Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A séma kognitív nyelvészeti értelmezése

Míg a formális nyelvészeti irányzatok szabályalapú nyelvtanokkal, addig a kognitív nyelvészeti irányzatok sémaalapú nyelvtanokkal írják le a nyelvet. (Sémaalapú nyelvtan például Langacker 1987, 2008, Goldberg 1995, 2006, Tolcsvai Nagy szerk. 2017.) A szabályoknak minden, a hatókörükbe tartozó esetben érvényesülniük kell. Ezzel szemben a sémák valószínűségalapú mintázatok, azaz egy sémának nem kötelező érvényesülnie az összes, hatókörébe tartozó esetben. A sémák lehetnek erős vagy gyenge sémák. Az erős sémák szinte minden esetben érvényesülnek, ezek állnak tehát legközelebb a formális nyelvtanok szabályaihoz. A gyenge sémák csupán az esetek alacsonyabb százalékában érvényesülnek. Egy séma erőssége változhat: például egy erősebb séma idővel meggyengülhet, míg egy gyenge séma megerősödhet. Mivel egy sémának nem kell minden egyes esetben megvalósulnia, a sémaalapú nyelvtanokban a formális megközelítésekben a performanciához sorolt esetek is kezelhetők.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave