Forró Orsolya

A magyar hangtan alapjai


Mi van a fonéma „alatt”?

Az előző fejezetekben már ejtettünk szót arról, hogy a szegmentumokat fonetikai és fonológiai nézőpontból vizsgálva gyakran ellentétes állításokat fogalmazhatunk meg. A magánhangzók körében például az [aː] artikulációjának centrális jellege fonológiailag nem releváns, hiszen az nem különbözteti meg egyetlen másik fonémától sem; a következő a fejezetben pedig látni fogjuk, hogy viselkedését sem befolyásolja. Az /u/ zártsága, hátulképzettsége és rövidsége viszont fonológiailag fontos tulajdonságok, hiszen csak a zártság különbözteti meg az /o/-tól, csak a hátulképzettség az /y/-től, csak az időtartam pedig az /uː/-tól. Ezek a tulajdonságok az /u/ viselkedését is befolyásolják; ahogyan a következő fejezetben látni fogjuk, hátulképzettsége meghatározza például az magánhangzó-harmóniában való részvételét. A fonémák fonológiailag releváns, megkülönböztetésükben és viselkedésük meghatározásában szerepet játszó tulajdonságaikat megkülönböztető (disztinktív) jegyeknek, röviden jegyeknek nevezzük. A disztinktív jegyek tehát az adott nyelvben releváns, szereppel bíró hangtulajdonságok, hangrendszerbeli különbségek. A jegyek a nyelvek legkisebb funkcionális (funkcióval, szereppel bíró) egységei – továbbra is a fonémát tekintjük a legkisebb tagolási egységnek, hiszen a fonéma nem tagolható, nem szegmentálható egymás után következő részekre úgy, ahogyan a mondatok, a szóalakok vagy a morfok. A megkülönböztető jegyek nem egymás után álló, hanem „egyszerre” jelen lévő részei, egységei a fonémáknak.

A magyar hangtan alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 243 8

Ezt a jegyzetet elsősorban magyar BA és magyartanár szakos hallgatóknak szánjuk, bár számítunk gyakorló magyartanárok érdeklődésére is. A jegyzetben foglaltak alapját elsősorban a már általános iskolában is tanított magyar hangtani hagyomány képezi, azonban egyrészt jóval szélesebb anyagot ölel fel, másrészt sok tekintetben megkérdőjelezi ezt a hagyományt, mégpedig több okból és célból. Többet ad, hiszen a tanári munka alapjául szolgáló tankönyvekben szereplő tananyaghoz képest a tanárnak sokkal átfogóbb, alaposabb tudásra van szüksége ahhoz, hogy munkáját hatékonyan végezni tudja. És igyekszik felülírni a hagyományt, mivel az az utóbbi fél évszázadban megmerevedett, számos tekintetben teljesen idejétmúlttá vált nemcsak terminológiáját, de tartalmát, céljait, nyelvszemléletét illetően is.

A jegyzet remélhetőleg alkalmassá teszi a hallgatókat további hangtani tanulmányokra, azonban egyrészt az átlagos hallgatói igényeket követve, másrészt a magyar szakos képzés struktúráját szem előtt tartva megelégszünk a magyar nyelv legismertebb hangtani jelenségeinek bemutatásával, az elméleti háttér feltárását, valamint a jelenségek részletesebb, precízebb ismertetését pedig a (magyar szakos képzési struktúrából egyébként hiányzó) haladó hangtani kurzusokra bízzuk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/forro-a-magyar-hangtan-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave