Mezősi Gábor

Magyarország természetföldrajza


A felszínfejlődés és az éghajlat fontosabb összefüggései

A bemutatott klimatikus és vegetációs viszonyok érthető módon szabályozták a felszínalakítást. A glaciálisok nedvesebb periódusaiban lineáris erózió volt jellemző, a lehűlések csúcsán a csapadék mennyisége csökkent, és a hideg-száraz klímán löszképződés zajlott, illetve a szaggatott örökfagy zónájára jellemző periglaciális folyamatok működtek. A csapadék csökkenése miatt a folyóvízi folyamatok aktivitása is csökkent, felkavicsolódás jöhetett létre. A völgyek kifagyással szélesedtek, hordalékkúprendszerek alakultak ki. Az interglaciálisokban felerősödött a mállás, a karsztosodási és a folyóvízi folyamatok előtérbe kerültek, a hordalékkúpok és a völgyoldalak felszabdalódtak. A csapadék mennyiségétől függően erdő-, illetve csernozjom jellegű talajok képződtek (Bulla 1964, Székely 1997).

Magyarország természetföldrajza

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 058 976 5

Magyarország természeti földrajzáról sok nézőpontból számos igényes összefoglalás készült már, ezek azonban sok esetben nem elégítik ki maradéktalanul a természetföldrajzi megközelítést.

Mezősi Gábor könyvének újdonsága abban áll, hogy a természeti tényezők kapcsolódási rendszerének regionális értelemben való megfogalmazására vállalkozik. Azaz a kötetben főként nem a tájakról esik szó, amelyek maguk is integrált egységek, hanem annak - regionális szintű - elemzéséről, hogy az egyes tényezők milyen hatáskapcsolatban állnak egymással.

A könyv ennek megfelelően két nagyobb gondolatkör köré rendezi a mondanivalót. Az első rész Magyarországra vonatkozóan az általános természetföldrajzi kérdéseket tárgyalja, alapvetően elméleti jelleggel. A tárgyalás az egyes tényezőkhöz kapcsolódik, és kiterjed a kialakulás, az alapállapot, a hatófolyamatok, a természetes változási tendenciák elemzésére.

A második, regionális tartalmú rész alkalmazott, gyakorlati jellegű. A bemutatás középpontjában a táji konfliktusok, a környezeti értékek és veszélyek, a sajátos táji adottságok szerepelnek, valamint a hatáskapcsolatok vizsgálata, beleértve a hatások következményrendszerének vázlatát is.

E műfajában újszerű feldolgozás túlmutat a klasszikus ismereteken, egyes szegmenseiben integrált igényű kérdések megválaszolására is vállalkozik, és szándékai szerint tudományos szempontból valóban a földrajz legbelsőbb szakterületéhez illeszkedik. A kötetet egyrészt azoknak ajánljuk, akik hallgatóként doktoranduszként, oktatóként, kutatóként szakmai szempontból érdeklődnek a téma iránt, másrészt mindazoknak a szakembereknek, akiknek munkájuk során a természeti erőforrásokkal és adottságokkal kell sáfárkodniuk, vagy felelősek a környezet „egységes” állapotának fenntartásáért.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-magyarorszag-termeszetfoldrajza//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave