Prószéky Gábor, Váradi Tamás (szerk.)

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV.

Nyelvtechnológiai kutatások


Nyelvészeti kutatások a BEA adatbázison

A BEA főbb jellemzőinek bemutatása jól szemlélteti, hogy az adatbázis a nyelvészet számos területén kínál tanulmányozásra alkalmas anyagot. A beszédhangok képzésének akusztikai-fonetikai következményei, a koartikuláció, a szóejtés sajátosságai, a szupraszegmentális tényezők vizsgálata évtizedeken keresztül abba a módszertani nehézségbe ütközött, hogy nem állt rendelkezésre megfelelő minőségű és mennyiségű spontán beszéd, illetve csak nehezen lehetett ilyen beszédanyagot a szükséges kritériumok betartásával rögzíteni. A szoros értelemben vett fonetikai kutatások mellett lehetőség nyílik a társalgások elemzésére, pragmatikai megközelítésre, a beszédalkalmazkodás tanulmányozására, az idősek spontán beszédének vagy a megakadásjelenségeknek a vizsgálatára (pl. Gráczi 2008; Beke–Horváth 2009; Váradi 2009; Beke–Gyarmathy 2010; Bóna 2010; Dér 2010; Gósy–Beke 2010; Gósy–Horváth 2010; Gráczi–Bata 2010). Az adatbázis révén magyar nyelven először vált lehetővé az összes magánhangzó akusztikai-fonetikai szerkezetének leírása, a koartikulációs mezők jellemzése, a beszédhangok semlegesedésének, a gyakori szavak ejtési sajátosságainak, a zöngeminőség kommunikációs funkcióinak az elemzése, avagy a prozódia szerepének vizsgálata a spontán beszéd tagolásában (pl. Beke–Szaszák 2010; Gráczi–Horváth 2010; Markó 2010; Markó et al. 2010).

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A mai számítógépeken futó legtöbb alkalmazás találkozik az emberi nyelvek beszélt vagy írásos formájának valamelyikével: leveleink, híreink, könyveink, tudományos publikációink valamilyen emberi nyelven íródnak, és a gépek ezeket a szövegeket segítenek létrehozni, kijavítani, lefordítani vagy éppen keresni bennük. Ezeknek a tevékenységeknek a leírására a human language technologies elnevezést használja a nemzetközi szakirodalom. Magyarul ez a fogalom nyelvtechnológia néven vonult be a szakmai köztudatba. Az Általános Nyelvészeti Tanulmányok 24. kötete a nyelvtechnológia legújabb hazai kutatásait állítja a középpontba.

A tanulmányok reprezentatív áttekintést szándékoznak adni a magyar nyelvtechnológia jelenleg használt módszereiről és legújabb eredményeiről: a kötet a hazai gépi nyelvészet történetének áttekintésével indul, majd egy-egy írás foglalkozik a szóalaktan, a főnévi csoportok, a tulajdonnevek, a hatóköri relációk, a birtokos és a koreferenciális szerkezetek gépi kezelésével, az igék lexikai reprezentációjával és az analógiás tanulással. Felvillantjuk a modern nyelvtechnológiának a szociolingvisztikában, a metaforikus nyelvhasználat gépi kezelésében, az emberŚgép kommunikáció különféle vonatkozásainak vizsgálatában és a nyelvtörténeti kutatásban való felhasználását is. A kötetet egy a szorosan vett nyelvtechnológiával közvetlenül szomszédos terület, a hangzó anyagok gépi feldolgozásával és létrehozásával foglalkozó beszédtechnológia két kutatási összefoglalója zárja.

A pontosan ötven évvel ezelőtti első hazai számítógépes nyelvészeti konferencia egyik fontos szereplője s az azóta eltelt ötven év jelentős részében az Általános Nyelvészeti Tanulmányok sorozat egyik szerkesztője, Szépe György közvetlenül kötetünk megjelenése előtt hunyt el. Munkánkkal az ő emléke előtt is tisztelgünk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kenesei-proszeky-varadi-altalanos-nyelveszeti-tanulmanyok-xxiv//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave