Michalkó Gábor

Turizmológia


Interszektoralitás és turizmuskutatás

Az 1960-as évektől elsősorban a közgazdaság- és a földrajztudomány berkein belül egy új kutatási terület kezdett kikristályosodni, amelynek képviselői az akkoriban rohamos fejlődésnek indult belföldi és nemzetközi utazásokat állították vizsgálataik középpontjába. A turizmusnak hosszú évtizedeken át érvényesülő, hagyományos (ágazati szemléletű) értelmezését napjainkra a gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatokban megjelenő interszektoralitás3 hangsúlyozásának igénye váltotta fel. A turizmus nemzetgazdaságban betöltött szerepének értékeléséről, a turisták által látogatott térségek vonzerőinek, infrastruktúrájának leírásszerű bemutatásáról, vendégforgalmának elemzéséről mára a turizmus rendszerének sajátosságaira fókuszáló, az elméleti dimenziók felől közelítő kutatásokra helyeződik a hangsúly. Szerencsére nemcsak a tudomány világának képviselői, hanem a turizmusirányításban érintett szakemberek is kezdik belátni, hogy a turizmus egyaránt átszövi a mezőgazdaságot, az ipart és a szolgáltatást, de a kutatás-fejlesztésben is egyre nagyobb teret hódít magának. Annak ellenére, hogy a turizmus a tercier szektorban ölt valódi testet, a másik három működését is érdemben befolyásolja (a vendéglátóipar fogyasztja a mezőgazdasági termékeket, a szállodai beruházók megrendelést adnak az építőiparnak, a felsőoktatás képzi a turisztikai szakembereket). Ez, a gyakorlatból táplálkozó sokszínűség tükröződik vissza azon kutatók munkáiban, akik képesek sokoldalúan és tudományos igényességgel gondolkodni a turizmusról. Ahhoz, hogy a turizmus oktatásban betöltött pozíciója és tudományos elismertsége erősödjön, a kutatók döntés-előkészítésekbe történő bevonása intenzívebbé váljon, az utazásnak mint korunk létformájának interszektorális érintettségét kell alaposabban megismerni. Ez a leghatékonyabban úgy valósulhat meg, ha az utazással foglalkozó tudományos műhelyek képviselői széles körűen feltárják a turizmus hordozta kölcsönhatások idő- és térbeli összefüggéseit, az eredményeket pedig rendszerbe foglalva közvetítik.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave