Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László

Büntetőjog a gyakorlatban


A törvényi tényállás elemzéséből levonható következtetések

A cselekmény jogi minősítése során a jogalkalmazó által megállapított történeti tényállás és a törvényalkotó által a Btk.-ban megfogalmazott törvényi tényállás egyes elemeinek összehasonlítása, egymásnak való megfeleltetése történik. Ezért az általános törvényi tényállás dogmatikai rendszerén túl az egyes cselekmények tényállásának megállapításához szükség van az adott különös részi törvényi tényállás elemeinek értelmezésére, elemzésére. Ehhez elsősorban az előző fejezetben ismertetett jogértelmezés fajtáit, módszereit hívhatja segítségül a jogalkalmazó. Az egyes tényállási elemek értelmezése során elsősorban és elsődlegesen a Btk.-ban található értelmező rendelkezéseket kell áttekinteni, illetve nem hagyhatók figyelmen kívül – még a nyomozás során sem – a bíróságok ítélkezési gyakorlatára kötelező erővel bíró büntető jogegységi határozatok, illetve iránymutatást tartalmazó kúriai büntető kollégiumi vélemények, a legfőbb ügyész, illetve helyettesének utasítása, körlevele, a Kúria egyes ügyekben hozott határozatai. Már korábban is hangsúlyoztam ugyan, hogy a jogtudomány értelmezési tevékenységének nincs kötelező ereje, azonban a neves elméleti és gyakorlati szakemberek által készített kommentárokban, törvénymagyarázatokban található ismeretanyag nagy jelentőséggel bír a törvény értelmezésében.

Büntetőjog a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 965 9

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/polt-pallagi-schubauer-buntetojog-a-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave