Károly Krisztina

Szövegtan és fordítás


Műfaji identitás és fordítás

A műfaji vizsgálódások különösen fontos szerephez jutottak a fordításkutatásban azáltal, hogy a fordítástudomány korábbi ekvivalenciacentrikus megközelítésétől egyre inkább eltolódott a hangsúly a célnyelvi szövegnek a célnyelvi szituációval és szándékkal történő megfeleltetése irányába (Trosborg, 1997a: vii), más szóval a szövegek ún. „funkcionális fordítása” felé (bővebben: Nord, 1991a: 28, 1995a: 279, 1997; Reiss, Vermeer, 1984). Nord (1995a) szavaival élve, a fordítás minősége annak „funkcionalitásától és lojalitásától” (282) függ, vagyis attól, hogy a fordítás eredményeként keletkezett szöveg mennyire képes betölteni a neki szánt funkciót, és mennyire hűen közvetíti a kívánt információtartalmat. Az információtartalmat abban az esetben tudja a fordító hűen közvetíteni, ha felismeri a kommunikatív szándékot, és alkalmazni tudja a szándék kifejezéséhez szükséges eszközöket (Sager, 1997: 30). A kommunikatív cél és szituáció vizsgálata a műfajkutatáson belül kiemelten fontos szerephez jut, mivel, mint azt a fentiekben láttuk, a szövegtípust és a műfajt döntően e két jelenség határozza meg. A fordítás során, ahol a megfelelő fordítási stratégia kiválasztásához elengedhetetlen a célnyelvi szituáció és szándék ismerete, az információtartalom közvetítése mellett az egyik fő feladat a forrásnyelvi szöveg műfaji identitásának megőrzése a célnyelven.

Szövegtan és fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 312 1

A fordítás annyira komplex jelenség, hogy összes aspektusát egyszerre tanulmányozni reménytelen vállalkozás lenne. A fordítástudomány a rokon tudományágak paradigmáira támaszkodik, és ezek alapján dolgozza ki saját elméleteit és módszereit. E kötet a szövegtan és a fordítástudomány érintkezési pontjait tárja fel, és a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás sajátos jellemzőit írja le. A fordítás mint szöveg vizsgálatát az teszi különösen relevánssá, hogy a kutatások tanúsága szerint a fordítási szöveg valahogy „más", mint a többi, nem fordítás eredményeként keletkezett szöveg. Egyesek szerint ez a másság elsősorban szövegszinten ragadható meg. A tudomány egyre többet tud e témáról, és örvendetesen növekszik a magyar nyelvű kutatások száma is. Ezért vált időszerűvé és szükségszerűvé a rendelkezésre álló ismeretek áttekintő összegzése. A kötet elsődleges célja elméleti természetű: ismerteti a szövegtani kutatások azon eredményeit, amelyek meghatározzák a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás tanulmányozásának elméleti és módszertani irányvonalait, és bemutatja a tudományterület legfontosabb eredményeit. A kötet leíró szemlélettel, és a modern szövegvizsgálatokra jellemző kognitív keretben közelíti meg a szöveget mint szerkezetet és mint folyamatot. Az összegző áttekintés mellett a könyvnek vannak fontos gyakorlati céljai is. Rávilágít a különféle elméletek és módszerek további alkalmazási lehetőségeire és azokra a tudományos problémákra vagy kérdésekre, amelyek megválaszolása még a jövő feladata. Mivel korunk tudományos vizsgálódásainak alapfeltételévé vált a kutatás-módszertani megalapozottság, külön figyelmet szentel a szövegelemzés módszertani sajátosságainak is. Ajánljuk a kötetet a felsőoktatás számára, tanároknak, kutatóknak és diákoknak, fordítóképzésben részt vevő szakembereknek, gyakorló fordítóknak és mindazoknak, akik a téma iránt érdeklődnek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/karoly-szovegtan-es-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave