Károly Krisztina

Szövegtan és fordítás


Terminológiai szótár (magyar–angol, angol–magyar)

Magyar–angol
adat(ok) (érvelésben)
data (in argumentation)
alkotóelv
constitutive principle
állítás (érvelésben)
claim (in argumentation)
általánosítási szabály
generalization rule
arányos információ-eloszlás
balanced information distribution
átvitt kompetencia
transferred competence
audiomediális szöveg
audio-medial text
azonossági lánc
identity chain
célmegvalósító felépítés
goal-achievement structure
célnyelvi szövegre orientált fordításkutatás
target text-oriented translation studies
célnyelvikultúra-orientált fordítás
target-culture-oriented translation
didaktikus-tanító szövegek
didactic-instructive texts
diskurzus
discourse
diskurzus átvitel
discourse transfer
diskurzuselemzés
discourse analysis
disszimilatív kompetencia
dissimilative competence
egyszerű lineáris témafejlődés
linear progression
egyszerűsítés
simplification
együttműködési alapelv
cooperative principle
elfogadhatóság
acceptability
ellipszis
ellipsis
előre jelző hipotézis
predictive hypothesis
endofora, szövegen belüli utalás
endophoric/textual reference
értelmezési szabály
construction rule
értelmező hipotézis
interpretive hypothesis
érvelés
argumentation
érvelő szöveg
argumentative text
eseménystruktúra-modell
Event Structure Model
exofora, szituációs utalás
exophoric/situational reference
fatikus funkció
phatic function
fejlődés-orientált aktualizáló szöveg
progress-oriented actualizing text
feldolgozási modell
Process(ing) Model
felhívásközpontú szöveg
appeal-focused text
felhívó funkció
appellative function
field
mező
fogalmazási modell
model of the writing process
folyamatleíró szöveg
process description text
fordítási stratégiai kompetencia
translation strategic competence
fordítástudás
translation proficiency
fordítástudomány
translation studies
fordítói nyelvi kompetencia
translational language competence
fordítói tudásstruktúra
translational knowledge structure
formaközpontú szöveg
form-focused text
forráskultúrához illeszkedő fordítás
source-culture-bound translation
forrásnyelvi szövegre orientált fordításkutatás
source text-oriented translation studies
garancia (érvelésben)
warrant (in argumentation)
grammatikai kohézió
grammatical cohesion
gyűjtemény-szövegek
compilation texts
hangos gondolkodást rögzítő jegyzőkönyv
think-aloud protocol (TAP)
hasonlító referencia
comparative reference
hasonlósági lánc
similarity chain
hatásosság
effectiveness
hatékonyság
efficiency
helyénvalóság
appropriacy
helyettesítés
substitution
helyzetszerűség
situationality
hírérték
informativity
hullámos lineáris előrehaladás
wavelike linear progression
információstruktúra
information structure
informatív/referenciális funkció
informative/referential function
integráló hivatkozás
integral citation
ismeretközlő szövegalkotási modell
knowledge telling text production model
ismeret-transzformáló szövegalkotási modell
knowledge transforming text production model
ismétlés
repetition, reiteration
ismétléskapcsolat
repetition link
ismétléskötelék
repetition bond
ismétlésmintázat
repetition pattern
kapcsolódási propozíció elemzés
relational proposition analysis
kapcsolódási propozíciók
relational propositions
kifejező funkció
expressive function
kifejtés
exposition
kiterjesztett párhuzamos témafejlődés
extended parallel progression
koherencia
coherence
kohézió
cohesion
kohéziós eltolódások
shifts in cohesion
kohéziós kötés
cohesive tie
kohéziós lánc
cohesive chain
komment
comment
könnyítés
easification
kötelékek hálója
net of bonds
követő témafejlődés
sequential progression
közelségi relációk
proximity relations
központi elem
central token
köztes nyelvi képességek
interlingual abilities
lehetőségmegragadó felépítés
opportunity-taking structure
leíró hipotézis
descriptive hypothesis
leíró szöveg
descriptive text
lexikai egység
lexical unit
lexikai elem
lexical element/token
lexikai kohézió
lexical cohesion
mag (retorikai/logikai reláció ~ja)
nucleus (of a rhetorical/logical relation)
makroszabályok
macrorules
megengedés (érvelésben)
rebuttal (in argumentation)
megkülönböztető funkció
distinctive function
metatextuális funkció
metatextual function
minősítés (érvelésben)
qualifier
mode
alakmód
mondatkezdő elem
initial sentence element
mozzanat-lépés elemzés
Move-Step Analysis
mutató referencia
demonstrative reference
műfaj
genre
műfajelemzés
genre analysis
narratív szöveg
narrative text
nem integráló hivatkozás
non-integral citation
nem tematikus alany
non-topical subject
okfeltáró szöveg
cause-and-effect description text
oksági hipotézis
explanatory hypothesis
összekapcsolás
conjunction
összevethető szövegek
comparable texts
párhuzamos szövegek
parallel texts
párhuzamos témafejlődés
parallel progression
periferiális elem
peripheral token
pillanatnyi relációk
instantial relations
politikai diskurzuselemzés
political discourse analysis
problematikus pszichológiája
psychology of the problematic
problémamegoldó struktúra
problem-solution structure
referencia
reference
releváns elem
relevant token
réma
rheme
retorikai lépés
rhetorical step
retorikai mozzanat
rhetorical move
retorikai mozzanatszerkezet
rhetorical move structure
szabályozó elv
regulative principle
szándékoltság
intentionality
szatellit (retorikai/logikai reláció ~je)
satelite (of a rhetorical/logical relation)
szemantikai leképező szabályok
semantic mapping rules
személyre utaló referencia
personal reference
szerzett köztes nyelvi kompetencia
acquired interlinguistic competence
szisztémikus funkcionális nyelvtan
systemic functional grammar
szótár, szókincs
lexicon
szöveg
text discourse
szöveg elrendezése
organization of discourse
szöveg közege
medium of discourse
szöveg struktúrája
structure of discourse
szövegszerűség
textuality
szövegszerűség ismérvei
standards/principles of textuality
szövegtípus
text type
szövegtudomány
science of text
szuperstruktúra-modell
Superstructure Model
támogatás (érvelésben)
backing (in argumentation)
társalgási maximák
conversational maxims
tartalomközpontú szöveg
content-focused text
téma
theme
témafejlődés
topical development
témafejlődés levezetett témával
progression with a derived theme
témafejlődés ugrással
progression with a discontinuous theme
témafejlődés végigfutó témával
progression with a constant theme
témastruktúra
topical structure
témastruktúra elemzés
Topical Structure Analysis
tematikus alany
topical subject
tematikus progresszió
topical progression
tematikus szerkezet
topical structure
tenor
hangnem
természetes pszichológiája
psychology of the natural
topik
topic
többfelé ágazó réma
development of a bifurcated rheme
tömbösített lineáris előrehaladás
blocklike linear progression
törlés szabály
deletion rule
törvénykezési-normatív szövegek
juridicial-normative texts
tudásbeli hiányt betöltő felépítés
gap in knowledge-filling structure
új retorika (irányzat/iskola)
New Rhetoric
utasítás
instruction
vágyfelkeltő-beteljesítő felépítés
desire arousal-fulfilment structure
vezér-él stratégia
leading edge strategy
zéró szabály
zero rule
 
Angol–magyar
acceptability
elfogadhatóság
acquired interlinguistic competence
szerzett köztes nyelvi kompetencia
alakmód
mode
appeal-focused text
felhívásközpontú szöveg
appellative function
felhívó funkció
appropriacy
helyénvalóság
argumentation
érvelés
argumentative text
érvelő szöveg
audio-medial text
audiomediális szöveg
backing (in argumentation)
támogatás (érvelésben)
balanced information distribution
arányos információ-eloszlás
blocklike linear progression
tömbösített lineáris előrehaladás
cause-and-effect description text
okfeltáró szöveg
central token
központi elem
claim (in argumentation)
állítás (érvelésben)
coherence
koherencia
cohesion
kohézió
cohesive chain
kohéziós lánc
cohesive tie
kohéziós kötés
comment
komment
comparable texts
összevethető szövegek
comparative reference
hasonlító referencia
compilation texts
gyűjtemény-szövegek
conjunction
összekapcsolás
constitutive principle
alkotóelv
construction rule
értelmezési szabály
content-focused text
tartalomközpontú szöveg
conversational maxims
társalgási maximák
cooperative principle
együttműködési alapelv
data (in argumentation)
adat(ok) (érvelésben)
deletion rule
törlés szabály
demonstrative reference
mutató referencia
descriptive hypothesis
leíró hipotézis
descriptive text
leíró szöveg
desire arousal-fulfilment structure
vágyfelkeltő-beteljesítő felépítés
development of a bifurcated rheme
többfelé ágazó réma
didactic-instructive texts
didaktikus-tanító szövegek
discourse
diskurzus, szöveg
discourse analysis
diskurzuselemzés
discourse transfer
diskurzus átvitel
dissimilative competence
disszimilatív kompetencia
distinctive function
megkülönböztető funkció
easification
könnyítés
effectiveness
hatásosság
efficiency
hatékonyság
ellipsis
ellipszis
endophoric/textual reference
endofora, szövegen belüli utalás
Event Structure Model
eseménystruktúra-modell
exophoric/situational reference
exofora, szituációs utalás
explanatory hypothesis
oksági hipotézis
exposition
kifejtés
expressive function
kifejező funkció
extended parallel progression
kiterjesztett párhuzamos témafejlődés
form-focused text
formaközpontú szöveg
gap in knowledge-filling structure
tudásbeli hiányt betöltő felépítés
generalization rule
általánosítási szabály
genre
műfaj
genre analysis
műfajelemzés
goal-achievement structure
célmegvalósító felépítés
grammatical cohesion
grammatikai kohézió
hangnem
tenor
identity chain
azonossági lánc
information structure
információstruktúra
informative/referential function
informatív/referenciális funkció
informativity
hírérték
initial sentence element
mondatkezdő elem
instantial relations
pillanatnyi relációk
instruction
utasítás
integral citation
integráló hivatkozás
intentionality
szándékoltság
interlingual abilities
köztes nyelvi képességek
interpretive hypothesis
értelmező hipotézis
juridicial-normative texts
törvénykezési-normatív szövegek
knowledge telling text production model
ismeretközlő szövegalkotási modell
knowledge transforming text production model
ismeret-transzformáló szövegalkotási modell
leading edge strategy
vezér-él stratégia
lexical cohesion
lexikai kohézió
lexical element/token
lexikai elem
lexical unit
lexikai egység
lexicon
szótár, szókincs
linear progression
egyszerű lineáris témafejlődés
macrorules
makroszabályok
medium of discourse
szöveg közege
metatextual function
metatextuális funkció
mező
field
model of the writing process
fogalmazási modell
Move-Step Analysis
mozzanat-lépés elemzés
narrative text
narratív szöveg
net of bonds
kötelékek hálója
New Rhetoric
új retorika (irányzat/iskola)
non-integral citation
nem integráló hivatkozás
non-topical subject
nem tematikus alany
nucleus (of a rhetorical/logical relation)
mag (retorikai/logikai reláció ~ja)
opportunity-taking structure
lehetőségmegragadó felépítés
organization of discourse
szöveg elrendezése
parallel progression
párhuzamos témafejlődés
parallel texts
párhuzamos szövegek
peripheral token
periferiális elem
personal reference
személyre utaló referencia
phatic function
fatikus funkció
political discourse analysis
politikai diskurzuselemzés
predictive hypothesis
előre jelző hipotézis
problem-solution structure
problémamegoldó struktúra
process description text
folyamatleíró szöveg
Process(ing) Model
feldolgozási modell
progression with a constant theme
témafejlődés végigfutó témával
progression with a derived theme
témafejlődés levezetett témával
progression with a discontinuous theme
témafejlődés ugrással
progress-oriented actualizing text
fejlődés-orientált aktualizáló szöveg
proximity relations
közelségi relációk
psychology of the natural
a természetes pszichológiája
psychology of the problematic
a problematikus pszichológiája
qualifier (in argumentation)
minősítés (érvelésben)
rebuttal (in argumentation)
megengedés (érvelésben)
reference
referencia
regulative principle
szabályozó elv
relational proposition analysis
kapcsolódási propozíció elemzés
relational propositions
kapcsolódási propozíciók
relevant token
releváns elem
repetition bond
ismétléskötelék
repetition link
ismétléskapcsolat
repetition pattern
ismétlésmintázat
repetition, reiteration
ismétlés
rheme
réma
rhetorical move
retorikai mozzanat
rhetorical move structure
retorikai mozzanatszerkezet
rhetorical step
retorikai lépés
satelite (of a rhetorical/logical relation)
szatellit (retorikai/logikai reláció ~je)
science of text
szövegtudomány
semantic mapping rules
szemantikai leképező szabályok
sequential progression
követő témafejlődés
shifts in cohesion
kohéziós eltolódások
similarity chain
hasonlósági lánc
simplification
egyszerűsítés
situationality
helyzetszerűség
source text-oriented translation studies
forrásnyelvi szövegre orientált fordításkutatás
source-culture-bound translation
forráskultúrához illeszkedő fordítás
standards/principles of textuality
szövegszerűség ismérvei
structure of discourse
szöveg struktúrája
substitution
helyettesítés
Superstructure Model
szuperstruktúra-modell
systemic functional grammar
szisztémikus funkcionális nyelvtan
target text-oriented translation studies
célnyelvi szövegre orientált fordításkutatás
target-culture-oriented translation
célnyelvikultúra-orientált fordítás
text
szöveg
text type
szövegtípus
textuality
szövegszerűség
theme
téma
think-aloud protocol (TAP)
hangos gondolkodást rögzítő jegyzőkönyv
topic
topik
topical development
témafejlődés
topical progression
tematikus progresszió
topical structure
témastruktúra
topical structure
tematikus szerkezet
Topical Structure Analysis
témastruktúra elemzés
topical subject
topical subject
transferred competence
átvitt kompetencia
translation proficiency
fordítástudás
translation strategic competence
fordítási stratégiai kompetencia
translation studies
fordítástudomány
translational knowledge structure
fordítói tudásstruktúra
translational language competence
fordítói nyelvi kompetencia
warrant (in argumentation)
garancia (érvelésben)
wavelike linear progression
hullámos lineáris előrehaladás
zero rule
zéró szabály
 

Szövegtan és fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 312 1

A fordítás annyira komplex jelenség, hogy összes aspektusát egyszerre tanulmányozni reménytelen vállalkozás lenne. A fordítástudomány a rokon tudományágak paradigmáira támaszkodik, és ezek alapján dolgozza ki saját elméleteit és módszereit. E kötet a szövegtan és a fordítástudomány érintkezési pontjait tárja fel, és a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás sajátos jellemzőit írja le. A fordítás mint szöveg vizsgálatát az teszi különösen relevánssá, hogy a kutatások tanúsága szerint a fordítási szöveg valahogy „más", mint a többi, nem fordítás eredményeként keletkezett szöveg. Egyesek szerint ez a másság elsősorban szövegszinten ragadható meg. A tudomány egyre többet tud e témáról, és örvendetesen növekszik a magyar nyelvű kutatások száma is. Ezért vált időszerűvé és szükségszerűvé a rendelkezésre álló ismeretek áttekintő összegzése. A kötet elsődleges célja elméleti természetű: ismerteti a szövegtani kutatások azon eredményeit, amelyek meghatározzák a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás tanulmányozásának elméleti és módszertani irányvonalait, és bemutatja a tudományterület legfontosabb eredményeit. A kötet leíró szemlélettel, és a modern szövegvizsgálatokra jellemző kognitív keretben közelíti meg a szöveget mint szerkezetet és mint folyamatot. Az összegző áttekintés mellett a könyvnek vannak fontos gyakorlati céljai is. Rávilágít a különféle elméletek és módszerek további alkalmazási lehetőségeire és azokra a tudományos problémákra vagy kérdésekre, amelyek megválaszolása még a jövő feladata. Mivel korunk tudományos vizsgálódásainak alapfeltételévé vált a kutatás-módszertani megalapozottság, külön figyelmet szentel a szövegelemzés módszertani sajátosságainak is. Ajánljuk a kötetet a felsőoktatás számára, tanároknak, kutatóknak és diákoknak, fordítóképzésben részt vevő szakembereknek, gyakorló fordítóknak és mindazoknak, akik a téma iránt érdeklődnek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/karoly-szovegtan-es-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave