Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


Összegzés

A két szemeszter során megvalósított projektfolyamatot szeretnénk folytatni, és a lehetőségektől függően más nyelvekre is kibővíteni. Úgy gondoljuk, hogy a magyar anyanyelvű, spanyolul tanuló hallgatóink számára lehetőséget adtunk arra, hogy kipróbálják magukat életszerű helyzetekben, fejlesszék nyelvi, kommunikatív és szociokulturális kompetenciájukat, közelebb kerüljenek spanyol anyanyelvű évfolyamtársaikhoz. Velük együttműködve olyan produktumokat hoztak létre, amelyekre célirányos vezetés és koordináció nélkül nem lett volna lehetőségük. A két félév során mindkét csoport hallgatói úgy érezték, hogy sokat tanultak a szemeszter folyamán, és számos olyan ismeretet is elsajátítottak, amelyet a jövőben is fel tudnak majd használni valós élethelyzetekben. A nyelvi, kommunikatív és interkulturális kompetencia fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fordítottunk a szociokulturális kompetencia fejlesztésére is, arra, hogy a diákok türelemmel és érdeklődéssel forduljanak egymás felé, kölcsönösen segítsék egymást a közös munkában. A projektek megvalósítása során a nyelvi és kommunikatív kompetenciafejlesztést elsősorban a magyarok, az interkulturális és szociokulturális készségek fejlesztését pedig a csoport minden tagja gyakorolhatta. A két félév során létrehozott projektek elméleti részét a kontaktóra keretében, a gyakorlati részét pedig a kontaktórán kívül valósítottuk meg. Így mindkét félévben a formális keretek kibővítése miatt az Erasmus-kurzuson részt vevő magyar hallgatóinknak több lehetőségük volt a spanyol nyelvtudásuk továbbfejlesztésére, mint a többi spanyol kurzuson résztvevő magyar hallgatónak.

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave