5.2.2.1. Plain English versus EU English

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A 3.6.2. alfejezetben láthattuk, hogy az uniós szövegezést és fordítást meghatározó iránymutatások egyik kulcseleme a közérthetőség, a plain English mozgalom ajánlásainak való megfelelés. Grasso (2018) részletesen megvizsgálta, hogy az uniós intézmények útmutatóiban megfogalmazott nyelvi iránymutatások mennyiben valósulnak meg az uniós jogi szövegekben, több évtizeddel az után, hogy az EU először kötelezte el magát a közérthető nyelvezet, a plain English mozgalom mellett. A kutatás korpuszát az EU 11 évet felölelő, 2003 és 2014 közötti versenyjogi normái (az elsődleges és másodlagos jog versenyjogra vonatkozó rendelkezései) adták. A kutatás a nyelvi iránymutatások szövegszintű és morfoszintaktikai elemeire fókuszált, azaz nem foglalkozott a szövegek tervezésére, alkotására, lektorálására vonatkozó iránymutatásokkal. E kutatásnak azért is volt nagy jelentősége, mert Biel (2017a: 72) egy évvel korábban még azt nehezményezte, hogy nem készült kutatás az uniós útmutatókban megfogalmazott követelmények és ajánlások megvalósulásáról.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A kutatás rávilágított, hogy az ajánlott maximum 15 oldalas dokumentumok és 20 szavas mondatok helyett a vizsgált korpusz mintegy fele nem tudott megfelelni az oldalszám-követelménynek, és voltak olyan mondatok, amelyek 61, illetve 84 szót tartalmaztak. A vizsgált uniós útmutatók részletesen leírják, hogyan lehet helyettesíteni a bonyolult kifejezéseket (a zárójelben szereplő) egyszerűbbekkel: the majority of (most), pursuant to (under), within the framework of (under), accordingly (so), for the purpose of (to, for), in the event of (if), concerning, regarding, relating to (on) and with regard to (about). A Grasso által vizsgált korpuszban szereplő szövegek azonban nem tudtak megfelelni ennek a követelménynek. Ezek egy része kifejezetten gyakori a szövegekben, más részük – úgymint pursuant to, concerning, regarding, relating to, with regard to – pedig minden egyes szövegben előfordul. Ugyanígy nagyon gyakori az in accordance with (under), in order to (to), in relation to (about, with, to), in respect of (on, about), on the part of (by), to the extent that (if, when), in pursuance of (under), by virtue of (under), as a consequence of (because), by means of (by) használata, amelyeket a plain English a zárójelben szereplő egyszerűbb szavakkal javasol helyettesíteni.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az útmutatók a szintaxisra vonatkozóan is tartalmaznak javaslatot. Grasso megállapítja, hogy a vizsgált mondatok nem felelnek meg ezeknek, gyakran nem világos az alany és a cselekvések sorrendje. A korpusz legfeltűnőbb sajátossága azonban nem a szintaxis, hanem a túlzott főnevesítés – miközben az útmutató egyértelműen az igék (zárójelben ajánlott) használatát ajánlja a főnevek helyett: publication of (publishing), upon the entry into force of the Treaty of Lisbon (when the Treaty of Lisbon entered into force), purchase of (purchasing), the modernisation (modernising), replacement of (replacing), carry out the assessment of (assess), take a decision (decide).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

További sajátosság a here- és there- előtagú határozók használata. Grasso a here- előtagra mindössze egyetlen példát talált a korpuszban, a there- előtag azonban számos helyen szerepelt: thereof (egy kivétellel mindegyik dokumentumban), thereby, thereafter, therein, therefor. A Style Guide útmutató nem foglal egységes állást ezek használatáról – Grasso szerint az útmutató akkor tartja ezeket csak indokoltnak, amikor már eleve túl hosszú a mondat, és az átalakítás még hosszabb mondatot eredményezne. A vizsgált mondatok azonban nem felelnek meg ennek a követelménynek. Hasonló a helyzet a latin szavak, rövidítések esetében, amelyek használatával kapcsolatban a Style Guide szigorúbb, a Közös gyakorlati útmutató megengedőbb. A korpuszban 15 különböző latin rövidítést, kifejezést azonosított a kutatás (per, e.g., i.e., ad hoc, inter alia, a fortiori, bona fide, de facto, infra, mutatis mutandis, prima facie, via, de minimis, ex ante, ex post). Az aktív és a passzív szerkezet használatát illetően az útmutatók – a plain English ajánlásaival összhangban – egyértelműen az aktív szerkezetek használatát javasolják. Ez azonban ugyancsak nem valósul meg a vizsgált korpuszban.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ahogyan az előző fejezetek kutatási eredményeiből láthattuk, az uniós angol jogi nyelv egyik sajátossága a shall gyakori használata, amely lényegében a „legalese” egy elemének közvetlen átvételét is jelenti (vö. Felici 2012; Seracini 2017). Grasso (2018) is rámutat, hogy míg a plain English mozgalom a must és a will segédigéket részesíti előnyben, addig az uniós útmutatókban nem kérdőjelezik meg a shall segédige használatát. Grasso szerint az Egyesült Királyság kiválása kedvezőtlenül érintheti a plain English területén elindult folyamatokat, hiszen az EU egy olyan országot veszít ezzel, ahol különösen erős ez a mozgalom. Összességében megállapítja, hogy bár dicséretesek az útmutatókban megjelenő ajánlások, ezek gyakran egymásnak ellentmondó üzeneteket tartalmaznak. (Grasso zsargonra vonatkozó megállapításaira a 6.2. alfejezetben térek vissza.)

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Basaneže (2018) az ún. doubleteket vizsgálta az uniós jogi angol szövegekben. A plain English mozgalmaknak köszönhetően e jelenség egyre inkább kiszorul a jogi szaknyelvből, de a kutatás feltételezése szerint az uniós jog kialakíthat olyan szerkezeteket, amelyek csak az EU-jogi angolra jellemzőek. A kutatás párhuzamos korpuszok vizsgálatára épült. Az angol nyelvű EnCompLaw korpusz (278 493 szó) és a fordított, horvát nyelvű CroCompLaw (229 398 szó) a 2001 és 2015 között megjelent uniós versenyjogi aktusokat (16 rendeletet és 5 irányelvet) és a Bizottság vonatkozó határozatait, iránymutatásait tartalmazta. A kutatás e korpuszokat vetette össze a British National Corpus, British Law Report Corpus korpuszokkal, illetve a horvát hrwac 2.2 korpusszal (horvát jogi korpusz nem állt rendelkezésre). A kutatás azonosított olyan szerkezeteket, amelyek kifejezetten az EU-jogi angolra – azon belül is a versenyjogra – jellemzők. Ezeket mutatja a 9. táblázat. E szerkezetek sem az általános, sem a jogi angol nyelvben nem fordulnak elő, tehát csak az uniós jogi angol nyelvre jellemzők. Basaneže (2018) megjegyzi, hogy ennek hátterében az amerikai angol hatása is lehet, hiszen az uniós versenyjogi szabályozásban az uniós jogalkotók gyakran az amerikai mintát követik.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

9. táblázat. Doubletek és tripletek az uniós versenyjogi angolban
Doubletek
Tripletek
rescuing and restructuring
frameworks, guidelines, communications and notices
trade and competition
prevention, restriction or distortion
actual or potential
open, transparent and non-discriminatory
Forrás: Basaneže 2018 alapján
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A kutatás rávilágított arra is, hogy vannak olyan szókapcsolatok, amelyek mindig egy adott főnév jelzőjeként jellennek meg. Így a small and medium-sized az enterprise előtt áll, a tangible and intangible pedig mindig az asset előtt szerepel. Basaneže szerint mindez arra utal, hogy ezek a szóösszetételek egy új, jól elkülöníthető jelentéssel rendelkeznek, azaz ezek nem hagyhatók el. Bár Basaneže nem utal rá explicit módon, fontos megjegyezni, hogy mindkét esetben (és a tanulmány további hasonló példáiban) uniós terminusokról van szó.
 
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Mutasd a szövegben:
  Szűrés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   Útmutató elindítása
   delete
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave