Károly Krisztina

Szövegtan és fordítás


A levél műfaji jellemzői

A levél műfaji jellemzőinek legátfogóbb leírása Bhatia (1993) nevéhez kötődik. Bhatia elméletének középpontjában a kommunikatív cél áll mint a műfaj-azonosítás legfontosabb eszköze. Bhatia két látszólag eltérő, mégis céljukat és a nyelvi tevékenységet tekintve nagyon hasonló, eredetileg angol nyelven íródott alműfajt elemez: az üzleti levelezésben gyakori, rábeszélő jellegű, személyre szóló reklámlevelet, a „direct mail”-t és az álláspályázatokat kísérő motivációs levelet. Elmélete szerint azért tekinthető hasonlónak a két levélfajta, mert mindkettő reklámoz valamit: az előbbi egy terméket (esetleg szolgáltatást), az utóbbi egy személyt (Bhatia ezt „önreklám”-nak nevezi), és céljuk a termék vagy a személy „eladása”. Mindkét alműfaj a meggyőzésre épül, mindkettő írott és hasonló formátumú. Az egyedüli eltérés közöttük az, hogy míg a direct mailnek általában nincs kommunikatív előzménye (nem a címzett megkeresésére válaszol), a motivációs levél egy álláshirdetésre reagál, tehát van kommunikatív előzménye.

Szövegtan és fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 312 1

A fordítás annyira komplex jelenség, hogy összes aspektusát egyszerre tanulmányozni reménytelen vállalkozás lenne. A fordítástudomány a rokon tudományágak paradigmáira támaszkodik, és ezek alapján dolgozza ki saját elméleteit és módszereit. E kötet a szövegtan és a fordítástudomány érintkezési pontjait tárja fel, és a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás sajátos jellemzőit írja le. A fordítás mint szöveg vizsgálatát az teszi különösen relevánssá, hogy a kutatások tanúsága szerint a fordítási szöveg valahogy „más", mint a többi, nem fordítás eredményeként keletkezett szöveg. Egyesek szerint ez a másság elsősorban szövegszinten ragadható meg. A tudomány egyre többet tud e témáról, és örvendetesen növekszik a magyar nyelvű kutatások száma is. Ezért vált időszerűvé és szükségszerűvé a rendelkezésre álló ismeretek áttekintő összegzése. A kötet elsődleges célja elméleti természetű: ismerteti a szövegtani kutatások azon eredményeit, amelyek meghatározzák a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás tanulmányozásának elméleti és módszertani irányvonalait, és bemutatja a tudományterület legfontosabb eredményeit. A kötet leíró szemlélettel, és a modern szövegvizsgálatokra jellemző kognitív keretben közelíti meg a szöveget mint szerkezetet és mint folyamatot. Az összegző áttekintés mellett a könyvnek vannak fontos gyakorlati céljai is. Rávilágít a különféle elméletek és módszerek további alkalmazási lehetőségeire és azokra a tudományos problémákra vagy kérdésekre, amelyek megválaszolása még a jövő feladata. Mivel korunk tudományos vizsgálódásainak alapfeltételévé vált a kutatás-módszertani megalapozottság, külön figyelmet szentel a szövegelemzés módszertani sajátosságainak is. Ajánljuk a kötetet a felsőoktatás számára, tanároknak, kutatóknak és diákoknak, fordítóképzésben részt vevő szakembereknek, gyakorló fordítóknak és mindazoknak, akik a téma iránt érdeklődnek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/karoly-szovegtan-es-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave