Szabó Andrea

Adóellenőrzés a bírósági ítélkezési gyakorlat tükrében


Az ellenőrzés befejezése

Amikor az adóhatóság az elvégzett eljárási cselekmények, a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján a feltárt tényállást tisztázottnak ítéli meg, elkészíti a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv tartalmazza az ügyszámot, a megbízólevél iktatószámát, az adózó azonosító adatait (adószám, vállalkozási forma, bevallás és könyvvezetés módja, bankszámlaszám), az ellenőrzés legfontosabb alapadatait, így az ellenőrzést lefolytató szerv, szervezeti egység megnevezését, az ellenőrzés alá vont adónemet, időszakot, az ellenőrzés típusát, az ellenőrzés időtartamát, az eljáró revizorok és az adózó részéről közreműködő személyek megnevezését, az esetleges hosszabbítás tényét, időtartamát, a jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt iratok felsorolását. Majd Előzmények címszó alatt rögzíti a vizsgálat megindításának körülményeit, az esetleges megelőző ellenőrzésre vonatkozó utalást. Ezt követi a feltárt tényállás részletes rögzítése, a lefolytatott bizonyítási eljárások eredményének az ismertetése, majd az abból levont következtetések, számszaki megállapítások adónemenkénti kimutatása, az adókülönbözet levezetése, a bírságalap rögzítése, a bírság kiszabásánál figyelembe veendő enyhítő és súlyosító körülmények felsorolása, valamint az eljárásra vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályok ismertetése, végül a záradékban a kézbesítéssel kapcsolatos információk, az észrevétel, a hatósági eljárás alapvető szabályai, valamint a számszaki levezetést tartalmazó ún. B táblák.

Adóellenőrzés a bírósági ítélkezési gyakorlat tükrében

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 594 059 2

A korlátozott precedensrendszer bevezetésével még jobban felértékelődött a kúriai döntésekben megjelenő ítélkezési gyakorlat szerepe. Természetesen nemcsak a hazai, hanem az EUB-döntések is mindennapos hivatkozási alapot jelentenek a peres ügyekben mind az ügyfelek, mind az adóhatóság számára. A megalapozott döntésekhez a bíróságoknak is folyamatosan tekintettel kell lenniük a Kúria joggyakorlatára. A kiadvány az egyre sokasodó, ám egyszerű felületű és mindenki számára elérhető korszerű adatbázis hiányában nehézkesen kereshető kúriai döntések tengerében való eligazodást kívánja elősegíteni. Teszi ezt úgy, hogy végigvezeti az olvasót az adóellenőrzés folyamatán a kockázatelemzéstől, kiválasztástól kezdve az ellenőrzésen, majd a hatósági eljáráson keresztül egészen a bírósági szakaszig. Az egyes fejezeteket rövid jogszabályismertetés vezeti be, megjelölve mind a hatályos, mind az azt megelőző jogszabályhelyeket, hiszen a legfőbb bírói fórum döntéseiben gyakran a tartalmában azonos, de már hatályon kívül helyezett rendelkezésekre történik hivatkozás. Ezt követi az ellenőrzések során az adott kérdéskör kapcsán leggyakrabban felmerült, vitára okot adó esetek rövid bemutatása, illetve a Kúriának az arra adott válasza, az egyes döntések elvi tartalmának kiemelésével. Ezzel a szerkesztési elvvel a kiadvány az adózással érintett, azzal foglalkozó vagy az adójogi kérdések iránt érdeklődők számára egyaránt hasznos információkkal szolgál. Kézikönyv gyanánt segíthet a jogszerű, törvényes, az uniós és az azt a hazai ítélkezési gyakorlatba átültető kúriai joggyakorlatnak megfelelő megoldások, a felmerült jogkérdésekre adandó helyes válaszok megtalálásában.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szabo-adoellenorzes-a-birosagi-itelkezesi-gyakorlat-tukreben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave