Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


Módszertan

A beszélt nyelvi megnyilatkozások vizsgálata során a köztesnyelvi (interlanguage) kutatások módszertanát alkalmaztam, ezen belül a hibaelemzés módszerét. Célom az volt, hogy a köztesnyelvi elméleti keret fogódzót nyújtson a kutatási keret építésénél abban, hogy ne kontrasztív módon történjék az elemzés, vagyis ne a gyermekek első nyelvével – nyelveivel – való összevetés álljon a középpontban. A hangsúly így sokkal inkább a magyar nyelvi kompetenciájuk stádiumaira és a hibák alapján azok leírására kerül (vö. Szűcs 2006: 98).

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave