Károly Krisztina

Szövegtan és fordítás


Tudományos szaknyelvi műfajok fordítása

A tudományos szaknyelven belül különösen nagy figyelem irányul az orvosi szaknyelv, azon belül a tudományos szakfolyóiratokban publikált tanulmányok vizsgálatára. A vallásos szövegek fordítása mellett az orvostudomány területén készült fordítások tekintenek vissza a legnagyobb múltra a szaknyelvi fordítás területén (erről bővebb történeti áttekintés olvasható: Fischbach, 1986, 1993; az orvostudományi írásbeli szaknyelvi műfajok fejlődéséről: Atkinson, 1992; Magyarországon az orvosi szaknyelvről pl.: Rébék-Nagy, 1997, 1998, 2000). A terület érdekes átalakuláson ment keresztül napjainkra. Míg a korábbi kutatások többnyire arról tanúskodnak, hogy az orvosi szaknyelv – szókincsének univerzálisan alkalmazott görög és latin gyökerei miatt – a többi szaknyelvhez képest kevésbé okoz fordítási nehézséget, az elmúlt évtizedekben a területre jellemző igen aktív kutatási tevékenység miatt mind elméleti, mind gyakorlati szempontból megnőtt az igény a tudományos vizsgálódásra (Newmark, 1976a, 1976b). Elméleti szempontból nézve fontos nyelvtipológiai, szövegtipológiai és szociolingvisztikai kérdések állnak feltárás előtt. Nyelvtipológiai feladat például az angol, német, spanyol, francia, kínai stb. nyelvekre jellemző szemantikai, lexikai, szintaktikai sajátosságok feltárása. Szövegtipológiai vizsgálódást igényel a területen belüli tudományos, népszerű tudományos vagy a laikus közönségnek szánt szövegek cél- és forrásnyelvi strukturális jellemzőinek leírása. Szociolingvisztikai kérdés pedig például a szaknyelvi regiszter és stílus kulturális eltéréseinek feltérképezése.

Szövegtan és fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 312 1

A fordítás annyira komplex jelenség, hogy összes aspektusát egyszerre tanulmányozni reménytelen vállalkozás lenne. A fordítástudomány a rokon tudományágak paradigmáira támaszkodik, és ezek alapján dolgozza ki saját elméleteit és módszereit. E kötet a szövegtan és a fordítástudomány érintkezési pontjait tárja fel, és a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás sajátos jellemzőit írja le. A fordítás mint szöveg vizsgálatát az teszi különösen relevánssá, hogy a kutatások tanúsága szerint a fordítási szöveg valahogy „más", mint a többi, nem fordítás eredményeként keletkezett szöveg. Egyesek szerint ez a másság elsősorban szövegszinten ragadható meg. A tudomány egyre többet tud e témáról, és örvendetesen növekszik a magyar nyelvű kutatások száma is. Ezért vált időszerűvé és szükségszerűvé a rendelkezésre álló ismeretek áttekintő összegzése. A kötet elsődleges célja elméleti természetű: ismerteti a szövegtani kutatások azon eredményeit, amelyek meghatározzák a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás tanulmányozásának elméleti és módszertani irányvonalait, és bemutatja a tudományterület legfontosabb eredményeit. A kötet leíró szemlélettel, és a modern szövegvizsgálatokra jellemző kognitív keretben közelíti meg a szöveget mint szerkezetet és mint folyamatot. Az összegző áttekintés mellett a könyvnek vannak fontos gyakorlati céljai is. Rávilágít a különféle elméletek és módszerek további alkalmazási lehetőségeire és azokra a tudományos problémákra vagy kérdésekre, amelyek megválaszolása még a jövő feladata. Mivel korunk tudományos vizsgálódásainak alapfeltételévé vált a kutatás-módszertani megalapozottság, külön figyelmet szentel a szövegelemzés módszertani sajátosságainak is. Ajánljuk a kötetet a felsőoktatás számára, tanároknak, kutatóknak és diákoknak, fordítóképzésben részt vevő szakembereknek, gyakorló fordítóknak és mindazoknak, akik a téma iránt érdeklődnek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/karoly-szovegtan-es-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave