Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


Metaforikus szereplőkonstruálás

Bár a szereplők metonimikus megjelenítésének leírása során a szereplőket megnevező főnévi szerkezetekre koncentráltam, hangsúlyozandó, hogy a szereplőmegnevezések nem önmagukban metonimikusak. A Napóleon, franciák vagy Franciaország szereplőmegnevezések metonimikus értelmezését az őket körülvevő többi nyelvi kifejezés, illetve a kontextus idézi elő. A profilálásként megragadott metonimikus konstruálás szempontja a szereplők absztraktságának megragadását teszi lehetővé. A profilálás tipikus módjainak bemutatásával felrajzolhattuk a szereplők konstruálásának történelmi személyiség és állam végpontok által kijelölt skáláját. Ez a skála lehetővé teszi, hogy meghatározzuk a szereplők absztraktságának mértékét, illetve hogy a szöveg különböző szintjein egymás környezetében megjelenő szereplők közötti viszonyokat a szereplők konceptualizálásának absztraktsága alapján tipizáljuk.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave