Károly Krisztina

Szövegtan és fordítás


A lexikai ismétlés és a szövegminőség viszonya

A kohéziós vizsgálatok tanúsága szerint a lexikai ismétlés, sajátos szövegszervező szerepének következtében, befolyásolja a szöveg globális minőségét (Hasan, 1984; Hoey, 1991; Tyler, 1992, 1994, 1995). Károly (2002) annak a hipotézisnek a tesztelésére vállalkozott, mely szerint egy, a lexikai ismétlés szövegszervező funkciójának leírására kifejlesztett elméleti indíttatású elemzési modell (Hoey ismétlésmodelljének módosított változata) alkalmas a szövegek minőségére irányuló intuitív olvasói megítélések megbízható „megjóslására”. Károly átdolgozta Hoey (1991) taxonómiáját, hogy kiküszöbölje azokat az elméleti problémákat (pl. az ismétléstípusok elnevezése és definíciója, a határesetek kezelése, az elemzés alapegységének, az ún. „lexikai egység”-nek a meghatározása stb.) és módszertani nehézségeket (pl. a diagrammatikus reprezentáció hiányosságai, a szignifikáns mondatkapcsolódások feltételének meghatározása stb.), amelyek az ismétlésmodellt, eredeti formájában, nem tették alkalmassá a kitűzött cél megvalósítására.

Szövegtan és fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 312 1

A fordítás annyira komplex jelenség, hogy összes aspektusát egyszerre tanulmányozni reménytelen vállalkozás lenne. A fordítástudomány a rokon tudományágak paradigmáira támaszkodik, és ezek alapján dolgozza ki saját elméleteit és módszereit. E kötet a szövegtan és a fordítástudomány érintkezési pontjait tárja fel, és a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás sajátos jellemzőit írja le. A fordítás mint szöveg vizsgálatát az teszi különösen relevánssá, hogy a kutatások tanúsága szerint a fordítási szöveg valahogy „más", mint a többi, nem fordítás eredményeként keletkezett szöveg. Egyesek szerint ez a másság elsősorban szövegszinten ragadható meg. A tudomány egyre többet tud e témáról, és örvendetesen növekszik a magyar nyelvű kutatások száma is. Ezért vált időszerűvé és szükségszerűvé a rendelkezésre álló ismeretek áttekintő összegzése. A kötet elsődleges célja elméleti természetű: ismerteti a szövegtani kutatások azon eredményeit, amelyek meghatározzák a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás tanulmányozásának elméleti és módszertani irányvonalait, és bemutatja a tudományterület legfontosabb eredményeit. A kötet leíró szemlélettel, és a modern szövegvizsgálatokra jellemző kognitív keretben közelíti meg a szöveget mint szerkezetet és mint folyamatot. Az összegző áttekintés mellett a könyvnek vannak fontos gyakorlati céljai is. Rávilágít a különféle elméletek és módszerek további alkalmazási lehetőségeire és azokra a tudományos problémákra vagy kérdésekre, amelyek megválaszolása még a jövő feladata. Mivel korunk tudományos vizsgálódásainak alapfeltételévé vált a kutatás-módszertani megalapozottság, külön figyelmet szentel a szövegelemzés módszertani sajátosságainak is. Ajánljuk a kötetet a felsőoktatás számára, tanároknak, kutatóknak és diákoknak, fordítóképzésben részt vevő szakembereknek, gyakorló fordítóknak és mindazoknak, akik a téma iránt érdeklődnek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/karoly-szovegtan-es-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave