Szabó Andrea

Adóellenőrzés a bírósági ítélkezési gyakorlat tükrében


Rövidítések jegyzéke

1952-es Pp.
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
1990-es Art.
1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről
2003-as Art.
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2003-as Jöt.
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról
AB
Alkotmánybíróság
ABH1.
5/2017. (III. 10.) AB határozat
ABH2.
17/2019. (V. 30.) AB határozat
Abtv.
2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról
Adóig. vhr.
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
Áe.
1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
Áfa tv.
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
Air.
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
APEH
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Art.
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
ÁSZ
Állami Számvevőszék
BH
Bírósági Határozat
BHGY
Bírósági Határozatok Gyűjteménye
Bszi.
2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
CKOT
Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozása
DOKU
a NAV dokumentumkezelési rendszere
EBH
Elvi Bírósági Határozat
eho
egészségügyi hozzájárulás
EKAER
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
EUB
Európai Unió Bírósága
Eü. Korm. r.
51/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
Eüsztv.
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Jöt.
2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
Ket.
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
KMK vélemény
5/2016. (IX. 26.) KMK vélemény
KMPJE
a Kúria Közigazgatási–Munkaügyi–Polgári Jogegységi Tanácsa
Kp.
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
NAV
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
NAV Korm. rend.
273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet a NAV szerveinek hatásköréről
Pp.
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
szja
személyi jövedelemadó
Sztv.
2000. évi C. törvény a számvitelről
Ütv.
2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről

Adóellenőrzés a bírósági ítélkezési gyakorlat tükrében

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 594 059 2

A korlátozott precedensrendszer bevezetésével még jobban felértékelődött a kúriai döntésekben megjelenő ítélkezési gyakorlat szerepe. Természetesen nemcsak a hazai, hanem az EUB-döntések is mindennapos hivatkozási alapot jelentenek a peres ügyekben mind az ügyfelek, mind az adóhatóság számára. A megalapozott döntésekhez a bíróságoknak is folyamatosan tekintettel kell lenniük a Kúria joggyakorlatára. A kiadvány az egyre sokasodó, ám egyszerű felületű és mindenki számára elérhető korszerű adatbázis hiányában nehézkesen kereshető kúriai döntések tengerében való eligazodást kívánja elősegíteni. Teszi ezt úgy, hogy végigvezeti az olvasót az adóellenőrzés folyamatán a kockázatelemzéstől, kiválasztástól kezdve az ellenőrzésen, majd a hatósági eljáráson keresztül egészen a bírósági szakaszig. Az egyes fejezeteket rövid jogszabályismertetés vezeti be, megjelölve mind a hatályos, mind az azt megelőző jogszabályhelyeket, hiszen a legfőbb bírói fórum döntéseiben gyakran a tartalmában azonos, de már hatályon kívül helyezett rendelkezésekre történik hivatkozás. Ezt követi az ellenőrzések során az adott kérdéskör kapcsán leggyakrabban felmerült, vitára okot adó esetek rövid bemutatása, illetve a Kúriának az arra adott válasza, az egyes döntések elvi tartalmának kiemelésével. Ezzel a szerkesztési elvvel a kiadvány az adózással érintett, azzal foglalkozó vagy az adójogi kérdések iránt érdeklődők számára egyaránt hasznos információkkal szolgál. Kézikönyv gyanánt segíthet a jogszerű, törvényes, az uniós és az azt a hazai ítélkezési gyakorlatba átültető kúriai joggyakorlatnak megfelelő megoldások, a felmerült jogkérdésekre adandó helyes válaszok megtalálásában.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szabo-adoellenorzes-a-birosagi-itelkezesi-gyakorlat-tukreben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave