Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Sz: Balassi Bálint legnépszerűbb istenes éneke. Legújabb, kritikai kiadásban. Eckhardt 1951, I. köt. 78–79. és 36. sz.-hoz fűzött jegyzetek, 202–208. Balassi költői művei kiadásainak bibliográfiája uo. 20–23. Meg kell itt említenünk, hogy az 1640. évi bártfai és az 1642. évi lőcsei kis alakú (32º) egyházi ék.-eket nem tekinthetjük ref. ék.-eknek (ld. Eckhardt, i. m. 202.), mert a Gönczi Kovács György-féle, 1592. évi ismeretlen kiadás óta egyre változó és általában bővülő debreceni típus törzsanyaga ugyan bennük van, de emellett jelentékeny számban tartalmaznak a ref. vidékeken (Debrecen, Nagyvárad, Kolozsvár) megjelent kiadásokból hiányzó, latin és kis részben eredeti, nagyobbrészt németből, ill. szlovákból fordított magyar lutheránus énekszövegeket is. Ezt a külön felvidéki lutheránus ék.-szerkesztési vonalat bizonyos mértékig önállónak kell tekintenünk, illetőleg el kell határolnunk a kifejezetten ref. ék.-ektől. (Ld. Csomasz Tóth 1957, 264.)

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave