Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A szereplők megkonstruálásának lehetőségei

A 4. fejezet a történelmi tárgyú narratívák szereplőinek különböző megjelenítési módjait mutatja be részletesen, ezúttal a megnyilatkozó konstruáló tevékenysége mellett nagyobb hangsúlyt fektetve a befogadó értelmező tevékenységére is. A 4.1. rész a nem prototipikus metonímiákkal foglalkozik. A történelmi tárgyú narratívák szereplőinek metonimikus megjelenítései is a nem prototipikus metonímiák egyik csoportjába, a figyelmi elrendeződésükben atipikus metonímiák közé tartoznak. Amellett érvelek, hogy ezek a figyelmi elrendeződésüket tekintve atipikus metonímiák a Langacker által vizsgált profil/háttér elrendeződés szempontjai alapján hatékonyabban vizsgálhatók, mint a kognitív metonímiaelmélet hagyományos keretében. A 4.2. rész azt mutatja be, hogy a főnevekként vagy főnévi szerkezetekként megjelenő metonimikus szereplőmegnevezéseken keresztül milyen tipikus módokon konstruálódhatnak meg a történelem szereplői. A 4.3. rész a szereplők konstruálásának metaforikus dimenzióját tárgyalja, bemutatva, hogy az ige szemantikai szerkezetének és a főnév szemantikai szerkezetének az integrálódásával hogyan konstruálódhatnak meg a történelem szereplői tudatos létezőként és tárgyszerűen. A metonimikus és a metaforikus konstruálás lehetőségei jelölik ki a szereplők megkonstruálásának két legfontosabb dimenzióját.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave