Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


Összefoglalás

A 4. fejezet elején a nem prototipikus metonímiák két típusát mutattam be, és rámutattam arra, hogy a történelemi tárgyú narratívák szereplőinek metonimikus megjelenítése figyelmi elrendeződésüket tekintve atipikus. Amellett érveltem, hogy ezek az atipikus metonímiák a Langacker által vizsgált profil/fogalmi háttér elrendeződés alapján hatékonyabban írhatók le, mint a sztenderd metonímiaelmélet keretében. A 4. fejezet második fele azt mutatta be, hogy a történelemről szóló elbeszélő szövegek szereplői milyen tipikus módokon konstruálhatók meg. Először a szereplők megkonstruálásának profilálásként megragadott metonimikus dimenzióját mutattam be, a szereplőket megnevező főnevek, illetve főnévi szerkezetek vizsgálatára helyezve a hangsúlyt. Ezt követően a szereplők megkonstruálásának metaforikus dimenzióját tárgyaltam az ige és a szereplőket megnevező főnevek közötti szemantikai viszony alapján. A 4. fejezet legfontosabb következtetései az alábbi pontokban foglalhatók össze:

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave