Károly Krisztina

Szövegtan és fordítás


A kohéziós láncok interakciója és a koherencia viszonya

Hasan kiemelten fontos szerepet tulajdonít a kohéziós láncoknak, amelyek mint speciális folyamatok kapcsolódnak a szöveghez. Halliday és Hasan az 1976-os taxonómiában még nem tulajdonított jelentőséget a lexikai kohézió esetében a referenciaazonosságnak: a kohéziós erőt nem a referenciális kapcsolatnak tudták be, hanem a formai azonosságnak (tehát inkább szubsztitúciónak tartották, mint referenciának) (284). Hasan 1984-es tanulmányában azonban már kiemeli a referencia fontosságát és a kohéziós láncok két fő típusát különíti el: az azonossági láncot (identity chain), amelynek elemeit a koreferencialitás szemantikai köteléke tartja össze, s ezért szövegfüggőnek tekinti, valamint a „hasonlósági láncot” (similarity chain), ami nem szövegfüggő, és aminek az elemeit a koklasszifikáció és a koextenzió szemantikai köteléke kapcsolja össze. Ezen fogalmak felhasználásával a szöveg kohéziós elemeinek vizuális ábrázolása is lehetővé válik, amelyen azután azonosítani lehet az azonossági (AL) és hasonlósági láncokat (HL).

Szövegtan és fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 312 1

A fordítás annyira komplex jelenség, hogy összes aspektusát egyszerre tanulmányozni reménytelen vállalkozás lenne. A fordítástudomány a rokon tudományágak paradigmáira támaszkodik, és ezek alapján dolgozza ki saját elméleteit és módszereit. E kötet a szövegtan és a fordítástudomány érintkezési pontjait tárja fel, és a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás sajátos jellemzőit írja le. A fordítás mint szöveg vizsgálatát az teszi különösen relevánssá, hogy a kutatások tanúsága szerint a fordítási szöveg valahogy „más", mint a többi, nem fordítás eredményeként keletkezett szöveg. Egyesek szerint ez a másság elsősorban szövegszinten ragadható meg. A tudomány egyre többet tud e témáról, és örvendetesen növekszik a magyar nyelvű kutatások száma is. Ezért vált időszerűvé és szükségszerűvé a rendelkezésre álló ismeretek áttekintő összegzése. A kötet elsődleges célja elméleti természetű: ismerteti a szövegtani kutatások azon eredményeit, amelyek meghatározzák a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás tanulmányozásának elméleti és módszertani irányvonalait, és bemutatja a tudományterület legfontosabb eredményeit. A kötet leíró szemlélettel, és a modern szövegvizsgálatokra jellemző kognitív keretben közelíti meg a szöveget mint szerkezetet és mint folyamatot. Az összegző áttekintés mellett a könyvnek vannak fontos gyakorlati céljai is. Rávilágít a különféle elméletek és módszerek további alkalmazási lehetőségeire és azokra a tudományos problémákra vagy kérdésekre, amelyek megválaszolása még a jövő feladata. Mivel korunk tudományos vizsgálódásainak alapfeltételévé vált a kutatás-módszertani megalapozottság, külön figyelmet szentel a szövegelemzés módszertani sajátosságainak is. Ajánljuk a kötetet a felsőoktatás számára, tanároknak, kutatóknak és diákoknak, fordítóképzésben részt vevő szakembereknek, gyakorló fordítóknak és mindazoknak, akik a téma iránt érdeklődnek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/karoly-szovegtan-es-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave