Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A metafora és a metonímia kognitív nyelvészeti megközelítése

A 2.2. rész a metafora és a metonímia kognitív nyelvészeti megközelítését mutatja be. Bár a könyv elsősorban a metonímiával foglalkozik, a metafora kognitív nyelvészeti felfogásának rövidebb, csupán a Lakoff és Johnson (1980) által kidolgozott sztenderd elméletre korlátozódó bemutatása két okból is szükséges: egyrészt a későbbi magyarázatokban többször utalok metaforákra, másrészt a metonímia kognitív nyelvészeti értelmezésében fontos szerepet kap a metonímiának a metaforához való viszonya. A két fogalmi jelenség értelmezése az esetek nagy részében egymáshoz való viszonyukban történik, amely gyakorlattól én sem térek el. A 2.2.1. rész a kognitív metaforaelméletet, a 2.2.2. rész pedig a kognitív metonímiaelméletet mutatja be.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave