Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


7.1. Utópista szocialisták: a békés reformerek

A szocialista gondolatok forrásai éppúgy különbözőek voltak, mint maguk az elképzelések. Voltak, akiket a felvilágosodás és a francia forradalom, voltak, akiket az ész által irányított emberiesség természetjogi eszméje, másokat a keresztény meggyőződésük ösztönzött arra, hogy keressék a haladás, a társadalom tökéletesítésének lehetőségét. A javasolt utak között volt demokratikus és tekintélyelvű, forradalmi és reformer, sőt az anarchizmus képviselői is felbukkantak Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865) és Michael Bakunyin (1814–1876) személyében. Mi most három olyan gondolkodót választunk ki, akiknek részletesebb gazdasági reformelképzeléseik voltak, és Marx több művében hivatkozott rájuk.
 
Robert Owen
 
Az angol korai szocializmus meghatározó alakja volt Robert Owen (1771–1858), aki egy kiskereskedő, majd postamester fiaként vállalkozói tehetségének köszönhetően vállalatvezető, illetve tulajdonostárs lett textilgyárakban. Az előrehaladott iparosodás miatt a gépi nagyiparral együtt járó változások, a nagyobb tömegben megjelenő, embertelen körülmények között élő proletariátus hamarabb okoztak súlyos társadalmi problémákat Nagy-Britanniában, mint a kontinensen. Owen munkássága során ezekre reflektált. A skóciai New Lanarkban, ahol apósával voltak tulajdonosok, a textilgyáruk munkásainak életkörülményeit megjavította, pl. a 13-14 órás munkaidőt 10,5 órára csökkentette, megemelte a béreket, megtiltotta 10 év alattiak alkalmazását. A munkásoknak új lakóházakat, óvodát, iskolát építtetett, olcsó gyári üzletet nyitott. A jobb bánásmód egyáltalán nem csökkentette a vállalat profitját, és kísérlete eleinte nagy érdeklődést váltott ki mind arisztokrata és egyházi, mind pénzügyi körökben. Követői viszont a gazdasági siker ellenére nem akadtak, és Owen nézeteinek radikalizálódásával a vezető társadalmi csoportok elfordultak tőle. 1824-ben elképzelései megvalósítására az USA-ba utazott, ahol New Harmony néven közösségeket alapított, amelyek mezőgazdasági termékeket állítottak elő, de öt év alatt csődbe jutottak. Ezután Angliában próbálkozott az önkéntes termelőszövetkezetek meghonosításával a munkanélküliség leküzdése érdekében, valamint a szakszervezetekkel együttműködve kereskedelmi szövetkezetet hoztak létre. Az első országos szakszervezeti szerveződés is az ő nevéhez fűződik. Egészen időskoráig újabb és újabb kommunák, társaságok szervezésébe fogott, de tartósan egyik sem maradt fenn, az angol szakszervezetek pedig szövetkezetek alapítása helyett inkább a törvényhozás és kormányzati befolyás révén próbáltak elérni társadalmi változásokat. Owen hitt abban, hogy az embert a társadalmi környezete formálja, ezért is tartotta kulcskérdésnek az oktatást. Az egyéni önérdekkövetést a klasszikusokkal ellentétben sok rossz forrásának látta, viszont mélységesen hitt a tudományos, technikai haladásban. Ricardo munkaérték-elméletét elfogadta, de következtetéseiben már eltért tőle, ugyanis a munkások igazságtalan bérezésének magyarázatára használta. Ugyanakkor a társadalmi rend erőszakos átalakítását élete végéig elutasította.
 
Henri de Saint Simon és Charles Fourier
 
Henri de Saint Simon (1760–1825) és Charles Fourier (1772–1837) azon francia reformerek közé tartoznak, akiket szintén utópista szocialistáknak nevezünk, de egyikük sem akarta megszüntetni a magántulajdont, szemben Owennel, aki a bűnök egyik forrásának tartotta. Saint Simon egy deklasszálódott nemesi, sőt mi több, hercegi család leszármazottja volt, aki nagyon változatos életutat járt be. Szolgált a hadseregben, sikeres pénzügyi spekulációval vagyonra tett szert, amit felélve koldusbotra jutott. Nyomorban tengődve írta az emberiség boldogítását célzó műveit. Életének utolsó éveire lettek követői, akik között módosabb támogatók is akadtak. A társadalmat történelmi fejlődésében ábrázolta, szerinte az emberiség szükségszerűen különböző fejlődési szakaszokon megy keresztül. Ahogy a felvilágosodás óta sok más gondolkodót, őt is megbabonázták a technikai haladás, az iparosodás adta lehetőségek. A piac erőit inkább rombolónak tartotta, és olyan utalásokat találunk nála, hogy a tudósok, művészek, iparosok terveket állítanak majd össze az ipari termelés számára, amelynek végrehajtását bankárok ellenőrzik. Elgondolásaiban a munkásosztálynak nem volt kitüntetett szerepe, de szerinte kiemelt figyelmet kell fordítani a legszegényebbek helyzetének javítására. A békés, meggyőzésen alapuló átalakulást egy új társadalometika szolgálta volna, amit először a tudomány vallásának, majd új kereszténységnek nevezett.
Fourier nevét minden magyar diák ismeri, aki tanulta Madách Imre drámáját, Az ember tragédiáját, és nem felejti el a XII. színben, a Falanszterben boldogtalanul széklábakat farigcsáló Michelangelót. Fourier azonban eredetileg egészen más tartalommal töltötte meg ezt a kifejezést. Kereskedelmi utazóként és hivatalnokként élte az életét, csak az utolsó néhány évét sikerült teljesen az alkotó munkának szentelni követőinek támogatásával. Kora társadalmi-gazdasági berendezkedését homlokegyenest ellenkező módon értékelte, mint a klasszikusok. Utóbbiak a természetes rend megvalósulásának tartották a kapitalista piacgazdaságot, míg Fourier éppen ebben látta az akadályát, hogy az ember tulajdonságai, szenvedélyei egy harmonikus, az emberi természetnek megfelelő társadalomban bontakozzanak ki. Ő is alkotott egy stádiumelméletet az emberi fejlődésről, és a kapitalizmus után egy jól szervezett társadalmat képzelt el. A munkamegosztás sokfélesége szerinte azt szolgálná, hogy az emberek megtalálják a számukra vonzó, örömet okozó munkákat az önkéntesen létrehozott termelési közösségekben, a falanszterekben. Részletesen kidolgozott terve alapján maga Fourier is kezdeményezte falanszterek létrehozását, de nagyon kérészéletű kísérletekig jutott. Csak halála után, az 1840-es években sikerült a tanítványainak mintegy negyven ilyen jellegű települést létrehozniuk az USA-ban, amelyek legalább másfél évtizedig fennálltak.
Noha az utópisták által elképzelt szocializmus sose valósult meg, számos reformcéljuk – a munkakörülmények vonzóbbá tétele, a tulajdonnal járó társadalmi felelősség gondolatának elfogadtatása, az oktatási reform, a nők jogainak biztosítása, a várostervezés stb. – a kapitalista rendszer kereteiben valósult meg.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave