Károly Krisztina

Szövegtan és fordítás


Szövegtípus és műfaj

A szövegtan és a műfajkutatás nemzetközi szakirodalma nem egységesen alkalmazza a szövegtípus és a műfaj terminusokat. Mivel a fordításkutatásban az elemzések különböző nyelvek összevetésén alapulnak, és ezért gyakran eltérő elméleti háttérre épülnek, a kutatási eredmények értelmezéséhez elsőként az alapterminusok különféle jelentését, használatát járjuk körbe. A szakirodalom különböző megközelítéseit figyelembe véve egy olyan terminológiai apparátust alakítunk ki a különféle nyelvi és elméleti háttérből származó kutatások tárgyalásához, amely lehetővé teszi az eredmények megbízható összevetését. Tisztában vagyunk azzal, hogy a terminusok alábbiakban javasolt megközelítése és meghatározása elméleti kérdések sorát veti fel. Mivel azonban a célunk nem a szövegek tipizálása körüli elméleti problémák megoldása, hanem a rendelkezésre álló tipológiáknak és elméleteknek bizonyos – a szöveg- és a fordításkutatásban alkalmazható – aspektusainak feltárása az eredeti és a fordítási célú szövegalkotás alaposabb megértése érdekében, a terminusok elkülönítése során elsősorban azok deskriptív adekvátságát tartottuk szem előtt.

Szövegtan és fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 312 1

A fordítás annyira komplex jelenség, hogy összes aspektusát egyszerre tanulmányozni reménytelen vállalkozás lenne. A fordítástudomány a rokon tudományágak paradigmáira támaszkodik, és ezek alapján dolgozza ki saját elméleteit és módszereit. E kötet a szövegtan és a fordítástudomány érintkezési pontjait tárja fel, és a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás sajátos jellemzőit írja le. A fordítás mint szöveg vizsgálatát az teszi különösen relevánssá, hogy a kutatások tanúsága szerint a fordítási szöveg valahogy „más", mint a többi, nem fordítás eredményeként keletkezett szöveg. Egyesek szerint ez a másság elsősorban szövegszinten ragadható meg. A tudomány egyre többet tud e témáról, és örvendetesen növekszik a magyar nyelvű kutatások száma is. Ezért vált időszerűvé és szükségszerűvé a rendelkezésre álló ismeretek áttekintő összegzése. A kötet elsődleges célja elméleti természetű: ismerteti a szövegtani kutatások azon eredményeit, amelyek meghatározzák a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás tanulmányozásának elméleti és módszertani irányvonalait, és bemutatja a tudományterület legfontosabb eredményeit. A kötet leíró szemlélettel, és a modern szövegvizsgálatokra jellemző kognitív keretben közelíti meg a szöveget mint szerkezetet és mint folyamatot. Az összegző áttekintés mellett a könyvnek vannak fontos gyakorlati céljai is. Rávilágít a különféle elméletek és módszerek további alkalmazási lehetőségeire és azokra a tudományos problémákra vagy kérdésekre, amelyek megválaszolása még a jövő feladata. Mivel korunk tudományos vizsgálódásainak alapfeltételévé vált a kutatás-módszertani megalapozottság, külön figyelmet szentel a szövegelemzés módszertani sajátosságainak is. Ajánljuk a kötetet a felsőoktatás számára, tanároknak, kutatóknak és diákoknak, fordítóképzésben részt vevő szakembereknek, gyakorló fordítóknak és mindazoknak, akik a téma iránt érdeklődnek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/karoly-szovegtan-es-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave