Károly Krisztina

Szövegtan és fordítás


A kohéziós eszközök szerepe a szövegalkotásban

A kohézió és a koherencia viszonyát az első fejezetben már tárgyaltuk. Itt Halliday és Hasan (1976) legfontosabb idevonatkozó megállapításait emeljük ki. Elméletük szerint a kohéziós eszközök segítik a szövegalkotást. Fontos azonban kiemelni azt, hogy a szövegszerűségnek a kohéziót bár szükséges, de nem elégséges feltételének tartják (298). Szöveget ugyanis a nyelv különféle szövegalkotó elemei hoznak létre, melyeknek a kohézió csupán egy része. A szövegalkotás elemei közé sorolja még Halliday és Hasan a mondaton belüli szövegstruktúra és a makrostruktúra létrehozását. Az utóbbiból származtatják a különféle szövegtípusokat, amelyekre a 4. fejezetben még részletesen visszatérünk. Rendszerük azonban jelentősen kevesebb szövegszintű vagy szövegszervező erővel bíró jelenséget foglal magába, mint a magyar nyelvre kidolgozott elméletek, melyek a szöveg minden szintjén (pragmatikai, szemantikai, szintaktikai, szerkezeti, stilisztikai, akusztikus, formai és intertextuális) azonosítanak olyan eszközöket, melyek részt vesznek a szövegösszefüggés megteremtésében (Tolcsvai Nagy, 2001; Szikszainé Nagy, 1999).

Szövegtan és fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 312 1

A fordítás annyira komplex jelenség, hogy összes aspektusát egyszerre tanulmányozni reménytelen vállalkozás lenne. A fordítástudomány a rokon tudományágak paradigmáira támaszkodik, és ezek alapján dolgozza ki saját elméleteit és módszereit. E kötet a szövegtan és a fordítástudomány érintkezési pontjait tárja fel, és a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás sajátos jellemzőit írja le. A fordítás mint szöveg vizsgálatát az teszi különösen relevánssá, hogy a kutatások tanúsága szerint a fordítási szöveg valahogy „más", mint a többi, nem fordítás eredményeként keletkezett szöveg. Egyesek szerint ez a másság elsősorban szövegszinten ragadható meg. A tudomány egyre többet tud e témáról, és örvendetesen növekszik a magyar nyelvű kutatások száma is. Ezért vált időszerűvé és szükségszerűvé a rendelkezésre álló ismeretek áttekintő összegzése. A kötet elsődleges célja elméleti természetű: ismerteti a szövegtani kutatások azon eredményeit, amelyek meghatározzák a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás tanulmányozásának elméleti és módszertani irányvonalait, és bemutatja a tudományterület legfontosabb eredményeit. A kötet leíró szemlélettel, és a modern szövegvizsgálatokra jellemző kognitív keretben közelíti meg a szöveget mint szerkezetet és mint folyamatot. Az összegző áttekintés mellett a könyvnek vannak fontos gyakorlati céljai is. Rávilágít a különféle elméletek és módszerek további alkalmazási lehetőségeire és azokra a tudományos problémákra vagy kérdésekre, amelyek megválaszolása még a jövő feladata. Mivel korunk tudományos vizsgálódásainak alapfeltételévé vált a kutatás-módszertani megalapozottság, külön figyelmet szentel a szövegelemzés módszertani sajátosságainak is. Ajánljuk a kötetet a felsőoktatás számára, tanároknak, kutatóknak és diákoknak, fordítóképzésben részt vevő szakembereknek, gyakorló fordítóknak és mindazoknak, akik a téma iránt érdeklődnek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/karoly-szovegtan-es-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave