Dobos Attila, Feith Helga Judit, Némethné Gradvohl Edina, Maráczi Ferenc, Sztrilich András

Társadalmi normák az egészségügyben 1.


Szupernaturalizmus

A szupernaturalizmus 1 névvel illetett irányzat képviselői a szubjektivizmussal merőben ellentétes álláspontot képviselnek: az erkölcsi érték soha nem az emberek közösségéből vagy az individualitásokból fakad, hanem Isten akaratából következik. Az „X = jó” állítás azt jelenti, hogy „X = Isten szerint való”. Vagyis az erkölcsi rend, az értékrend Isten akaratából származik - ebből következően a szupernaturalizmus egy biblikus tanítás, amely eszmei hátterét a kereszténységből meríti, tulajdonképpen az istenhit következménye. Érthető módon a vallásos meggyőződés talaján állók körében népszerű megközelítésről van szó, amely - a korábbi kérdésünkhöz visszautalva - ily módon egy objektíve létező, emberek feletti értékrend létezése mellett érvel. Ugyanakkor ez az irányzat is számos nehézségbe ütközik: legelőször is, honnan tudhatjuk meg Isten akaratát, vagyis hogyan értesülünk eme értékrendről? A szupernaturalisták javaslata szerint a Bibliából, az istentiszteletekből és az imádságokból. Ekkor viszont az ateisták ki vannak zárva a morális ítéletalkotás folyamatából - ami nem tűnik fenntartható álláspontnak. További problémaként egy másik híres ókori görög filozófust, Szókratészt szokás megidézni, aki azt kérdezi tőlünk: Egy jó dolog azért jó, mert Isten akarata szerint való, vagy pedig azért való Isten akarata szerint, mert a dolog eleve jó?2 A legtöbben a mondat második felével értenének egyet, tehát például a hála azért Isten akaratától való, mert az már eleve jó. Ebben az esetben azonban Isten eszméjétől függetlenül (mintegy már azt megelőzve) rendelkeznünk kellene a jó és a rossz megkülönböztetésének lehetőségével, így viszont pontosan a szupernaturalizmus fő ideáját kellene feladnunk, tudniillik azt, hogy jó és rossz Istentől függő értékek. Ekkor tehát a szupernaturalistáknak azt kellene állítaniuk, hogy a hála azért jó, mert Isten akarata szerint való... vagy kicsit korábban: az inkvizíciós kínzások azért jók, mert Isten akarata szerint valók stb.

Társadalmi normák az egészségügyben 1.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 516 3

Egyedülálló könyvet tart a kezében a kedves Olvasó. Az információs társadalom korában, amikor a kommunikációs technológiák fejlődésének köszönhetően észrevétlenül felnőtt egy új generáció, akiknek természetes napi szükséglete az okos telefon és a világháló, komoly kihívást jelent az információözönből értékes tudásra szert tenni. Olyan tudáshoz jutni, amelyre valóban építeni lehet, segít tájékozódni az egészségügyi hivatásra készülő hallgatók és már gyakorló szakemberek etikai és jogi témaköreiben és emellett kiállja az idők próbáját. Jelen tankönyv ehhez nyújt segítő kezet.

Hivatkozás: https://mersz.hu/dobos-feth-gradvohl-maraczi-sztrilich--tarsadalmi-normak-az-egeszsegugyben-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave