Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A fogalmilag kifejtett anaforák funkciói – első megközelítés

A hétköznapi és a szépirodalmi elbeszélések középponti szereplői általában olyan koreferencialáncok formájában konceptualizálódnak, ahol a szereplő első, fogalmilag kifejtett nominálissal történő bevezetése után ugyanazon szereplő inflexiós anafora révén, vagyis csupán az igeragozás segítségével marad továbbra is a figyelem előterében, és fogalmilag kifejtett nominálissal történő újbóli megnevezésére többnyire csak abban az esetben kerül sor, ha a történetben leíró részek vagy más szereplők tevékenysége került időlegesen az előtérbe.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave