Mezősi Gábor

Magyarország természetföldrajza


Internetes források

AKAC (2006) link
Ballabás G. (2004) Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos településfejlesztési és környezetvédelmi lehetőségek és veszélyek Tata város példáján. link
Bartholy J. (2004) Az éghajlat változása – bizonyosságok és bizonytalanságok. link
Burján B. (2001) Új típusú szemcseeloszlási vizsgálatok a Pesti-síkság teraszképződményeinek példáján. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged. link
BNP (2009) link
Borsod (1986) 200 éves a borsodi szénbányászat. link
Bulla M., Vári A. (2002) Magyarország környezeti jövőképe – egy évtized távlatából. Műhelytanulmányok OKT, Budapest. link
Csoknyai I-né (2006) Klímapolitika. link
DINPI (2009) link
Energia Központ (2006) link
Frisnyák S. (2001) A kultúrtáj kialakulása és terjedése az alföldön. 1. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged. link
Gábris Gy., Félegyházi E., Nagy B., Ruszkiczay Zs. (2001) A Középső-Tisza vidékének negyedidőszak végi folyóvízi felszínfejlődése. 1. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged. link
GEOL (2006) link
Geopark (2009) link
GKM (2007) Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája 2007–2020, Budapest. link
Gulyás Á., Unger J., Matzarakis A. (2004) A városi környezet mikroklimatikus jellemzőinek bioklimatológiai szempontú elemzése Szeged példáján. 2. Magyar Földrajzi Konferencia Szeged. link
Hartai É. (2005) Magyarország földtana. ME, Miskolc. link
HKA (2005) Hazánk környezeti állapota. KvVM, Budapest. link
Holló Gy. (2007) Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdései. Kézirat, Budapest. link
ICCP (2007) link
Kaján I. (2005) A „Rajkai-zsilip” építése. link
KDKVIZIG (2008) A Velencei-tó vízgyűjtőterületének jelentős vízgazdálkodási kérdései. Kézirat. link
Kiss J., Szalma E. (2006) Szikes élőhely sorozatok makromintázatának botanikai és geofizikai vizsgálata. Előadás, MTA TAKI, Budapest. link
Kiss T., Tornyánszki É. (2006) Futóhomok-területek geomorfológiai vizsgálata a Duna–Tisza közén. 3. Magyar Földrajzi Konferencia, Budapest. link
KÖDUVIZIG (2008) link
Konecsny K. (2010) link
KOZ (2009) link
KvVM (2003) Felszín alatti vizek. link
KvVM (2005) Ezerarcú Balaton – tervek és tények. link
KvVM (2006) link
KvVM (2007) tényezők. link
KvVM (2008) link
Lakatos D. (2003) A termőföld mint alapvető erőforrás. link (2008–03)
Lóczy D., Gyenizse P., Pirkhoffer E. (2007) Veszélyforrás a város peremén: felhagyott bányaterületek Pécsett. In: Kerekes A. – Fazekas I. – Szabó Gy. (szerk.) Települési környezet konferencia abstract kötete. Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék–Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. link
Lóki J., Szabó J., Konecsny K., Szabó G., Szabó Sz. (2004) Az erdősültség és az árhullámok kapcsolata a Felső-Tisza-vidéken. 2. MFK, Szeged. link
Lóki J., Félegyházi E. (2007) A Bodrogköz kialakulása és mai felszíne. link
Lorberer Á. (2002) Hévízkészleteink és idegenforgalmi-balneológiai hasznosításuk. VITUKI, Budapest. link (2009–03)
Lukács L. (2003) Prinz Gyula tájszemléletének és tájrajzi neveinek kartográfiai vonatkozásai. Kézirat, ELTE, Budapest. link
Mádlné Szőnyi J. (2006) A Duna–Tisza közének vízföldtani Tisza közének vízföldtani típusszelvénye és a szikesedés. Kézirat, ELTE, Budapest. link pdf
Mádlné Szőnyi J. (2008) link
MÁFI (2005) link (2009–04)
MÁFI (2007) link
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (2008) link
Magyarics A. (2003) A Balaton vízminőségi- és vízszint-szabályozási problémáinak kezelése. Kézirat. link
Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve (2008) VKKI, Budapest. link
Márkus F. (2001) A Balaton betörése. link
Martonné Erdős K. (2000) A Bükkvidék. link
MBFH (2008) link
MET1 (2009) link
MET2 (2009) link
MET3 (2009) link
MET9 (2010) link
MÉTA (2009) link
MVM (2008) link
Nagy Zs. (1996) Természetvédelem Magyarországon. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Miskolc. link
Nemfémes ásványi nyersanyag vagyon és meddő változás 2008-ban. Magyar bányászati és földtani hivatal. link
NOAA (2008) link
Nyári D., Kiss T., Rosta Sz., Sipos Gy., Geiger J. (2008) Emberi tevékenység következtében történt geomorfológiai változások vizsgálata egy Kiskunhalas melletti régészeti ásatás területén. 4. Magyar Földrajzi Konferencia, Debrecen, link
OMSZ (2009) link
Rakonczai J., Bódis K. (2001) A geoinformatika alkalmazása a környezeti változások kvantitatív értékelésében 1. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged, p. 18. link
REG (2009) link
Remenyik B. (2004) Vízerőművek építése vagy természetvédelem a Dráván. link
Simonffy Z. (2008) A felszín alatti vizek védelme. link
Sipos Gy. (2004) Medermintázat és zátonyképződés homokos medrű síksági folyószakaszon (Maros 31–50 fkm). link
Siskáné Szilasi B. (2001) A népesség és a településszerkezet változásának összefüggése a bányászattal a Rudabányai-hegységben 1. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged, link
Szabó M., Karátson D., Angyal Zs. (2004) A Salgótarján melletti salakmeddők vegetációjának jellemzői és felszínfejlődése. 2. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged. link
Szanyi J. (2004) Magyarország hidrogeológiája (összefoglalás). MGSZ Szakhatósági Főosztály, Szeged. link
Szanyi J., Kovács B. (2007). link
Szigetköz (2006) link
Sztanó O., Haas J., Mindszenty A. (2005) Szedimetológia. link
TAKI (1997) link Ádám L., Kárpáti L. (1975) Alpokalja. In: Ádám L. – Marosi S. (szerk.) A Kisalföld és a Nyugat-magyarországi-peremvidék. Akadémiai Kiadó, Budapest, 354–362.
Tar K. (2007) A szél energiája Magyarországon. KvVM, Budapest. link
Telbisz T. (2004) Karsztmorfológiai elemzések különböző léptékű digitális domborzatmodellek alapján. 2. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged. link
TERM (2010) link
TIR link
Tóth G. (2001) A Bükk felszínfejlődése és karsztosodásának összefüggései. 1. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged, 9. link
Tóth J. (2006) Bevezetés a hidrogeológiába. Előadássorozat az ELTE-n. 20061_03 Hiderkor foly.pdf és 20061_05FAVelof.pdf (2008–11)
Varga Gy., Pappné Urbán J. (2007) Szélsőségek a Balaton 2000–2003. évi vízháztartásában. VITUKI, Hidrológiai Intézet, Budapest. link
VÁTI (2005a) Az ország környezeti állapota. link (2008.03)
VÁTI (2005b) Környezetbiztonság. link
VITUKI (2007) A Duna hajózhatóságának javítása tárgyú projektet megalapozó tanulmány. Kézirat, Budapest. link
Vízkutatás III. link
VKKI (2009) link

Magyarország természetföldrajza

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 058 976 5

Magyarország természeti földrajzáról sok nézőpontból számos igényes összefoglalás készült már, ezek azonban sok esetben nem elégítik ki maradéktalanul a természetföldrajzi megközelítést.

Mezősi Gábor könyvének újdonsága abban áll, hogy a természeti tényezők kapcsolódási rendszerének regionális értelemben való megfogalmazására vállalkozik. Azaz a kötetben főként nem a tájakról esik szó, amelyek maguk is integrált egységek, hanem annak - regionális szintű - elemzéséről, hogy az egyes tényezők milyen hatáskapcsolatban állnak egymással.

A könyv ennek megfelelően két nagyobb gondolatkör köré rendezi a mondanivalót. Az első rész Magyarországra vonatkozóan az általános természetföldrajzi kérdéseket tárgyalja, alapvetően elméleti jelleggel. A tárgyalás az egyes tényezőkhöz kapcsolódik, és kiterjed a kialakulás, az alapállapot, a hatófolyamatok, a természetes változási tendenciák elemzésére.

A második, regionális tartalmú rész alkalmazott, gyakorlati jellegű. A bemutatás középpontjában a táji konfliktusok, a környezeti értékek és veszélyek, a sajátos táji adottságok szerepelnek, valamint a hatáskapcsolatok vizsgálata, beleértve a hatások következményrendszerének vázlatát is.

E műfajában újszerű feldolgozás túlmutat a klasszikus ismereteken, egyes szegmenseiben integrált igényű kérdések megválaszolására is vállalkozik, és szándékai szerint tudományos szempontból valóban a földrajz legbelsőbb szakterületéhez illeszkedik. A kötetet egyrészt azoknak ajánljuk, akik hallgatóként doktoranduszként, oktatóként, kutatóként szakmai szempontból érdeklődnek a téma iránt, másrészt mindazoknak a szakembereknek, akiknek munkájuk során a természeti erőforrásokkal és adottságokkal kell sáfárkodniuk, vagy felelősek a környezet „egységes” állapotának fenntartásáért.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-magyarorszag-termeszetfoldrajza//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave