Mezősi Gábor

Magyarország természetföldrajza


B) Emelkedő árhullámok, további környezeti hatások

A szűkebb átfolyási keresztmetszetet biztosító szabályozások átlagosan 2-3 m-es árvízszint-emelkedést okoztak, és az árvizek azóta is kisebb ritmusban ugyan, de emelkednek – miközben a kisvizek szintje süllyed (Szlávik 2002). A folyamatos árvízszint-emelkedés kezdetben a gátépítés egyik lehetséges következménye volt, jelenlegi tartós tendenciája a hullámtéren lerakott üledék vastagságának növekedésével és a hullámtéri nagy érdességgel is magyarázható. A lecsapolások, ármentesítések és a belvízrendezés következménye a talajvízszint süllyedése volt, ami a hagyományos növénytakaró rovására új felszínborítás kialakulását is jelentette. A vízrendezés előtti lösz- és homokpusztarétek, valamint tölgyesek képviselték a zonális, a mocsár- és láprétek pedig az azonális „természetes” vegetációt. A löszpuszták mezőgazdasági területekké váltak, feltörték a homokpusztákat is, az ártéri erdők nagy részét kivágták. Így a mentett oldalon az eredeti növényzet csak kisebb foltokban maradt meg. (Ezt az is jelzi, hogy a szabályozások előtt a terület kb. 40%-át borították hidrofil társulások, utána csupán 3-6%-ot).

Magyarország természetföldrajza

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 058 976 5

Magyarország természeti földrajzáról sok nézőpontból számos igényes összefoglalás készült már, ezek azonban sok esetben nem elégítik ki maradéktalanul a természetföldrajzi megközelítést.

Mezősi Gábor könyvének újdonsága abban áll, hogy a természeti tényezők kapcsolódási rendszerének regionális értelemben való megfogalmazására vállalkozik. Azaz a kötetben főként nem a tájakról esik szó, amelyek maguk is integrált egységek, hanem annak - regionális szintű - elemzéséről, hogy az egyes tényezők milyen hatáskapcsolatban állnak egymással.

A könyv ennek megfelelően két nagyobb gondolatkör köré rendezi a mondanivalót. Az első rész Magyarországra vonatkozóan az általános természetföldrajzi kérdéseket tárgyalja, alapvetően elméleti jelleggel. A tárgyalás az egyes tényezőkhöz kapcsolódik, és kiterjed a kialakulás, az alapállapot, a hatófolyamatok, a természetes változási tendenciák elemzésére.

A második, regionális tartalmú rész alkalmazott, gyakorlati jellegű. A bemutatás középpontjában a táji konfliktusok, a környezeti értékek és veszélyek, a sajátos táji adottságok szerepelnek, valamint a hatáskapcsolatok vizsgálata, beleértve a hatások következményrendszerének vázlatát is.

E műfajában újszerű feldolgozás túlmutat a klasszikus ismereteken, egyes szegmenseiben integrált igényű kérdések megválaszolására is vállalkozik, és szándékai szerint tudományos szempontból valóban a földrajz legbelsőbb szakterületéhez illeszkedik. A kötetet egyrészt azoknak ajánljuk, akik hallgatóként doktoranduszként, oktatóként, kutatóként szakmai szempontból érdeklődnek a téma iránt, másrészt mindazoknak a szakembereknek, akiknek munkájuk során a természeti erőforrásokkal és adottságokkal kell sáfárkodniuk, vagy felelősek a környezet „egységes” állapotának fenntartásáért.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-magyarorszag-termeszetfoldrajza//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave