Fraknói 1878
Fraknói Vilmos: Könyvtáblákban fölfedezett XVI. és XVII. századbeli magyar ősnyomtatványok. MKSz 3 (1878), 251–302.
Frick 1910
Frick József: A középkori magyar himnuszköltészet. Kolozsvár 1910.
Frölich 1644
Frölich Dávid: Utazók könyvtára 2. rész 4. könyve. Úti imádságok és himnuszok. Ulm 1644.
Füredi 1851
Füredi Mihály: 100 magyar népdal. Pest 1851.
Garay–Sohlya–Engeszer 1860
Garay Alajos – Sohlya Antal – Engeszer Mátyás (szerk.): Temetési gyászénekek a szokásos egyházimák és szent szertartásokkal. Pest 1860.
Gárdonyi 1959
Gárdonyi Zoltán: Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. század magyar dallamai. Theologiai Szemle Ú. f. 2 (1959), 247–249.
Gáspár 1956
Gáspár S. Antal: Bukovinai keservesek (a dallamok zenei leírása Domokos Pál Pétertől). In: Népünk hagyományaiból 1956. A társadalmi néprajzi gyűjtők legjobb néprajzi leírásai. Szerk. Morvay Péter, Simon Józsefné és Igaz Mária. Budapest 1956, 146–151.
Gennrich 1926
Gennrich, Friedrich: Trouvèrelieder und Motettenrepertoire. ZfMw 9 (1926–1927), 8–39.
Gérold 1913
Gérold, Théodore: Chansons populaires du XVe et XVIe siècles avec leurs mélodies. Strasbourg [1913]
Ghezzo 1989
Ghezzo, Márta A.: Epic Songs of Sixteenth-Century Hungary. History and Style. (Studies in Central and Eastern European Music 4.) Budapest 1989.
Glareanus 1547
Glareanus, Heinrich Loris: Dodekachordon. Basel 1547.
Gosárvári 1579
Gosárvári Mátyás: „Az Regi Magyaroknak első be jövésekről” való história. Kolozsvár 1579.
Gönyey 1949
111 táncdal. Lajtha László és mások gyűjtéséből összeáll. Gönyey Sándor. (A zenei anyagot Rajeczky Benjamin válogatta össze.) Budapest 1949.
Gulyás 1929, 1931
Gulyás Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. 1–2. köt. Budapest 1929, 1931.
Gyülvészi 1959
Gyülvészi Barnabás: Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. század magyar dallamai. Református Egyház 11 (1959), 351–352.
Hajdú 1862
Hajdú László: Észrevételek a Mátray úr által 1859-ben kiadott XVI-ik századi dallamokra. Zenészeti Lapok 2/48 (1862), 377–380.
Harsányi–Gulyás 1914
Harsányi István – Gulyás József: Az Árgirus legrégibb kéziratának sárospataki töredéke. Ethnographia 25 (1914), 298–305.
Harsányi 1924
Harsányi István: Adalékok a Balassa-irodalomhoz. ItK 34 (1924), 131–132.
Heltai 1980
Heltai Gáspár és Bornemisza Péter művei. Vál., sajtó alá rend. és jegyz. ellátta Nemeskürty István. (Magyar remekírók) Budapest 1980.
Hornbostel 1919
Hornbostel, Erich M. von: Ch’ao-t’ien-tzě. Eine chinesische Notation und ihre Ausführungen. Archiv für Musikwissenschaft 1 (1919), 477–498.
Horváth C. 1899
Horváth Cyrill: A régi magyar irodalom története. Budapest 1899.
Horváth C. 1905
–––: A Batthyány-codexről. ItK 15 (1905), 129–148, 257–292, 388–430.
Horváth C. 1912
–––: Luther énekei és első prot. énekszerzőink. In: Philologiai dolgozatok a magyar-német érintkezésekről. Szerk. Gragger Róbert. Budapest 1912, 33–45.
Horváth C. 1921
–––: Középkori magyar verseink. RMKT I. 2. kiad. Budapest 1921.
Horváth J. 1928
Horváth János: A középkori magyar vers ritmusa. Berlin 1928.
Horváth J. 1949
–––: Hír három virágénekről. Magyar Nyelv 45 (1949), 1–10.
Horváth J. 1953
–––: A reformáció jegyében. Budapest 1953.
Horváth J. 1957
–––: A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete. 2. kiad. Budapest 1957.
Hostinský 1892
Hostinský, Otakar: 36 nápěvů svĕtských písní českého lidu z XVI. století. Praha 1892. (Praha 1957.)
H. Hubert 1999/2000
H. Hubert Gabriella: Gálszécsi István 1536-os és 1538-as krakkói énekeskönyve. Magyar Egyházzene 7 (1999/2000), 283–304.
H. Hubert 2004
–––: A régi magyar gyülekezeti ének. (Historia Litteraria 17.) Budapest 2004.
Ivánka 1858
Ivánka Sámuel: A magyar református egyházi énekekről. Sárospataki Füzetek 2 (1858), 48–56.
Ivánka 1859
–––: A magyar református énekvezérekről. Sárospataki Füzetek 2 (1859), 725–752.
Ivánka 1873
–––: Néhány szó a magyar református egyházi énekügy érdekében. Magyar Protestáns egyházi és iskolai Figyelmező 4 (1873), 83–93.
Ivánka 1876–77
–––: Vélemény (1876) és Szemle a revideált énekeskönyv felett. Sárospatak 1877.
Ivánka 1882
–––: Óramutató a magyar református énekügy terén. Sárospatak 1882.
Jacobi Lányi 1942
Jacobi Lányi Ernő: A magyar verstan a finn-ugor és török népköltészet megvilágításában. Ethnographia-Népélet 53 (1942), 17–27.
Jakab 1882
Jakab Elek: Adatok énekes könyveink bibliographiájához Toldy Ferencz jegyzetei nyomán. MKSz 7 (1882), 40–71.
Jénáki 1914
Jénáki Ferenc: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. Kolozsvár 1914.
K. P. 1929
K. P.: XVI. századi magyar nyelvű nyomtatványok kiállítása Krakkóban. Magyar Nyelv 25 (1929), 62–63.
Kákonyi 1574
Kákonyi Péter: Historia Astiagis Regis et Cyri (1549). Debrecen 1574. – Lőcse 1628.
Kálmán 1880
Kálmán Farkas: Éneklő Kar. Budapest 1880.
Kancionál 1863
Kancionál čili kniha duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost. I–II. Praha 1863–64.
Kanyaró 1895
Kanyaró Ferencz: A legrégibb unitárius énekeskönyvekről. MKSz Ú. f. 3 (1895), 321–332.
Kanyaró 1914
–––: Árgirus históriájának 1618-iki kézirata (teljes szöveggel). Ethnographia 25 (1914), 305–312.
Kardos 1953
Kardos Tibor: A huszita Biblia keletkezése. A MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei 3 (1953), 127–177.
Kathona 1941
Kathona Géza: A római katholikus confessio generalistól a Melotai-agenda gyónóimájáig. Tanulmány a magyar protestantizmus XVI. és XVII. századi kultuszi alapvetésének korából. In: Csikesz Sándor emlékkönyvek. 2. Tudományos dolgozatok. Szerk. Módis László. Debrecen 1941, 95–122.
Kathona 1942
–––: A tiszántúli reformáció közgyónata. In: Csikesz Sándor emlékkönyvek. 4. Tudományos dolgozatok. Szerk. Módis László. Debrecen 1942, 224–237.
Kénosi Tőzsér–Uzoni Fosztó 2005–2009
Kénosi Tőzsér János – Uzoni Fosztó István: Az Erdélyi Unitárius Egyház története. Latinból ford. Márkos Albert. I–II. (Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai, 4/1–2.) Kolozsvár 2005–2009.
Kerényi 1948
Kerényi György: A husvét dallamai. Énekszó 83. sz. (1948), 9–11.
Kersch 1902
Kersch Ferenc: A „Sursum corda” katholikus kántorkönyvbe felvett népénekek. 1–4. köt. Budapest 1902.
Kiss Á. 1881
Kiss Áron: A XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései. Budapest 1881.
Kiss Á. 1891
–––: Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény. Budapest 1891.
Kiss L. 1927
Kiss Lajos: Régi népdalok Hódmezővásárhelyről. h. n. 1927.
Kiss L. 1941
–––: A szlavóniai szigetmagyarság ősi magyar népzenéje. Kalangya 1941.
Kiss S. 1959
Kiss Sándor: Szilvásujfalvi Anderko Imre. Egyháztörténet II. (1959), 218–241.
Kiss T. 1981
Kiss Tamás: Egy XVI. századi országjáró énekes diák: Moldovai Mihály. Honismeret 9 (1981), 34–37.
Klaniczay 1954
Klaniczay Tibor: Beszámoló a Román Népköztársaság könyvtáraiban végzett kutatásaimról (Adalékok kéziratos énekeskönyveink történetéhez). A MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei 5 (1954), 345–384.
Klaniczay 1955
–––: Magyar nyelvű verses kéziratok Csehszlovákia könyvtáraiban és levéltáraiban. A MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei 7 (1955), 429–442.
Klaniczay 1957
–––: Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához. A MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei 11 (1957), 265–338.
Klaniczay 1958
–––: Újfalvi Imre és az 1602. évi énekeskönyv. ItK 62 (1958), 152–169.
Klaniczay 1961
–––: Újfalvi Imre és az 1602. évi énekeskönyv (1957). In: Reneszánsz és barokk. Budapest 1961, 151–182. – 2. kiad. Szeged 1997, 122–146.
Kodály 1906
Kodály Zoltán: A magyar népdal strófa-szerkezete. Nyelvtudományi Közlemények 36 (1906), 95–136.
Kodály 1915
–––: A hitetlen férj. Ethnographia 26 (1915), 304–307.
Kodály 1920
–––: Árgirus nótája. Ethnographia 31 (1920), 25–36.
Kodály 1924
–––: Nagyszalontai gyűjtés. Dallamok gyűjteménye és Dallamok jegyzetei. In: Magyar Népköltési Gyűjtemény XIV. Szerk. Szendrey Zsigmond. Budapest 1924, 257–302, 361–370.
Kodály 1933
–––: Néprajz és zenetörténet. (Felolvasás a Néprajzi Társaságban.) Ethnographia-Népélet 44 (1933), 4–15. – In: A zene mindenkié. Szerk. Szőllősy András. Budapest 1954, 29–38.
Kodály 1935
–––: A magyar karének útja. Békésmegyei Közlöny, 1935. április 21. 5–6. In: A zene mindenkié. Szerk. Szőllősy András. Budapest 1954, 45–49.
Kodály 1937a
–––: A magyar népzene. Budapest 1937.
Kodály 1937b
–––: Zene. In: A magyarság néprajza. IV. köt. Budapest 1937, 9–84.
Kodály 1939
–––: Magyarság a zenében. In: Mi a magyar? Szerk. Szekfű Gyula. (A Magyar Szemle könyvei 15.) Budapest 1939, 379–418. — Magyarság a zenében. (Az előszót és a jegyz. írta Szigethy Gábor.) (Gondolkodó magyarok) Budapest 1984.
Kodály 1942
–––: 12 népének, 12 dallam a magyar nép kimeríthetetlen zenei hagyományából. Valamennyi a csíkmegyei Kászonújfaluból való. 1912-ben hallotta itt Kodály Zoltán. In: Cecilia-naptár I. Szerk. Rossa Ernő. Budapest 1942.
Kodály 1943
–––: A magyar népzene. 2. bőv., átd. kiad. Budapest 1943.
Kodály 1952
–––: A magyar népzene. 3. bőv. és Vargyas Lajos példatárával kieg. kiad. Budapest 1952. – 4. kiad. Budapest 1969. – 6. kiad. Budapest 1973. – 7. kiad. Budapest 1976.
Kodály 1954
–––: A zene mindenkié. Szerk. Szőllősy András. Budapest 1954. – A zene mindenkié. Közreadja Szőllősy András. 2. kiad. Budapest 1975.
Kodály 1955
–––: Árgirus nótája. In: A magyar zene történetéből. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. (Zenetudományi Tanulmányok IV.) Budapest 1955, 5–16.
Kodály 1982
–––: Visszatekintés. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok. Sajtó alá rend. és bibliográfiai jegyz. ellátta Bónis Ferenc. 1. köt. 3. kiad. Budapest 1982.
Kodály–Kerényi 1943–44
Kodály Zoltán – Kerényi György: Iskolai énekgyűjtemény I–II. (Nemzetnevelők Könyvtára V/14–15.) Budapest 1943–44.
Kovács 1842–44
Kovács Márk János: A’ keresztény katholikai isteni tiszteletnek minden ágaira kiterjedő énekeskönyv. 1–4. köt. Pest 1842–1844.
Kővári 2013
Kővári Réka: A Deák-Szentes kézirat. (Magyar Ferences források 6.) Budapest 2013.
Lajtha 1956
Lajtha László: Sopron megyei virrasztó énekek. (Népzenei monografiák IV.) Budapest 1956.
Landstad 1853
Landstad, Magnus Brostrup: Norske Folkeviser. Christiania 1853.
Lányi 1898
Lányi Ernő – Greksa Kázmér: Cantate (vegyeskari egyházi énekgyűjtemény). Eger 1898.
Liliencron 1884
Liliencron, Rochus, Freiherr von: Deutsches Leben im Volkslied um 1530. ohne Ort 1884. – Hildesheim 1966.
Liliencron 1887
–––: Die Horazischen Metren in deutschen Kompositionen des XVI. Jahrhunderts. VSfMw 3 (1887), 26–91.
Liliencron 1890
–––: Die Chorgesänge des lateinisch-deutschen Schuldramas im XVI. Jahrhundert. VSfMw 6 (1890), 309–387.
Luther M. 1950
Luther, Martin: Ausgewählte Werke. Bd. III. Hrsg. von H. H. Borcherdt u. Georg Merz. 3. Aufl. München 1950.
Luther W. M. 1961
Luther, Wilhelm Martin: Notendruck. A. Von den Anfängen bis 1500. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 9. Kassel–Basel, 1961, 1667–1680. hasáb.
Magyar költészet 1953
Magyar költészet Bocskaytól Rákócziig. Sajtó alá rend. Esze Tamás, Kiss József, Klaniczay Tibor. (Magyar klasszikusok) Budapest 1953.
Makkai 1952
Makkai László: A magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen. Budapest 1952.
Manga 1943
Manga János: Zoborvidéki lakodalmas énekek. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. Szerk. Gunda Béla. Budapest 1943, 195–212.
Mátray 1859
Mátray Gábor: Történeti, bibliai és gúnyoros magyar énekek dallamai a XVI. századból. Pest 1859. (Tinódi, a Hoffgreff-gyűjtemény, a Farkas András-féle Cronica és az Armbrust-féle gúnydal dallamainak új kiadása.)
Maróthi 1740
Maróthi György: A’ Soltároknak A’ Kóták Szerént Való Éneklésének Mesterségének Rövid Summája. Debrecen 1740.
Meister 1862
Meister, Karl Severin: Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen von den frühesten Zeiten bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts. I. ohne Ort 1862.
Měšťan 1965
Měšťan, Antonín: A Gálszécsi-töredék felfedezése. MKSz 81 (1965), 255–256.
Meyer 1905
Meyer, Wilhelm: Gesammelte Abhandlungen zur mittellateinischen Rhythmik I–II. Berlin 1905.
MNGy 1905
Magyar Népköltési Gyűjtemény VI. Somogy megye népköltése. Gyűjt. Vikár Béla. Budapest 1905.
MNGy 1924
Magyar Népköltési Gyűjtemény XIV. Nagyszalontai gyűjtés. Dallamokat gyűjt. és jegyz. Kodály Zoltán. Szerk. Szendrey Zsigmond. Budapest 1924.
MNGy 2001
Magyar Népköltési Gyűjtemény Ú. f. XV. Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtése. Sajtó alá rend. és szerk. Szalay Olga, Rudasné Bajcsay Márta. Budapest 2001.
Molnár–Kern 1927
Molnár Imre – Kern Aurél: Daloskert. Négy évszázad dalterméséből. Budapest 1927.
Moser 1920–24
Moser, Hans Joachim: Geschichte der deutschen Musik ... (Geschichte der deutschen Musik in zwei Bänden 1, 2/1, 2/2.). Stuttgart 1920–1924.
Moser 1929
–––: Paul Hofhaimer. Stuttgart–Berlin 1929.
Moser 1935
–––: Die Melodien der Lutherlieder. Hamburg 1935.
Moser 1966
–––: Paul Hofhaimer (1459–1537) ein Lied- und Orgelmeister des deutschen Humanismus. 2. neubearb. Aufl. Hildesheim 1966.
Nagy B. 1963
Nagy Barna: Gálszécsi István énekeskönyvének második, nagyrészt ismeretlen kiadása. MKSz 79 (1963), 347–356.
Nagy S. 1883
Nagy Sándor: Sztárai Mihály élete és művei. Irodalomtörténeti tanulmány. Budapest 1883.
Nagy S. 1885
—: Adalékok XVI–XVII. századbeli elbeszélő költészetünk irodalmához. IV. Balázsdeák. EPhK 9 (1885), 155–162.
Nejedlý 1953
Nejedlý, Zdeněk: A dal és a zene a huszita hadseregben. Zenetudományi Értesítő, 3. évf. 9. sz. 1953. 69–92. + kotta mell. I–V. – Az eredeti szöveget ld. Dějiny husitského zpěvu za valek husitskych. Praha 1913.
Nejedlý 1954–56
–––: Dějiny husitského zpěvu I–VI. Praha 1954–1956.
Nemeskürty 1959
Nemeskürty István: Bornemisza Péter, az ember és az író. Budapest 1959.
Németh 1948
Németh Gyula: Balassa Bálint és a török költészet. In: Magyar Századok. Irodalmi műveltségünk történetéhez. Budapest 1948, 80–100.
Nyelvemléktár XIV
Régi Magyar Codexek. Lobkowitz codex. Batthyányi (!) codex. Czech codex. Nyelvemléktár. Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. XIV. kötet. Közzéteszi Volf György. Budapest 1890.
Nyelvemléktár XV
Székelyudvarhelyi codex; Guary codex; Nádor codex; Lázár Zelma codex; Birk codex; Piry hártya. Sajtó alá rend. Szabó Sámuel. Közzéteszi Katona Lajos. (Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok 15.) Budapest 1908.
Obál 1909
Obál Béla: Hungarica Vitebergensia. Halis Saxonum [Halle] 1909.
Osváth 1908
Osváth (Oswald) János: A boroszlói városi könyvtár 353. számú magyar kéziratának ismertetése. In: Nemzeti zeneművészet I. Budapest 1908, 35–37.
Pálóczi Horváth 1953
Ötödfélszáz énekek. Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből. Kritikai kiad. jegyzetekkel. Sajtó alá rend. Bartha Dénes és Kiss József. Budapest 1953.
Pap 1953
Pap László: Ráday Pál ismeretlen egyházirodalmi munkássága. Református Egyház 5/19 (1953), 17–22.
Papp G. 1942
Papp Géza: A magyar katolikus egyházi népének kezdetei. Budapest 1942.
Papp G. 1946
–––: Egy karácsonyi énekünk életrajzához. Énekszó 14/75 (1946), 5–7.
Papp G. 1964
–––: Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. század magyar dallamai. (Ungarische Melodien aus dem 16. Jahrhundert) Studia Musicologica 6 (1964), 159–162.
Papp G. 1970
–––: A XVII. század énekelt dallamai. (Régi Magyar Dallamok Tára II.) Budapest 1970.
Parry 1953–54
Parry, Milman: Serbocroatian Heroic Songs. 1–2. Ed. A. B. Lord with musical transcriptions B. Bartók. Cambridge – Belgrade 1953–1954.
Payr 1928
Payr Sándor: Miszlai András, a kurucvilág költő papja. Protestáns Szemle 37 (1928), 159–164.
Péczely 1931
Péczely László: A XVI. századi énekköltés formái. In: A csornai premontrei kanonokrend keszthelyi rk. gimnázium ért. 1930/1931. Keszthely 1931. – Ismerteti Szabolcsi Bence, ItK 42 (1932), 102–104.
Péter 1913
Péter Mihály: Gálszécsi István és működésének első nyomai. Protestáns Szemle 25 (1913), 246–255.
Péterné 2002
Péterné Sógor Éva: Száz éve született Csomasz Tóth Kálmán. Református Szemle 95 (2002), 489–495.
Petz 1930
Petz Lajos: Győr város zenei élete 1497–1926. Győr 1930.
Raffay 1933
Raffay Sándor: A magyarhoni evangélikus liturgia történetéhez. Tanulmány. Melléklet a Protestáns Szemle 1933. augusztus-szeptemberi számához (42. évf. 8–9. sz.) 81 o., 1 t., 8 mell.
Rajeczky 1953
Rajeczky Benjamin: Adatok a magyar gregoriánumhoz. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. (Zenetudományi Tanulmányok I.) Budapest 1953, 279–286.
Rajeczky 1956
–––: Melodiarium Hungariae Medii Aevi I. Hymni et sequentiae. Budapest 1956. — 2. kiad. és Suppl. Budapest 1982.
Rajeczky 1957a
–––: Deszendenzmelodik im Choral und unsere absteigenden Perioden. Acta Ethnographica 6 (1958), 357–369.
Rajeczky 1957b
–––: „Este a székelyeknél”. Ethnographia 68 (1957), 575–587.
Révész I. id. 1866
Révész Imre: A magyarországi református egyház közönséges énekes könyvéről, az énekek szerzőinek névsorával. Debrecen 1866.
Révész I. 1938
Révész Imre: Magyar református egyháztörténet 1520 tájától 1608-ig. I. köt. Debrecen 1938.
Révész I. 1942–43
–––: Jelenlegi énekeskönyvünk dícséret- és egyéb énekanyagának theologiai átvizsgálása. Theologiai Szemle 18 (1942), 133–146, 199–211; 19 (1943) 46–52, 94–107, 135–150.
Révész K. 1882
Révész Kálmán: Adalékok énekes könyveink bibliographiájához. MKSz 7 (1882), 264–269.
Révész K. 1886
–––: A hallei magyar könyvtár. MKSz 11 (1886), 259–268.
Schaal 1961
Schaal, Richard: Notendruck. B. Der Notendruck seit 1501. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 9. Kassel–Basel 1961, 1680–1695. hasáb.
Schrems 1930
Schrems, Theobald: Die Geschichte des Gregorianischen Gesanges in den protestantischen Gottesdiensten. Freiburg (Schweiz) 1930.
Schulek 1939
Schulek Tibor: Bornemisza Péter 1535–1584. A XVI. századi magyar művelődés és lelkiség történetéből. Sopron–Budapest–Győr 1939.
Schulek 1957
–––: Az első magyar bibliográfiáról. ItK 61 (1957), 372–375.
Schulek 1970a
–––: Kálmáncsehi Márton: „Reggeli éneklések könyve”. ItK 74 (1970), 346–352.
Schulek 1970b
–––: XVI. századi magyar nyomtatványok töredékei a wolfenbütteli könyvtárban. MKSz 86 (1970), 119–129.
Schulek 1975
ld. Rövidítések: VÁR
Schulek 1978
–––: Még néhány szó és egy új adat Szilvásújfalvi Imréről. In: Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz. Összeáll. Csanda Sándor és Keserű Bálint. (Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 4.) Szeged 1978, 293–296.
Schulek–Sulyok 1945
Schulek Tibor – Sulyok Imre: Régi magyar istenes énekek. Győr 1945.
Seprődi 1901
Seprődi János: Marosszéki dalgyűjtemény. Ethnographia 12 (1901), 359–372.
Seprődi 1908
–––: A magyar népdal zenei fejlődése. Erdélyi Múzeum 25 (1908), 293–327, 349–367.
Seprődi 1909
–––: A Kájoni-codex irodalom- s zenetörténeti adalékai. ItK 19 (1909), 129–146, 282–301, 385–424.
Seprődi 1974
–––: Seprődi János válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése. Szerk. Almási István, Benkő András, Lakatos István. Bukarest 1974.
Stoll 1955
Stoll Béla: Adatok I. Az Árgirus széphistóriához. II. Balassi Bálint műveihez. ItK 59 (1955), 461–463.
Stoll 1956
–––: Virágénekek és mulató nóták XVII.–XVIII. század. Összeáll. és a jegyz. írta Stoll Béla. (Magyar könyvtár) Budapest 1956.
Stoll 2002
–––: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840). Összeáll. Stoll Béla. 2. jav. és bőv. kiad. Budapest 2002.
Sušil 1859
Sušil, František: Moravské národní písně. Brno 1859.
Szabó Gy. 1913
Szabó Gyula: A Lugossy-kódex. MKSz 21 (1913), 217–231.
S. Szabó J. 1929
S. Szabó József: Ki volt az 1566-ik évi váradi énekeskönyv emendátora? Debreceni Szemle 3 (1929), 350–351.
Szabó T. 1929
Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI–XIX. századi kéziratos énekeskönyvei. Kolozsvár 1929.
Szabó T. 1934
–—: Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–XIX. században. Zălau–Zilah 1934.
Szabó T. 1938
–—: Bethlen Gábor elveszett kéziratos graduálja. Református Szemle 31 (1938), 7–9.
Szabó T. 1941
–––: Újabb adatok és pótlások kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink könyvészetéhez. Erdélyi Múzeum 46 (1941), 51–70.
Szabolcsi 1925–26
Szabolcsi, Benedikt: Probleme der alten ungarischen Musikgeschichte. ZfMw 7 (1924/1925) 647–654.; ZfMw 8 (1925/1926) 140–145., 342–360., 485–498.
Szabolcsi 1927
Szabolcsi Bence: Jegyzetek a Régi Magyar Költők Tára VII. kötetéhez. Írta Szilády Áron. A M. T. Akadémia megbízásából sajtó alá rendezte és folytatta Dézsi Lajos. Budapest 1926. ItK 37 (1927), 142–144.
Szabolcsi 1928a
–––: Adalékok a régi magyar „metrikus” énekek történetéhez. ItK 38 (1928), 101–114.
Szabolcsi 1928b
–––: A XVII. század magyar főúri zenéje. Budapest 1928.
Szabolcsi 1929a
–––: Pótlás a régi magyar „metrikus” énekek történetéhez. ItK 39 (1929), 104–106.
Szabolcsi 1929b
–––: Tinódi zenéje. A Tinódi-dallamok hasonmásával és átirataival. (Magyar Zenei Dolgozatok 6.) Függelék: Tinódi Sebestyén dallamai. Budapest 1929.
Szabolcsi 1929c
–––: A XVIII. század magyar kollégiumi zenéje. Zenei Szemle 13 (1929), 81–181. – In: A magyar zene évszázadai. Tanulmányok. II. XVII–XIX. század. Szerk. Bónis Ferenc. (Magyar Zenetudomány 2.) Budapest 1961, 5–119.
Szabolcsi 1930
–––: A 18. század kollégiumi zenéje. (Magyar zenei dolgozatok 8.) Budapest 1930.
Szabolcsi 1931a
–––: Die metrische Odensammlung des Johannes Honterus. ZfMw 13 (1931), 338–340.
Szabolcsi 1931b
–––: A XVI. századi magyar históriás énekek és zenéjük. ItK 41 (1931), 285–302, 423–444. – Kotta-melléklet: A Hofgreff-énekeskönyv dallamai (Kolozsvár, vsz. 1553) I–XII. – Függelék: A Balassi-strófa főbb ritmikai alakjai a régi magyar zenében. XIII–XVI.
Szabolcsi 1931c
–––: A XVI. század magyar históriás zenéje a Hofgreff-énekeskönyv dallamainak kritikai kiadásával. Klny. (Magyar zenei dolgozatok 9.) Budapest 1931.
Szabolcsi 1933a
–––: Osztják hősdalok – magyar siratók melódiái. Ethnographia–Népélet 44 (1933), 71–75.
Szabolcsi 1933b
–––: Egy XVI. századi magyar költemény nyoma az olasz irodalomban. ItK 43 (1933), 134–135.
Szabolcsi 1936
–––: Kelet és Nyugat a magyar népzenében. In: A magyar muzsika könyve. Szerk. Molnár Imre. Budapest 1936, 179–188.
Szabolcsi 1937a
–––: Osztják és vogul dallamok. (Újabb adatok a magyar népi siratódallam problémájához.) Ethnographia 48 (1937), 340–345.
Szabolcsi 1937b
–––: A kuruc világ dalairól (1. közlemény) Énekszó, 4. évf. 5. sz. (23.) 1937, 1–6. – (Második, befejező közlemény) 4. évf. 6. sz. (24.) 1937, 421–425.
Szabolcsi 1938
–––: Néhány zenei adat a Balassi- és Himfy-vers történetéhez. ItK 48 (1938), 228–233.
Szabolcsi 1947
–––: A magyar zenetörténet kézikönyve. Budapest 1947.
Szabolcsi 1949
–––: Írott hagyomány – élő hagyomány. (Adatok az írás és élőszó viszonyához a magyar zene történetében.) Ethnographia 60 (1949), 71–80.
Szabolcsi 1950a
–––: Adatok az új magyar népdalstílus történetéhez. Új Zenei Szemle 1/2 (1950), 13–18; 1/3 (1950), 9–13; 1/5 (1950), 40–51. In: Népzene és történelem. Tanulmányok. Budapest 1954, 26–58.
Szabolcsi 1950b
–––: A melódia története. Budapest 1950.
Szabolcsi 1950c
–––: A XVII. század magyar világi dallamai. Budapest [1950.]
Szabolcsi 1953
–––: Dallamtörténeti kérdések. I. A magyar vagánsdalokról. II. Balassi Bálint Siciliánája. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. (Zenetudományi tanulmányok I.) Budapest 1953, 743–755.
Szabolcsi 1954
–––: Népzene és történelem. Budapest 1954.
Szabolcsi 1955
–––: A magyar zenetörténet kézikönyve. 2. átd. kiad. Budapest 1955. – 3. átd. kiad. Budapest 1979.
Szabolcsi 1956
–—: Zenei tanulmányúton Kínában. A MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei 8 (1956), 223–239.
Szabolcsi 1957
–––: A melódia története. Vázlatok a zenei stílus múltjából. 2. kiad. Budapest 1957.
Szabolcsi 1958
–––: Három régi magyar vers ritmusáról. Irodalomtörténet 46 (1958), 324–331.
Szabolcsi 1959
–––: A magyar zene évszázadai. Tanulmányok I. A középkortól a XVII. századig. Sajtó alá rend. Bónis Ferenc. (Magyar Zenetudomány I.) Budapest 1959.
Szádeczky 1899
Szádeczky Lajos: Szamosközy magyar históriás éneke az 1610-iki Kendy-féle összeesküvésről. Századok 33 (1899), 211–225., 310–341.
Széll 1884
Széll Farkas: Egy XVI-ik századi codex historiás énekei. Századok 18 (1884) 580–593., 662–679.
Széll 1893
–––: Magyar nyelvű nyomtatványok. Ujfalvi Imre iskolai énekeskönyve – Debrecen 1632. MKSz 1 (1892/1893), 225.
Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979
Szendrei Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben. I. Dallamközlés. II. Elemzések. Budapest 1979.
Szepsi Laczkó 1858
Szepsi (Sepsi) Laczkó Máté: Krónikája és emlékezetre méltó hazai dolgoknak rövid megjegyzései 1521–1624. In: Erdélyi történelmi adatok. Szerk. és kiad. Mikó Imre. 3. köt. Kolozsvár 1858, 1–246.
Szilády 1893
Szilády Áron: Szegedi Gergely Énekes Könyve 1569-ből. Szilády Áron tanulmányával Szegedi Gergelyről s énekes könyvéről. Budapest 1893, XIII–XIV.
Szilády 1882
–––: Három hegedűs ének. Századok 16 (1882), 29–40.
Szilády 1911
–––: Gálszécsi István Énekes könyvének első íve. (Krakko. Vietoris. 1536.) ItK 21 (1911), 373–376.
Szilágyi 1646
Szilágyi Benjámin István: Acta Synodi Nationalis Hungaricae .... Kézirat. Sárospatak 1646. – A latin kézirat fordítását közzé tette Finkey Pál. Sárospataki Füzetek 1 (1857), 161–177., 335–349.
Szinnyei 1894
Szinnyei József: Magyar Írók élete és munkái III. Budapest 1894.
Sztripszky–Alexics 1911
Sztripszky Hiador – Alexics György: Szegedi Gergely énekeskönyve XVI. századbeli román fordításban. Budapest 1911.
Sztripszky 1912
Sztripszky Hiador: Adalékok Szabó Károly „Régi Magyar Könyvtár” c. munkájának I–II. kötetéhez (1472–1711). Budapest 1912.
Sztripszky 1936
–––: A Cantus Catholici és szerzője. ItK 46 (1936), 199–203.
Szűcs 1871
Szűcs István: Szabad királyi Debreczen város történelme I–III. Debreczen 1871.
Takács 1958
Takács Lajos: Históriások, históriák. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára) Budapest 1958.
Telegdi 1577
Telegdi Miklós prédikációskönyve. Bécs 1577.
Thury 1912
Thury Zsigmond: A Szombatos Kódexek Bibliographiája. Különös tekintettel azok énektartalmára. Mezőtúr 1912.
Tinódi 1913
Tinódi Sebestyén: Jason király széphistóriája. Bev. ellátta és kiadja Dézsi Lajos. (Magyar irodalomtörténeti értekezések 10.) Budapest 1913.
Toldy 1851
Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. I–II. Pest, 1851; 2. jav. kiad. Pest, 1852; 3. jav. kiad. Pest 1872–1873.
Toldy 1854
–––: A magyar költészet története I–II. Pest 1854.
Toldy 1855, 1857
–––: A magyar nyelv és irodalom kézikönyve a Mohácsi vésztől a legújabb időkig, vagyis az utóbbi három század kitűnőbb írói és költői életrajzokban és jellemző mutatványokban I–II. Pest 1855, 1857. — öt kötetre bővítve 1876 1. köt. A 16., 17. és 18. század költői. A mohácsi vésztől Kisfaludy Sándorig.
Toldy 1864–65
–––: A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban. Pest 1864–1865; 1–2. köt. 2. jav. kiad. Pest 1868; 1–2. köt. 3. jav. kiad. Pest 1872–1873; 4. jav. kiad. Budapest 1878.
Toldy 1867
–––: A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. 2. jav. kiad. Pest 1867.
Tóth B. 1971
Tóth Béla: Polgári Mihály önéletrajza és Itinerariuma. In: A Debreceni Déri Múzeum évkönyve 1971. (A Debreceni Déri Múzeum kiadványai 52.) Debrecen 1972, 75–89.
Tóth V. 1915
Tóth Vilmos: Régi székely énekek. 3. Jó estét barna lány ... Ethnographia 26 (1915), 309–312.
Trencsényi-Waldapfel 1952
Trencsényi-Waldapfel Imre: Bellerophontés. A MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei 2 (1952), 491–533. – Ortutay Gyula: Hozzászólás Trencsényi-Waldapfel Imre: Bellerophontés c. előadásához. U.ott, 545–552.
Turóczi-Trostler 1941
Turóczi-Trostler József: A Balassi-versszak német rokonsága. EPhK 65 (1941), 285–302.
Uzoni Fosztó 1774
Uzoni Fosztó István: Historiae Ecclesiasticae Transylvano-Unitariae Liber I–II. 1767–1774. [Kézirat gyanánt] – Uzoni Fosztó Istvánnak az Unitárius Egyháztörténethez írt elöljáró beszédét latinból fordította Márkos Albert. Keresztény Magvető 72/3 (máj-jún.) (1940), 129–136.
Valkai 1576
Valkai András: Genealogia historica Regum Hungariae. Kolozsvár 1576.
Vargyas 1952
Vargyas Lajos: A magyar vers ritmusa. Budapest 1952.
Vargyas 1953
–––: Ugor réteg a magyar népzenében. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. (Zenetudományi Tanulmányok I.) Budapest 1953, 611–658.
Vargyas 1980
–––: A magyar zene őstörténete II. Ethnographia 91 (1980), 192–236.
Varga 1932
Varga Bálint: Szenczi Molnár Albert a magyar zsoltárének-szerző élete és írói működése. Budapest 1932.
Varjas 1948
Varjas Béla: Kilenc régi magyar ének. In: Magyar Századok. Irodalmi műveltségünk történetéhez. Budapest 1948, 101–119.
Varjas 1960
Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. század magyar dallamai. ItK 64 (1960), 723–725.
Varjas 1979
Balassi Bálint és a XVI. század költői. A szerkesztés, a válogatás, a szöveggondozás és a jegyz. Varjas Béla munkája. 1–2. Budapest 1979.
Vasáry 1907
Vasáry Dániel: Péczeli (Pécseli?) Király Imre élete és énekei. Esztergom 1907.
P. Vásárhelyi 2006
P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai. Előzmények és fogadtatás. (Historia Litteraria 21.) Budapest 2006.
Végh 1952
Végh Ferenc: Bornemisza Péter ifjúsága. IT 40 (1952), 514–522.
Verseghy 1804
Verseghy Ferenc: Rikóti Mátyás, eggy nyájas költemény, mellyel e’ hires magyar vers-szerzőnek pompás koszorúzása négysorú ritmusokban előadatik. Pest 1804.
Veszely 1861–62
Gyulafejérvári Füzetek I–II. Szerkeszti s kiadja Veszely Károly. Kolozsvártt 1861–1862.
Volf 1882
Volf György: Hogy hítták az Árgírus szerzőjét? EPhK 6 (1882), 135–140.
Wackernagel 1863–77
Wackernagel, Philipp: Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Anfang des XVII. Jahrhunderts. I–V. Leipzig 1863–1877.
Waldapfel 1937
Waldapfel József: Balassi, Credulus és az olasz irodalom. ItK 47 (1937), 142–154, 260–272, 354–365.
Waldapfel 1941
–––: Balassi lengyel kapcsolataihoz. EPhK 65 (1941), 310–318.
Waldapfel 1957a
–––: Padova, Krakkó és a magyar irodalom. In: Irodalmi tanulmányok. Válogatott cikkek, előadások, glosszák. Budapest 1957, 7–23.
Waldapfel 1957b
–––: Pesti Gáborról. In: Irodalmi tanulmányok. Válogatott cikkek, előadások, glosszák. Budapest 1957, 24–42.
Waldapfel 1957c
–––: Balassi és az olasz irodalom. In: Irodalmi tanulmányok. Válogatott cikkek, előadások, glosszák. Budapest 1957, 104–134.
Warga 1880, 1887
Warga Lajos: A keresztyén egyház történelme I–II. Sárospatak 1880, 1887.
Wasielewski 1878
Wasielewski, Wilhelm Josef von: Geschichte der Instrumentalmusik im XVI. Jahrhundert. Berlin 1878. (Nachdr. Niederwalluf bei Wiesbaden 1972.)
Weber 1912
Weber Arthur: Szenczi Molnár Albert Németországban. In: Philologiai dolgozatok a magyar-német érintkezésekről. Szerk. Gragger Róbert. Budapest 1912. 68–74.
Werner 1938
Werner Alajos: A gregorián ének a magyar nép dallamvilágában. A Zene 19/13–14 (1938), 209–214.
Widmann 1889
Widmann, Benedikt: Die Kompositionen der Psalmen von Statius Olthof. VSfMw 5 (1889), 290–321.
Wierzbowski 1889–1894
Wierzbowski, Theodorus: Bibliographia Polonica XV ac XVI ss. sive Catalogus librorum res Polonicas tractantium … Vol. 1–3. Varsoviae 1889–1894.
Winterfeld 1850–52
Winterfeld, Carl von: Zur Geschichte heiliger Tonkunst. I–II. Bd. Leipzig 1850–1852. – Nachdr. Hildesheim 1966.
Wiora 1952
Wiora, Walter: Europäischer Volksgesang. Gemeinsame Formen in charakteristischen Abwandlungen. (Das Musikwerk: eine Beispielsammlung zur Musikgeschichte) Köln [1952.]
Wolff 1953–1954
Wolff, Hellmuth Christian: Die geistlichen Oden des Georg Tranoscius und die Odenkompositionen des Humanismus. Die Musikforschung 6 (1953), 300–313.; Die Musikforschung 7 (1954), 39–53.
Wolkenstein 1902
Wolkenstein, Oswald von: Geistliche und weltliche Lieder, ein- und mehrstimmig. (Hrsg.) Josef Schatz, Oswald Koller. (Denkmäler der Tonkunst in Österreich 18.) Wien 1902.
Zahn 1888–93
Zahn, Johannes: Die Melodien der deutschen Evangelischen Kirchenlieder I–VI. Gütersloh 1888–1893.
Zoványi 1911
Zoványi Jenő: Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban. (A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Kiadványa 28.) Budapest 1911.
Zoványi 1915
–––: Adatok a magyar protestantizmus multjából. I. Melius Péter énekeskönyve. Protestáns Szemle 27 (1915), 278–281.
Zoványi 1922
–––: A reformáció Magyarországon 1565-ig. Budapest 1922.
Zoványi 1940
Zoványi Jenő cikkei a „Theologiai Lexikon” részére a magyarországi protestantizmus történetéből. Kézirat gy. Budapest 1940, 160–161.
Zoványi 1977
–––: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiad. Budapest 1977.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave