Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A narratíva megközelítései a történelemelméletben

A 20. század második felében a történelemfilozófiai munkák egyik központi kérdésévé vált, hogy a történelmet bemutató narratív szöveg mint diskurzustípus és annak referenciája, a különböző múltbeli események között milyen viszony van. Ilyen irányú vizsgálataival a történelemfilozófia radikálisan eltávolodott a történelem mibenlétére irányuló hagyományos kérdésfeltevéstől, amely irányulhatott a történelem „menetét”, „folyását” meghatározó általános törvények, szabályszerűségek feltárására, de eredményezhette az efféle törvényszerűségek létével szemben megfogalmazott állásfoglalások megszületését is. Az új kérdés már nem arra irányult, hogy mi van, vagy mi nincs a történelemben, hanem arra, hogy a történelmet bemutató szövegtípusok – különösen a narratív szöveg – mennyiben alkalmasak a múlt tudományos érvényű reprezentációjára.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave