Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A történelmi tárgyú narratív diskurzusok

A 3. fejezet a történelmi tárgyú narratív diskurzusoknak a kutatás szempontjából fontosabb jellemzőit mutatja be. A fejezet elején, a 3.1. részben a kutatási probléma tudománytörténeti kontextualizálása céljából röviden áttekintem a történelmi tárgyú narratív diskurzusok néhány ismertebb megközelítését a történelemelméletben, kitérve a jelen munka ezekhez való viszonyára. Ezt követően, a 3.2. részben a narratív diskurzusok strukturális és interakcionalista megközelítését mutatom be. A 3.3. részben a történelmi tárgyú narratív diskurzust értelmezem kognitív nyelvészeti keretben, többek között érintve a diskurzus beszédszituációjának főbb jellemzőit, valamint a kontextuális ismeretek megértésbeli szerepét. A 3.4. részben térek rá a könyv fő témájára, a történelmi tárgyú narratívák szereplőinek megjelenítési módjaira.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave