Károly Krisztina

Szövegtan és fordítás


A tudományos kutatás módszertani megközelítései

A szöveg tudományos kutatásának gyakorlatában két fő irányzat rajzolódik ki: az ún. elméleti kutatások és az empirikus kutatások vonulata. Az első az elméletet, az újszerű gondolatot helyezi előtérbe, míg az utóbbi a kézzelfoghatót, a tapasztalhatót, vagyis az adatokat. Az elméleti kutatás célja fogalmak meghatározása és tisztázása, felfogások értelmezése és újraértelmezése, fogalmak nagyobb rendszerekbe foglalása, valamint új fogalmak, metaforák és keretek alkotása annak érdekében, hogy még alaposabban megérthessük, megismerhessük a kutatás tárgyát. Empirikus kutatás során a kutató adatot gyűjt, és az adatok megfigyeléséből, elemzéséből vagy kísérletek révén igyekszik új információhoz jutni (Swales, Feak, 1994; Williams, Chesterman, 2002: 59). Míg sokan élesen elválasztják a két megközelítést, a szövegtani kutatások szempontjából nem olyan markáns a határvonal. Egy bizonyos szövegjelenség tanulmányozásához ugyanis elsőként egy olyan elméletre (elemzési modellre vagy taxonómiára) van szükség, amely lehetővé teszi annak tanulmányozását, így ennek bemutatása vagy kidolgozása a kutatás szerves részét képezi.

Szövegtan és fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 312 1

A fordítás annyira komplex jelenség, hogy összes aspektusát egyszerre tanulmányozni reménytelen vállalkozás lenne. A fordítástudomány a rokon tudományágak paradigmáira támaszkodik, és ezek alapján dolgozza ki saját elméleteit és módszereit. E kötet a szövegtan és a fordítástudomány érintkezési pontjait tárja fel, és a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás sajátos jellemzőit írja le. A fordítás mint szöveg vizsgálatát az teszi különösen relevánssá, hogy a kutatások tanúsága szerint a fordítási szöveg valahogy „más", mint a többi, nem fordítás eredményeként keletkezett szöveg. Egyesek szerint ez a másság elsősorban szövegszinten ragadható meg. A tudomány egyre többet tud e témáról, és örvendetesen növekszik a magyar nyelvű kutatások száma is. Ezért vált időszerűvé és szükségszerűvé a rendelkezésre álló ismeretek áttekintő összegzése. A kötet elsődleges célja elméleti természetű: ismerteti a szövegtani kutatások azon eredményeit, amelyek meghatározzák a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás tanulmányozásának elméleti és módszertani irányvonalait, és bemutatja a tudományterület legfontosabb eredményeit. A kötet leíró szemlélettel, és a modern szövegvizsgálatokra jellemző kognitív keretben közelíti meg a szöveget mint szerkezetet és mint folyamatot. Az összegző áttekintés mellett a könyvnek vannak fontos gyakorlati céljai is. Rávilágít a különféle elméletek és módszerek további alkalmazási lehetőségeire és azokra a tudományos problémákra vagy kérdésekre, amelyek megválaszolása még a jövő feladata. Mivel korunk tudományos vizsgálódásainak alapfeltételévé vált a kutatás-módszertani megalapozottság, külön figyelmet szentel a szövegelemzés módszertani sajátosságainak is. Ajánljuk a kötetet a felsőoktatás számára, tanároknak, kutatóknak és diákoknak, fordítóképzésben részt vevő szakembereknek, gyakorló fordítóknak és mindazoknak, akik a téma iránt érdeklődnek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/karoly-szovegtan-es-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave